Privacy

Algemene privacyverklaring van De Vlaamse Waterweg nv

I. Inleiding

De Vlaamse Waterweg respecteert en beschermt de persoonlijke levenssfeer van haar betrokkenen.
 
In deze privacyverklaring verneemt u meer over o.a. :

 • de persoonsgegevens - digitaal en op papier - die wij van u verwerken
 • de verwerkingsdoeleinden en rechtsgronden waarom wij uw persoonsgegevens verwerken
 • uw rechten en de wijze waarop u deze kan uitoefenen
 • de maatregelen die wij nemen om uw persoonsgegevens te beschermen
   

II. Identificatie van de verwerkingsverantwoordelijken en betrokkenen 

 "De Vlaamse Waterweg nv”

Adres:
Havenstraat 44, 3500 Hasselt
Tel. 011 29 84 00 • Fax. 011 22 12 77

"Gebruiker" of "u": elke natuurlijke persoon, rechtspersoon of overheidsinstelling van wie gegevens worden verwerkt.
 

III. Terminologie 

 • “Persoonsgegevens”: gegevens die op u als natuurlijke persoon betrekking hebben.
 • “Verwerken”: een bewerking of een geheel van bewerkingen op persoonsgegevens, al dan niet geautomatiseerd, zoals bv. het verzamelen, structureren, bewaren, raadplegen, bijwerken, gebruiken, combineren, wissen of vernietigen van persoonsgegevens.
 • “Cookie”: Kleine tekstbestanden die een website op uw computer of mobiel toestel opslaat op het moment dat u de website bezoekt.
 • “Verwerkingsverantwoordelijke”: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.
 • “Verwerker”: natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt.

Het beheer van uw persoonsgegevens verloopt overeenkomstig de geldende regelgeving (zoals voorzien in de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en de wet betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens van 30 juli 2018 (de "kaderwet") betreffende de tenuitvoerlegging van de open clausules van de AVG, de omzetting van de Richtlijn 2016/680 voor de verwerking van persoonsgegevens in de strafrechtsketen en de oprichting van het Controleorgaan op de politionele informatie). Wij passen dit toe op zowel geïnformatiseerde als manuele gegevensverwerking.

Wij vragen u deze privacyverklaring zorgvuldig door te nemen vooraleer u gebruik maakt van onze dienstverlening (fysiek of digitaal) en u persoonsgegevens doorgeeft aan één van bovenvermelde verwerkingsverantwoordelijken.

Toekomstige aanpassingen van deze privacyverklaring kunnen niet worden uitgesloten. Wij behouden ons bijgevolg het recht voor om deze privacyverklaring ten allen tijde te kunnen aanpassen, mits u hiervan op de hoogte wordt gesteld via deze website.
 

IV. De persoonsgegevens die wij van u verwerken, en de verwerkingsdoeleinden

Wij verwerken mogelijk de volgende gegevens van u:

Betrokken afdeling Doeleinden Wettelijke basis voor elk doel Categorieën persoonsgegevens Bewaartermijn
Communicatiedienst nieuwsbrief De Vlaamse Waterweg nv in de kijker (2-maandelijkse verspreiding) Toestemming [Art.6(1)(a)] • Voornaam
• Naam
• E-mailadres
Gedurende verspreidingstermijn nieuwsbrief De Vlaamse Waterweg in de kijker
HR-dienst Verwerken van sollicitaties voor openstaande betrekkingen. Hierbij hoort ook het gebruik van de vacaturemodule op de website. Toestemming [Art.6(1)(a)] Naam
Voornaam
Straat en nummer
Gemeente
Postcode
E-mail
Telefoon
2 jaar
Communicatiedienst Inschrijvingen voor evenementen Toestemming [Art.6(1)(a)] Voornaam
Naam
Functie
Bedrijf
E-mailadres
Telefoonnummer
Enkel gebruikt voor evenement waarvoor ingeschreven wordt
Communicatiedienst Projectnieuwsbrieven Toestemming [Art.6(1)(a)] E-mailadres Voor duurtijd project (ongeveer 2 jaar)
Afdeling Sturing, cellen administratieve ondersteuning operationele afdelingen Aanvraag jaagpadtoelating Contractuele verplichting [art.6(1)(b)] Firma
Naam
Voornaam
Straat en nummer
Gemeente
Postocde
E-mail telefoon
Btw-nummer 
Afhankelijk van termijn waarvoor vergunning aangevraagd wordt
Cellen administratieve ondersteuning operationele afdelingen Aanvraag toelating voor evenement op of langs de waterwegen Contractuele verplichting [art.6(1)(b)] Voornaam
Achternaam
Straat en nummer
Gemeente
Postcode
Telefoonnummer
Gsm-nummer
e-mailadres
2 jaar
Cellen administratieve ondersteuning van de operationele afdelingen Privatief gebruik van wegen, waterwegen en dijken Wettelijke verplichting [Art.6 (1)(c)] Voornaam
Achternaam
Straat en nummer
Gemeente
Postcode
Telefoonnummer
Gsm-nummer
e-mailadres
2 jaar
Afdeling Sturing Het gebruik van AIS gegevens om de veiligheid in het verkeer van de scheepvaart te garanderen Wettelijke verplichting [Art.6 (1)(c)] Locatie gegevens
Snelheidsmetingen
 

