Link naar homepage

Steunmaatregel Afvaltransport

Op jaarbasis wordt ongeveer 37 MioT afval geproduceerd in Vlaanderen. Slechts 12% van dit afval of 4,5 MioT wordt via de binnenvaart vervoerd. De meerkost van de binnenvaart tegenover het wegtransport is hiervan de oorzaak. Afval is niet tijdsgebonden naar toelevering en kan vervoerd worden in grote volumes. Beide zijn eigenschappen die het vervoer over het water toch haalbaar moet maken.

In dit kader heeft De Vlaamse Waterweg beslist om een steunmaatregel uit te werken om het afvaltransport te stimuleren. Dit komt in de eerste plaats ten goede komt aan de mobiliteitsproblematiek en de duurzaamheid van transport. Bedrijven kunnen hiervoor een aanvraag indienen naar investerings- en/of exploitatiesteun. Dit dient te gebeuren binnen de deminimis-regelgeving en is per verlader beperkt tot 200.000€ over een periode van 3 jaar. Er wordt in de eerste plaats gemikt op voldoende grote afvalstromen met verschillende marktpartijen liefst in combinatie met terugvrachten. Men moet verder de garantie geven dat deze afvalstromen minimaal 3 jaar vervoerd worden via de binnenvaart.


Kom ik in aanmerking?

  • De afvalstromen die U inbrengt moeten voorkomen in de Europese Afvallijst (EURAL-codering) met uitsluiting van grondverzet. De beoogde trafieken mogen nog niet gebruik maken van de binnenvaart of het spoor.
  • Stromen die voorheen opgenomen werden in de Europese Afvallijst maar die veranderd zijn van code wegens circulair gebruik, komen ook in aanmerking. 
  • Het ingediende projectvoorstel moet een structureel vaartraject zijn waarbij men voor oorsprong of bestemming gebruik maakt van een overslagpunt dat langs de Vlaamse waterweg is gelegen.  In het totale structurele vaartraject moet de leegvaart zoveel mogelijk beperkt worden om de kostprijs te drukken.
  • Het structurele vaartraject  moet een samenwerking inhouden tussen minstens twee verladers. Op dit structurele vaartraject moet minstens 1 van de stromen een afvalstroom zijn. Niet-afvalstromen die bv. deel uitmaken van een terugvracht komen eveneens in aanmerking voor ondersteuning maar worden niet meegenomen in de rendementsberekening.
  • Voor zowel de investerings-als de exploitatiesteun die verleend wordt moet U garanderen dat u het voorgelegde vaartraject minimaal 3 jaar uitvoert.

Hoeveel ondersteuning kan ik krijgen?

De steunmaatregel afvaltransporten valt volledig onder de de-minimisregelgeving van de Europese Commissie. Dit betekent dat de totale de-minimisondersteuning, voor investering- en exploitatiesteun samen, per begunstigde over een periode van drie jaar maximaal 200.000 euro kan bedragen. 

Met totale de-minimisondersteuning bedoelen we de ondersteuning via de Vlaamse waterweg maar ook van andere overheidsinstanties die ondersteuning onder de-minimis aanbieden.
 


Hoe dien ik een aanvraag in?

Om te kunnen genieten van steun en indien uw project voldoet aan de bepalingen, kunt u een aanvraag indienen bij  de Vlaamse Waterweg ten laatste op 31 mei 2022

  1. Om een aanvraag in te dienen vragen wij u om gebruik te maken van het modeldocument. U vindt het onderaan deze pagina, net zoals de handleiding.
  2. Wij vragen om de gevraagde informatie duidelijk en volledig in te vullen. Eventueel kan u bijkomende informatie over uw bedrijf of uw project toevoegen. Het ingevulde modeldocument moet de beoordelingscommissie toelaten om een grondige evaluatie te maken m.b.t. het rendement, de realiteitswaarde en de uitvoeringsgarantie van het project.        
  3. U krijgt maar één kans om de gevraagde informatie aan te leveren. De beoordelingscommissie behoudt zich het recht om na de voormelde deadline bijkomende informatie op te vragen en/of de kandidaat uit te nodigen voor een gesprek. Dit zal echter enkel gebeuren indien de beoordelingscommissie hiertoe een noodzaak ziet. Wij raden dus aan om vóór de deadline een correct, volledig en kwalitatief dossier in te dienen.
     

Contactpersonen

Sylvie De Craecker
Celhoofd innovatie
0476 66 15 95
Sylvie.decraecker@vlaamsewaterweg.be 

Lynn Eyckmans
Cel innovatie
0494 86 81 64 
Lynn.eyckmans@vlaamsewaterweg.be 

 


 

Laatste nieuws

Top