Openbare onderzoeken

Op deze pagina vind je info over lopende openbare onderzoeken en actuele onteigeningsbesluiten van onze projecten.

Definitief onteigeningsbesluit in het kader van de modernisering van de Leie in de doortocht Menen

Overeenkomstig artikel 22 van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 oktober 2017 tot uitvoering van het Vlaams Onteigeningsdecreet van 24 februari 2017 brengt De Vlaamse Waterweg nv ter kennis dat een definitief onteigeningsbesluit werd vastgesteld met oog op de modernisering van de Leie in de doortocht Menen. Hierbij zal worden overgegaan tot de verwerving van onroerende goederen met innemingsnummer 8, 9, 15, 117, 122, 123, 124, 125 en 129 gelegen te Menen en kadastraal gekend als Menen, 1ste afdeling, Sectie E, nummers 961W16, 961Z17, 1002Z, 961H23, 961N16, 961Y14, 961X22, 961Y22 en kadastraal gekend als Menen, sectie E - openbaar domein, zoals opgenomen op het onteigeningsplan D3 100_116_ONT_01 gevoegd bij het definitief onteigeningsbesluit van 13 juli 2021.

Het definitief onteigeningsbesluit en bijlagen zijn raadpleegbaar:

Voornoemde documenten zijn tevens raadpleegbaar op de website van de stad Menen (www.menen.be). 

Het definitieve onteigeningsbesluit kan door de belanghebbenden bestreden worden bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen, opgericht bij artikel 4.8.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, met toepassing van de regels die met betrekking tot de geschillenbeslechting door dat rechtscollege zijn bepaald bij of krachtens het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges. 

Beroepen tegen de definitieve onteigeningsbesluiten worden ingesteld binnen een termijn van vijfenveertig dagen, die ingaat de dag na de kennisgeving aan de belanghebbenden van de vaststelling van het definitieve onteigeningsbesluit.

Laatste nieuws

Top