Afdeling Sturing

Het bedienen van sluizen en beweegbare bruggen op de vlaamse waterwegen Algemeen belang [Art.6(1)(e)] Camerabeelden 1 maand

Afdeling Techniek

Bewakingscamera's om personeel, sites en materiaal te beveiligen Gerechtvaardigd belang  Camerabeelden 1 maand

Afstandsbediening en communicatiedienst

Occasioneel versturen van mails in het kader van een bevraging. Gerechtvaardigd belang 
[Art.6(1)(f)]
Voornaam
Naam
e-mailadres
Bepaald door de oorspronkelijke verwerking

(*) deze persoonsgegevens zijn mogelijk gegevens die vallen onder de bijzondere categorieën zoals gedefinieerd in Art. 9 van de AVG, het betreffen gegevens die u ons zelf hebt bezorgd in het kader van een beroep, bijvoorbeeld met het oog op het aantonen van uw belang

(**) deze persoonsgegevens zijn mogelijk gegevens in verband met strafrechtelijke veroordelingen of strafbare feiten (zoals gedefinieerd in Art. 10 van de AVG), in het geval deze relevant zouden zijn voor de behandeling van de procedure

(***) Voor het archiveren van veel bestuursdocumenten maken wij gebruik van het serieregister van het facilitair bedrijf. Voor meer informatie kunt u de privacy policy hier raadplegen: https://overheid.vlaanderen.be/privacyverklaring-van-het-facilitair-bedrijf
 

V. Bronnen en ontvangers van uw persoonsgegevens (uitwisseling) 

Voor de uitvoering van een aantal verwerkingen doet De Vlaamse Waterweg een beroep op gespecialiseerde derden (verwerkers) die zowel in binnen- als buitenland actief zijn. Zij voeren dan verwerkingen uit in opdracht van De Vlaamse Waterweg.

Wij bezorgen nooit persoonsgegevens aan ontvangers buiten de Europese Economische Ruimte.

PROTOCOLS: Voor sommige projecten delen we persoonsgegevens mee aan andere overheden. Wanneer twee overheden gegevens uitwisselen met elkaar is het vaak nodig om een protocol-document op te stellen. Daarin kunnen we vastleggen hoe de samenwerking verloopt en vervolgens maken we het document openbaar zodat de burger beter geïnformeerd is. We regelen met de volgende partijen een uitwisseling:

BIPT: Om het scheepsverkeer accuraat en veilig te laten verlopen, geven we AIS gegevens mee aan het BIPT.

PORT OF ANTWERP: Om het scheepsverkeer accuraat en veilig te laten verlopen geven we AIS gegevens mee aan de haven van Antwerpen.

VTS: In het kader van de Oosterweelwerken worden gegevens uitgewisseld tussen Port of Antwerp-Bruges en DVW om een vlot en veilig verloop van het scheepvaartverkeer te waarborgen.

