Distribouw

Het project Distribouw is een initiatief van De Vlaamse Waterweg nv en het Vlaams Instituut voor Mobiliteit (VIM), in samenwerking met de producenten van en de handelaren in bouwmaterialen.

Met het project Distribouw wordt gewerkt aan de uitbouw van een netwerk van een aantal aan de waterweg gelegen distributie- en consolidatiecentra voor de sector van de bouwmaterialen (D&CC’s). Door de distributieactiviteiten voor bouwmaterialen te bundelen in multimodale knooppunten zal de binnenvaart in de sector van distributie van bouwmaterialen op meer rendabele wijze kunnen worden ingezet. Met andere woorden: de goederenstromen worden geclusterd om zo het schaalvoordeel van de binnenvaart beter te benutten.

In de loop van 2013 zijn uitbaters voor de D&CC’s gezocht. Vervolgens startte  de realisatie en het operationaliseren van het netwerk van D&CC’s. Het opzet was open overeenkomsten te sluiten waarbij andere betrokken actoren en geïnteresseerden kunnen toetreden. FEMA (handelaren in bouwmaterialen) en FEPROMA (producenten van bouwmaterialen) ondersteunen het project Distribouw.

Op 7 november 2013 is voor de voortzetting van het project Distribouw een subsidieaanvraag bij het Europese Fonds voor de Regionale Ontwikkeling ingediend.

Op 11 maart 2014 heeft het Agentschap van Ondernemen dit ingediende projectvoorstel definitief goedgekeurd. De maximale EFRO-steun die hierdoor verkregen werd bedraagt 198.825 euro.

Dankzij deze steun wordt het mogelijk gemaakt om de eerste investeringen in de Vlaamse regio te maken, zodoende dat de bouwmaterialendistributie op een efficiënte en duurzame wijze ondersteund kan worden.

De modal shift van een deel van de bouwmaterialenstromen van de weg naar het water, zorgt onder meer voor:

  • Minder uitstoot en geluidsoverlast voor de omringende regio’s;
  • Een daling van de congestie voor het lokale wegennetwerk;
  • Een ontlasting van de lokale stadskernen.

Dit alles uiteraard op een bedrijfseconomisch rendabele manier.
 

Contact 

cel Innovatie
Oostdijk 110 | 2830 Willebroek
innovatie@vlaamsewaterweg.be

Partners

Logo's partners Distribouw

Laatste nieuws

Top