Openbare onderzoeken

Op deze pagina vind je info over lopende openbare onderzoeken en actuele onteigeningsbesluiten van onze projecten.

Openbaar onderzoek onteigening vernieuwen van de bruggen te Nijlen en Ranst

Van 1 maart 2023 tot en met 30 maart 2023 wordt een openbaar onderzoek georganiseerd in het kader van de vernieuwing van de bruggen te Nijlen en Ranst.

Overeenkomstig artikel 17 van het Vlaams Onteigeningsdecreet van 24 februari 2017 brengt De Vlaamse Waterweg nv ter kennis dat een openbaar onderzoek wordt georganiseerd in het kader van de vernieuwing van de bruggen te Nijlen en Ranst. Hierbij zal er worden overgegaan tot de verwerving van onroerende goederen gelegen te Nijlen en Ranst, zoals opgenomen op het onteigeningsplan C4/6455-06 gevoegd bij het voorlopig onteigeningsbesluit 07 februari 2023

Tijdens het openbaar onderzoek, dat loopt van 1 maart 2023 tot en met 30 maart 2023, liggen de volgende documenten ter inzage:

Gedurende deze periode zijn de documenten tevens raadpleegbaar op de website van de gemeentes Nijlen en Ranst.  Het voorlopig onteigeningsbesluit met alle bijlagen wordt eveneens ter inzage gelegd in het gemeentehuis van de gemeenten Nijlen (Kerkstraat 4 – 2560 Nijlen) en Ranst (Gustaaf Peetersstraat 7 – 2520 Ranst): 

Nijlen:

 • Open op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur.
 • Op woensdag ook van 13 tot 17 uur.
 • Op donderdag ook van 17 tot 20 uur

Ranst:

 • Open op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag van 9.00 tot 12 uur. 
 • Op dinsdag ook van 14 tot 19 uur
 • Op woensdag ook van 14 tot 16.30 uur.

Tijdens de periode van het openbaar onderzoek kunnen bezwaren en opmerkingen als volgt kenbaar worden gemaakt:

 • door uw bezwaarschrift  aangetekend te versturen naar het College van Burgemeester en Schepenen, Kerkstraat 4 te 2560 Nijlen en Gustaaf Peetersstraat 7 te 2520 Ranst;
 • door uw bezwaarschrift af te geven tegen ontvangstbewijs, in het gemeentehuis van de gemeente Nijlen of Ranst;
 • door uw bezwaarschrift aangetekend te versturen naar De Vlaamse Waterweg nv, afdeling regio Centraal , Havenstraat 44, 3500 Hasselt;
 • door uw bezwaarschrift af te geven tegen ontvangstbewijs bij De Vlaamse Waterweg nv, afdeling Regio Centraal, Havenstraat 44 te 3500 Hasselt.
   

Openbaar onderzoek fietsbrug Zulte

De omgevingsvergunning voor de nieuwe fietsbrug in Zulte werd in oktober2022 ingediend. Er volgt nu een openbaar onderzoek rond dit project, dat loopt vanaf zondag 13 november 2022 tot en met 12 december 2022. Bewoners en andere belanghebbenden hebben de kans om eventuele opmerkingen in te dienen. De volledige aanvraag kan zowel online op het omgevingsloket als bij de gemeente Zulte worden geraadpleegd (meer lezen)

 


Definitief onteigeningsbesluit in het kader van de modernisering van de Leie in de doortocht Menen

Overeenkomstig artikel 22 van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 oktober 2017 tot uitvoering van het Vlaams Onteigeningsdecreet van 24 februari 2017 brengt De Vlaamse Waterweg nv ter kennis dat een definitief onteigeningsbesluit werd vastgesteld met oog op de modernisering van de Leie in de doortocht Menen. Hierbij zal worden overgegaan tot de verwerving van onroerende goederen met innemingsnummer 8, 9, 15, 117, 122, 123, 124, 125 en 129 gelegen te Menen en kadastraal gekend als Menen, 1ste afdeling, Sectie E, nummers 961W16, 961Z17, 1002Z, 961H23, 961N16, 961Y14, 961X22, 961Y22 en kadastraal gekend als Menen, sectie E - openbaar domein, zoals opgenomen op het onteigeningsplan D3 100_116_ONT_01 gevoegd bij het definitief onteigeningsbesluit van 13 juli 2021.

Het definitief onteigeningsbesluit en bijlagen zijn raadpleegbaar:
 

Voornoemde documenten zijn tevens raadpleegbaar op de website van de stad Menen (www.menen.be). 

Het definitieve onteigeningsbesluit kan door de belanghebbenden bestreden worden bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen, opgericht bij artikel 4.8.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, met toepassing van de regels die met betrekking tot de geschillenbeslechting door dat rechtscollege zijn bepaald bij of krachtens het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges. 

Beroepen tegen de definitieve onteigeningsbesluiten worden ingesteld binnen een termijn van vijfenveertig dagen, die ingaat de dag na de kennisgeving aan de belanghebbenden van de vaststelling van het definitieve onteigeningsbesluit.

Laatste nieuws

Top