 

VI. De rechten en de wijze waarop u uw rechten als gebruiker kan uitoefenen 

De rechten

Overeenkomstig artikel 7.3 en artikel 13 tot en met 22 van de vermelde Verordening (EU) 2016/679 heeft u, na schriftelijk verzoek zoals hierna vermeld, het recht om:

 • uw toestemming tot gegevensverwerking ten allen tijde in te trekken.
  Het intrekken van uw toestemming heeft evenwel geen impact op de rechtmatigheid van de verwerking die gebeurde vóór de intrekking van uw toestemming.
 • inzage te verkrijgen tot uw persoonsgegevens of er een kopie van te verkrijgen.
 • uw onjuiste persoonsgegevens te laten corrigeren of uw onvolledige persoonsgegevens te laten vervolledigen.
 • uw persoonsgegevens te laten wissen, voor zover de verwerking niet nodig is voor de nakoming van een wettelijke of reglementaire verplichting, de vervulling van onze taak van algemeen belang, de instelling en uitoefening van een rechtsvordering of met het oog op de archivering.
 • de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen.
 • de overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens te verkrijgen, zodat uw persoonsgegevens naar u of naar een door u genoemde organisatie worden doorgezonden, indien dit technisch mogelijk is en de verwerking berust op uw toestemming of de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent en de verwerking via geautomatiseerde procedés wordt verricht en voor zover de verwerking niet nodig is voor de vervulling van onze taak van algemeen belang.
 • bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens ten behoeve van profilering of direct marketing of een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking gebaseerd besluit.

De uitoefenwijze

Om uw vermelde rechten te kunnen uitoefenen, vragen wij u een schriftelijk verzoek in te dienen door ons een gedateerde en ondertekend brief te sturen naar het hoger vermelde adres ter attentie van het Informatieveiligheidscomité of door een e-mail te sturen naar privacy@vlaamsewaterweg.be.  Om er zeker van te zijn dat het verzoek effectief door de juiste persoon wordt ingediend, vragen wij u om een kopie van uw identiteitskaart mee te sturen met het verzoek. Maak in deze kopie uw pasfoto, geboorteplaats- en datum, geslacht, nationaliteit, kaartnummer, handtekening en rijksregisternummer zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

Na ontvangst van uw verzoek reageren wij zo snel mogelijk en in ieder geval binnen de maand. Afhankelijk van de complexiteit van het verzoek, kan deze termijn met twee maanden worden verlengd. Van dergelijke verlenging wordt u in kennis gesteld.

De uitoefening van de vermelde rechten is kosteloos.

Naast de hierboven vermelde rechten, heeft u overeenkomstig artikel 77 tot en met 82 van de vermelde Verordening (EU) 2016/679 eveneens het recht om :

 • een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit (zijnde de Vlaamse Toezichtscommissie voor de verwerking van persoonsgegevens) wegens persoonsgegevensinbreuk. Meer info vindt u op https://overheid.vlaanderen.be/vlaamse-toezichtcommissie.
 • een voorziening in rechte in te dienen bij het gerecht tegen de gegevensbeschermingsautoriteit wegens het niet behandelen van uw klacht of het niet in kennis stellen van de voortgang of het resultaat van uw ingediende klacht ;
 • een voorziening in rechte in te dienen bij het gerecht tegen de verwerkingsverantwoordelijke wegens persoonsgegevensinbreuk.
   

VIII. De maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen 

De maatregelen die wij hanteren

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen en om een optimaal beveiligingsniveau te kunnen waarborgen.

Zo troffen wij onder meer volgende maatregelen:

 • de aanstelling van een functionaris voor gegevensbescherming, met name, de firma Apogado, Nattehofstraat 33B, 2800 Mechelen, die ingeval van vragen of problemen kan worden gecontacteerd, dit kan via privacy@vlaamsewaterweg.be waarna uw vraag zal geëvalueerd worden en eventueel zal worden doorsturen naar de functionaris;
 • het logisch en fysiek beschermen van de toegang tot uw persoonsgegevens;
 • het onderwerpen van de personen met toegang aan vertrouwelijkheidsverbintenissen;
 • het bijhouden van een register van verwerkingsactiviteiten;
 • het op regelmatige tijdstippen testen, evalueren en bijsturen van de doeltreffendheid van onze veiligheidsmaatregelen;
 • het afdwingen van garanties met betrekking tot het toepassen van passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen, ingeval van onderaanneming persoonsgegevens verwerkt;
 • het uitvoeren van een gegevensbeschermingseffectenbeoordeling voorafgaand aan de verwerking van persoonsgegevens waarbij nieuwe technologieën worden gebruikt die een hoog risico inhouden voor de rechten en vrijheden van de betrokkene(n);
 • het melden van een inbreuk en andere belangrijke info aan de toezichthoudende autoriteit en in voorkomend geval aan de betrokkene(n), indien het een inbreuk in verband met persoonsgegevens betreft die een hoog risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van de betrokkene(n);
 • het desgevraagd samenwerken met de toezichthoudende autoriteiten en het raadplegen van de toezichthoudende autoriteiten bij het vervullen van onze taken.

