Link naar homepage

Woonboten

De Vlaamse Waterweg nv staat in voor het beheer van de bevaarbare waterlopen, voor de waterbeheersing alsook voor een uitbouw van het multifunctioneel karakter van de waterweg. De Vlaamse Waterweg nv verzekert de woonfunctie op het water door middel van een woonbotenbeleid dat voorziet in langdurige ligplaatsen voor woonvaartuigen en commerciële vaartuigen.

Ligplaatsen binnen het werkgebied van De Vlaamse Waterweg nv

Het wonen op het water heeft de laatste jaren een enorme vlucht genomen. De aantrekkingskracht van deze nieuwe woonvorm spreekt tal van mensen aan. Hierdoor zijn beschikbare plaatsen om langdurig aan te meren erg schaars. In de meeste steden en regio’s zijn geen vrije ligplaatsen beschikbaar.

Het aanbod van vrije ligplaatsen in het werkgebied van De Vlaamse Waterweg nv vind je hieronder.
 


Online biedingsprocedure voor ligplaats voor een woonboot of commercieel vaartuig in Eeklo

De Vlaamse Waterweg nv organiseert een biedingsprocedure voor een ligplaats aan de Veldekensbrug in Eeklo.

Kandidaturen voor deze ligplaats kunnen ingediend worden van 15 november 2021 tot 15 februari 2022 om 12.00u.

Alle informatie en de link naar de online biedingsprocedure vind je hier.


Marktraadpleging voor 2 ligplaatsen thv Gordunakaai voor commercieel vaartuig met socio-maatschappelijk project 
Kandidaatstelling 1/09/2021-30/11/2021

De lokroep van het water weerklinkt steeds luider in de Gentse binnenstad. Binnenvaart, populaire publieksevenementen, woonboten, … palmen allemaal een stukje op of naast de blauwe publieke ruimte in. Beschikbare plaatsen om langdurig aan te meren zijn dan ook erg schaars, in gans Vlaanderen en ook in Gent. Om ondanks de populariteit van het water ook in de toekomst een mooie mix van functies op en langs het water te kunnen garanderen, schreven De Vlaamse Waterweg nv en Stad Gent samen een allesomvattende beleidsvisie. Er komen in het kader van deze visie Water in de stad Gent nu twee plaatsen voor commerciële vaartuigen met een socio-maatschappelijk project vrij aan de Gordunakaai.

Info en deelnemingsvoorwaarden vind je in de documenten hieronder. Je kandidatuur moet ingediend zijn ten laatste op 30/11/2021.

RECHTZETTING MARKTRAADPLEGING 2 LIGPLAATSEN VOOR BEDRIJFSVAARTUIGEN MET SOCIO-MAATSCHAPPELIJK PROJECT GORDUNAKAAI

Er is een foutje geslopen in de puntenverdeling van de beoordelingscriteria. Het te behalen totaal voor het criterium ‘4.3.1.1.Verenigbaarheid met de woonomgeving en het beperkt mobiliteitsgenererend karakter’ bedraagt 30 punten. De opmerkzame burger zal gemerkt hebben dat de som van de 3 subcriteria echter maar 20 punten bedraagt. Dit moet 30 punten zijn, zoals correct weergegeven in de titel. De correcte verdeling is “socio-maatschappelijke activiteiten (20 punten) die verenigbaar zijn met het wonen in de omgeving waar het schip gelegen is (5 punten) én die een laag mobiliteitsprofiel hebben, of met andere woorden geen (mobiliteits-)overlast veroorzaken op de woonomgeving (5 punten)”. 
 


Waterwegenvergunning

Indien en voor zover voor woonvaartuigen een geldige vergunning zoals bedoeld in artikel 2 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 29 maart 2002 betreffende het toekennen van vergunningen, het vaststellen en innen van retributies voor het private gebruik van het openbaar domein van de wegen, de waterwegen en hun aanhorigheden, de zeewering en de dijken is afgeleverd, dan wel een concessieovereenkomst werd gesloten, én voor zover hetzij de vergunninghouder of concessionaris, hetzij de feitelijke bezetter van het woonvaartuig is ingeschreven in de bevolkingsregisters van de gemeente of stad waar het vaartuig is aangemeerd, zijn zij vrijgesteld van een waterwegenvergunning. De vrijstelling geldt voor de woonvaartuigen die permanent aangemeerd zijn. Wanneer een woonvaartuig vaart op de waterwegen binnen de grenzen van het Vlaamse Gewest geldt bovenstaande vrijstelling niet. 

Wanneer een vaartuig wordt gesleept, moet er voor het gesleepte vaartuig geen waterwegenvergunning worden aangevraagd.

Meer informatie over de waterwegenvergunning (tarieven, hoe aanvragen, …) kan je hier vinden.
 


Ligplaatsen buiten het werkgebied van De Vlaamse Waterweg nv

Houtdok - Antwerpen

In de vorm van een concessie worden 22 ligplaatsen voor woonboten verhuurd die gelegen zijn aan de Zuidkaai van het Houtdok op het Eilandje.

Alle informatie over deze ligplaatsen kan je hier terugvinden.

Laatste nieuws

Top