Watersysteemstrategie Leie, Boven-Schelde en kanalen

De klimaatverandering, in combinatie met de toenemende trafiek en daaraan aangepaste infrastructuur, kan impact hebben op het beoogde rendement van de grote investeringen aan de Seine Scheldeverbinding, én stelt ons voor uitdagingen die een meer strategische systeembenadering verlangen:

Naast zeespiegelstijging en wijzigende piekneerslagpatronen is waterschaarste een belangrijke klimaatuitdaging voor de waterwegen: te verwachten toenemende impact op diepgang en schuttingstijden (binnenwateren & North Sea Ports), op e-flows, op waterkwaliteit, op vismigratie en energieproductie-/verbruik,…

De Vlaamse Waterweg wil een een strategie beschrijven om tot een klimaatrobuust multifunctioneel watersysteem te komen: een watersysteemstrategie voor Leie, Boven-Schelde en verbonden kanalen. De strategie moet een omkadering geven aan lopende en geplande waterdossiers in de operationele werking, opdat ze bijdragen aan concreet in de watersysteemstrategie geformuleerde doelstellingen. Met “waterdossiers” worden zowel infrastructuurprojecten als beheeracties, vergunningsverlening en tactische bediening van peilregulerende kunstwerken bedoeld. Doelstellingen moeten bepaald worden voor een hydraulisch, nautisch en ecologisch optimum rekening houdend met klimaatverandering en gekaderd tussen de andere functies die het ecosysteem draagt. De methode om die doelstellingen te realiseren maakt integraal deel uit van de watersysteemstrategie.

De opmaak van de watersysteemstrategie, momenteel in voorbereiding, is voorzien in 2022 en 2023 en wordt (inclusief implementatie en opstart vervolgtrajecten in de jaren navolgende) voorlopig geraamd op 2,5 miljoen euro.

Slim sturen waterbeheer

Op 3 pijlers wordt ingezet om het operationeel waterbeheer te verslimmen: 

  • Verder instrumentariseren van onze kunstwerken
  • Uitbouwen modelinfrastructuur 
  • Integratie waterbeheer in afstandsbediening

De start voor slim sturen waterbeheer wordt voorzien in 2021.

Watercaptaties

Langsheen de waterwegen zijn er verschillende watercaptatiepunten en watervangen ter bevloeiing van natuur-, landbouw- en poldergebieden. Momenteel is het niet geweten hoeveel oppervlaktewater gebruikt wordt voor de bevloeiing van deze gebieden. Bedoeling is om een meer inzicht te verkrijgen in de volumes van de verschillende onttrekkingen uit de waterwegen door het installeren van debietmeetsystemen op de onbemeten watervangen, watercaptatiepunten. Momenteel loopt hiervoor een proefproject binnen De Vlaamse Waterweg in samenwerking met VITO. 

Voor het melden van watercaptaties of voor het aanvragen van vergunningen werd binnen De Vlaamse Waterweg een e-loket ontwikkeld. Dit e-loket werd uitgebreid om ook de meldingen voor captaties te doen voor de onbevaarbare waterlopen. Hiervoor  werd een samenwerkingsovereenkomst met VMM en de 5 provincies afgesloten. 

https://www.vlaanderen.be/vlaamse-regering/vlaamse-veerkracht/duurzamer-leven

Laatste nieuws

Top