De maatregelen die wij van u vragen

Hoewel wij alle mogelijke inspanningen doen om uw persoonsgegevens te beschermen, is een effectieve bescherming enkel mogelijk indien u zelf ook de nodige maatregelen neemt.

Wij vragen u bijgevolg om:

 • volledige en accurate informatie aan ons te verstrekken.
 • de nodige zorg te dragen over de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens en eventuele gebruikersgegevens (zoals gebruikersnaam en wachtwoord). Deze zijn immers strikt persoonlijk en niet-overdraagbaar.

VIIII. Cookies die door De Vlaamse Waterweg gebruikt worden

Cookies worden gebruikt om de functionaliteit en de gebruikservaring van een website te optimaliseren. De cookies worden niet aan derden door gegeven.

Voorbeelden van meest populaire cookies categorieën:

 • Essentiële cookies
  Essentiële cookies zijn cookies die noodzakelijk zijn om een website (beter) te laten functioneren, bijvoorbeeld cookies die de laadtijd van webpagina’s beheren.
   
 • Functionele cookies
  Functionele cookies verzamelen informatie over de keuzes en voorkeuren van de gebruiker en bieden, bijvoorbeeld de mogelijkheid om taalinstellingen te onthouden.
   
 • Analytische of performance cookies
  Analytische of performance cookies verzamelen informatie over het gedrag van gebruiker om de prestaties van de website in kwestie te meten en de gebruikservaring te verbeteren.
   
 • Targeting of advertising cookies
  Targeting of advertising cookies volgen het surfgedrag van de gebruiker op om klant- of gebruikersprofielen samen te stellen.
  Die profielen worden meestal gebruikt om relevante en gepersonaliseerde advertenties te tonen die overeenkomen met de interesses van de bijhorende gebruikers.
  Bovendien worden ze gebruikt om de doeltreffendheid van advertentiecampagnes te meten en om marktanalyses uit te voeren.

Gebruikte cookies op de site van De Vlaamse Waterweg en beheren

U kunt de installatie van cookies weigeren via uw browserinstellingen. U kunt op elk gewenst moment ook de reeds geïnstalleerde cookies van uw computer of mobiele apparaat verwijderen, als volgt:

Wanneer u cookies uitschakelt, moet u er rekening mee houden dat bepaalde grafische elementen er misschien niet mooi uitzien, of dat u bepaalde toepassingen niet kunt gebruiken. Hieronder vindt u een gedetailleerde lijst van alle soorten cookies die De Vlaamse Waterweg op zijn website gebruikt.
 

Naam van de cookies Type Doel Bewaartermijn Toestemming
has_js essentiële cookie Functionele cookie voor het bijhouden of een bezoeker over javascript beschikt in zijn browser voor het afspelen van animaties.  Verloopt na het verlaten van de website NVT
_ga analytische cookie Deze 3rd party Google Analytics persistent cookie wordt gebruikt om gebruikers te onderscheiden bij het verzamelen van informatie over de volgende paginabezoeken. Deze cookie helpt ons om te bepalen welke websitegebieden moeten worden verbeterd en met deze _ga cookie is het niet mogelijk  om een gebruiker persoonlijk te identificeren omdat er geen persoonlijke informatie of gegevens worden bijgehouden. 2 jaar Ja
_gid analytische cookie Deze 3rd party cookie wordt gebruikt door Google Universal Analytics om gebruik en gedrag op de website te analyseren 1 dag Ja
_gat analytische cookie Deze cookie Deze 3rd party Google Analytics sessiecookie wordt gebruikt door Google Analytics om de zoeksnelheid in de richting van hun servers te monitoren. Deze cookie helpt ons om te bepalen welke websitegebieden moeten worden verbeterd en met deze _gat cookie is het niet mogelijk om een gebruiker persoonlijk te identificeren omdat er geen persoonlijke informatie of gegevens worden bijgehouden. 24 uur Ja

 

Laatste nieuws

Top