Link naar homepage

De Vlaamse Waterweg en de Vlaamse milieuverenigingen hernieuwen hun samenwerking

De Vlaamse Waterweg en de Vlaamse milieuverenigingen hernieuwen hun samenwerking

Op donderdag 5 september ondertekenden De Vlaamse Waterweg nv, Bond Beter Leefmilieu, Natuurpunt, Vogelbescherming Vlaanderen, VZW Durme, VZW Limburgs Landschap en ORCHIS een hernieuwde samenwerkingsovereenkomst.

De Vlaamse Waterweg en de Vlaamse milieuverenigingen hernieuwen hun samenwerking

De Vlaamse Waterweg beheert meer dan 1000 km bevaarbare rivieren en kanalen en  zet volop in op de multifunctionaliteit van deze waterwegen en de erlangs gelegen oevers en terreinen. De transportfunctie, de waterbeheersing, het omgaan met natuurwaarden,  ruimte voor recreatie en toerisme krijgen bij De Vlaamse Waterweg alle aandacht vanuit een integrale benadering van het waterwegennet. 

“Onze ambitie is om onze waterwegen te ontwikkelen en te beheren als een krachtig netwerk dat bijdraagt aan de economie, de welvaart en de leefbaarheid van Vlaanderen. Het verzoenen van al deze functies is niet altijd eenvoudig en vraagt wederzijds respect voor de verschillende belangen en visies. De samenwerking met de milieuverenigingen kadert in deze bekommernis. Onze samenwerking dateert al van 2007, maar beide partijen voelden de behoefte om overeenkomst te hernieuwen en te actualiseren” benadrukt Chris Danckaerts, gedelegeerd bestuurder De Vlaamse Waterweg nv. 

Voor de duurzame uitbouw van het waterwegennet vormt een samenwerking met de milieuverenigingen immers een belangrijke meerwaarde. Zij zijn voor de ecologische functie belangrijke maatschappelijke gesprekspartners en beschikken over een substantiële kennis en ervaring. Door hun lokale aanwezigheid en werking kunnen deze milieuverenigingen eveneens actief meehelpen aan de realisatie van de ecologische doelstellingen van projecten van De Vlaamse Waterweg nv. 

Het duurzaam beheren van waterwegen en hun aangelanden  is cruciaal voor onze samenleving. De maatschappij verwacht dat er voldoende water is in periodes van droogte en dat wateroverlast in periodes van zware regenval of bij stormtij beperkt blijft. Dit vergt o.a. de uitvoering van het Sigmaplan met o.a. de aanleg van overstromingsgebieden die vragen om een duurzaam beheer.

“Het werk is nog verre van af en de klimaatswijziging zorgt voor bijkomende uitdagingen. Via deze hernieuwde samenwerkingsovereenkomst wordt de basis gelegd om op de ingeslagen weg van overleg en samenwerking door te gaan en samen deze nieuwe uitdagingen aan te gaan,” vertelt Peter Symens, beleidscoördinator Natuurpunt Beheer: “Zo kan de verdere uitbouw van waterwegennet zorgen voor het verhogen van het aandeel van de binnenvaart in het goederentransport in het belang van onze mobiliteit. Tegelijkertijd moeten we ook ruimtelijke oplossingen zoeken voor toenemende risico's van wateroverlast en -schaarste in en langs zowat al onze rivieren en kanalen, rekening houdend met alle andere belangrijke ecosysteemdiensten die deze groenblauwe levensaders aan ons welzijn en welvaart leveren.”

Met de ondertekening van deze overeenkomst hernieuwen de verschillende partijen een duurzame samenwerking met wederzijds respect om de diverse functies van de waterwegen harmonieus met elkaar te verzoenen.

De zeven partijen engageren zich om door een consequente informatieuitwisseling en gestructureerd beleidsmatig en gebiedsgericht overleg de economische en ecologische belangen van de Vlaamse waterwegen optimaal en duurzaam in te vullen.

Laatste nieuws

Top