Per fiets

Voor fietsen zijn jaagpaden uiteraard ideaal. Er zijn 2.064 km jaagpaden in het Vlaamse Gewest. De grote meerderheid van deze jaagpaden zijn toegankelijk voor fietsers. Een groot deel hiervan maakt deel uit van fietsroutenetwerken.

De visie van De Vlaamse Waterweg nv met betrekking tot fietsen op jaagpaden, bestaat uit de volgende beleidslijnen:

  • Jaagpaden worden waar mogelijk voor fietsers opengesteld;
  • Gedeeld gebruik van de jaagpaden wordt gestimuleerd wanneer wordt voldaan aan bepaalde randvoorwaarden;
  • Een jaagpad is niet het exclusieve domein van fietsers, noch heeft een fietser op het jaagpad voorrang op andere jaagpadgebruikers;
  • De maximaal toegelaten snelheid voor fietsers (en andere voertuigen) mag volgens de huidige regelgeving de 30 km/u niet overschrijden in het open veld. In de bebouwde kom, bij het kruisen van wegen, op de sluisvallen, alsook in de nabijheid van bochten waar het uitzicht belemmerd is, is de snelheid beperkt tot 10 km/u.

Meer informatie over de bestaande functionele en recreatieve fietsroutenetwerken is beschikbaar op Fietsroutenetwerken.php, www.vlaanderen.be/mobiliteit-en-openbare-werken/te-voet-fiets-bromfiets en de websites van de verschillende provincies.

Speed pedelecs

Een speed pedelec, ook wel ‘speedelec’ genoemd in de volksmond, is een snelle elektrische fiets waarbij de trapondersteuning niet stopt bij 25 kilometer per uur. Je kunt door zelf mee te trappen snelheden tot 45 kilometer per uur behalen. Speed pedelecs vallen daardoor niet in de categorie ‘fietsen’, maar in die van de ‘bromfietsen’. 

Speed pedelecs (bromfietsen klasse P) mogen op vandaag al op een aantal jaagpaden rijden en zullen op termijn (in de loop van 2024) overal op het jaagpad toegelaten worden. De onderborden van de signalisatie regelen de toegang. ‘Bromfietsen klasse P’ of ‘speed pedelecs’ moet letterlijk vermeld staan als uitzondering op het verbodsbord, om rechtsgeldig met je speed pedelec op het jaagpad te rijden:
 

Waar je dit onderbord tegenkomt, mag je dus met je speed pedelec op het jaagpad. Op vandaag zijn deze borden nog niet voor alle jaagpaden aangepast en is het gebruik van speed pedelecs tot dan verboden. De Vlaamse Waterweg is gestart met het aanpassen van deze onderborden. Er zal een stapsgewijze implementatie plaatsvinden van deze aanpassing. Pas indien het bord aangepast werd is een speed pedelec toegelaten op het jaagpad. Opgelet: net zoals iedere jaagpadgebruiker moet ook een speed pedelec zich houden aan de maximumsnelheid van 30 km/u.

Wielersport

Jaagpaden zijn door hun vaak lang uitgestrekte trajecten zeer populair onder de wielersportbeoefenaars.

Wielrenners zijn welkom op de jaagpaden zolang zij zich aan de geldende snelheidsbeperkingen houden en de overige (recreatieve) gebruikers op het jaagpad niet hinderen.

Het is echter de visie van de waterwegbeheerders dat het intensief beoefenen van wielersport niet thuishoort op de jaagpaden.

Voornamelijk het fietsen in peloton aan hoge snelheden vormt een gevaar voor de overige jaagpadgebruikers. De wegcode (art. 43 bis) voorziet in een regelgeving over het fietsen in groep vanaf 15 deelnemers dat onder meer regels voorziet met betrekking tot de verplichting tot het volgen van de fietspaden, volgwagens, etc.  Hoewel de wegcode in principe van toepassing is op de jaagpaden die opengesteld zijn voor het publiek, geldt dit alleen in zoverre de bepalingen niet in strijd zijn met het Algemeen Scheepvaartreglement. Mits het jaagpad een beperkte breedte heeft en gedeeld gebruik centraal staat, kunnen grote groepen wielrenners voor hinder zorgen bij het kruisen en inhalen van andere – al dan niet recreatieve – gebruikers en dienen beperkingen opgesteld te worden. Omwille van deze reden kunnen op bepaalde locaties desgevallend beperkingen opgelegd worden.

Gangmakers of derny’s die voor wielrenners rijden om hen op gang te helpen en de luchtweerstand  te verminderen, alsook volgwagens, zijn verboden op de jaagpaden.

Mountainbike

Naast recreatief en functioneel fietsen en wielersport, zijn jaagpaden en bermen aan jaagpaden ook geliefd voor het beoefenen van de mountainbike sport.

De mountainbike (MTB)-sport wordt bij voorkeur uitgeoefend op een ruwe ondergrond en heeft daardoor zijn eigen specifieke noden wat ondergrond en inrichting betreft.

Mountainbikeparcours langs de waterwegen kunnen op drie manieren gerealiseerd worden:

  • op verharde jaagpaden,
  • op onverharde jaagpaden,
  • op apart ingerichte mountainbikepaden in de berm/zijstrook (voor zover het van toepassing zijnde bermbeheerplan dit toelaat).

Mountainbikeparcours kunnen gerealiseerd worden en geïntegreerd worden in bestaande MTB-routes over de  verharde jaagpaden. Parcours die lopen over onverharde jaagpaden (al dan niet in natuurgebied) of langs verharde jaagpaden in de berm kunnen ingericht worden rekening houdend met enkele randvoorwaarden.

Voor de evaluatie van een bepaald voorstel dient steeds overleg plaats te vinden met de betreffende waterwegbeheerder alsook het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) indien het parcours zich in natuurgebied bevindt.

De waterwegbeheerders staan open voor de inrichting van dergelijke parcours op gronden in hun beheer indien voldaan wordt aan bovenstaande voorwaarden en geen hinder wordt veroorzaakt voor diens kerntaken. De waterwegbeheerders hebben hierin echter een uitsluitend faciliterende functie en kunnen niet instaan voor het beheer of onderhoud van de parcours. De eventuele kosten voor het inrichten van MTB-parcours, evenals het herstel van eventuele aangericht schade, dienen tevens gedragen te worden door de aanvrager.

Laatste nieuws

Top