Link naar homepage

Reglementeringen

Hoe meld ik als schipper een schadegeval?

Als een schipper binnen het werkingsgebied van De Vlaamse Waterweg nv averij of schade oploopt waarvoor hij De Vlaamse Waterweg nv verantwoordelijk acht, dan moet volgende werkwijze worden gevolgd:

De schipper verwittigt onmiddellijk het RIS-centrum op het gratis telefoonnummer 0800 30 440.

Het RIS-centrum is dag en nacht, 7 dagen op 7 bereikbaar. De schipper mag eveneens een e-mail sturen naar: RIS.hasselt@vlaamsewaterweg.be of RIS.evergem@vlaamsewaterweg.be.

Nadat een schipper een averij of schade heeft gemeld zal De Vlaamse Waterweg nv een onderzoek instellen. Dit onderzoek kan bestaan uit het afnemen van een verklaring van de schipper, het verzamelen van de nodige inlichtingen, het doen van vaststellingen over de aard, de oorzaak en de omvang van de schade. Als het onderzoek het vereist kan het vaartuig worden opgehouden. Uiteraard wordt van de schipper volledige medewerking verwacht bij dit onderzoek.

Schadegevallen die niet worden ingediend volgens de bovenvermelde procedure kunnen geweigerd worden.

Als een schipper schade toebrengt aan de kanaalinfrastructuur of kanaalaanhorigheden is hij verplicht om deze schade onmiddellijk te melden aan het RIS-centrum. Ook in dat geval zal De Vlaamse Waterweg nv een onderzoek instellen, om de aard en omvang van de schade te kunnen vaststellen. 

Ik wil een evenement organiseren op en/of rond een waterweg. Wat moet ik hiervoor doen?

Op openbaar domein mag je geen evenement organiseren, tenzij met de uitdrukkelijke toestemming van de eigenaar van de grond. De Vlaamse Waterweg nv kan een vergunning of concessie verlenen om een evenement (barbecue, waterski-, roei-, kajakwedstrijden, triatlon, fietstocht met volgwagen, ...) te organiseren langs of op de waterwegen.

Alle informatie en het aanvraagformulier vind je hier.

Kan ik kanovaren/kajakken/raften op de Maas?

Vanop een kano, kajak of roeiboot ontdek je een verrassend ander Vlaanderen. Langs rivieren en kanalen schuift het steeds wisselende landschap voorbij, met talrijke natuurgebieden, recreatiedomeinen, historische steden en gezellige dorpjes. Zo wordt peddelen of roeien langs Vlaamse waterwegen een onvergetelijke ontdekkingsreis.

Alle informatie over varen met een kano, kajak of roeiboot op de waterwegen kan je terugvinden op de website visuris.be/kano

Mag ik domein van De Vlaamse Waterweg nv privaat gebruiken?

Op openbaar domein mag je geen evenement organiseren, tenzij met de uitdrukkelijke toestemming van de eigenaar van de grond. De Vlaamse Waterweg nv kan een vergunning of concessie verlenen om een evenement (barbecue, waterski-, roei-, kajakwedstrijden, triatlon, fietstocht met volgwagen, ...) te organiseren langs of op de waterwegen.

Alle informatie en het aanvraagformulier vind je hier.

Mag ik het water uit de waterwegen gebruiken?

De Vlaamse Waterweg nv optimaliseert haar captatiebeleid om de veiligheid van zowel de capteerder als de waterweggebruiker te verhogen en de handhaving te vereenvoudigen. Hierdoor worden er voor de mobiele captaties vaste punten langs de waterwegen aangeduid. Vanaf 1 april 2019 moeten mobiele watercaptaties verplicht vanop deze locaties uitgevoerd worden. Een uitzondering geldt wel voor aangelanden.

Alle informatie en het aanvraagformulier vind je hier.

Mag ik met een bootje vissen op de waterwegen beheerd door De Vlaamse Waterweg nv?

Volgens de bepalingen van de wet op de riviervisserij van 1 juli 1954 en het besluit van de Vlaamse Regering van 20 mei 1992 tot uitvoering van de wet op de riviervisserij is het bootvissen niet verboden op de openbare waterlopen van het Vlaamse Gewest. Je moet hiervoor wel in het bezit zijn van een geldig groot visverlof, waarvoor je je moet richten tot de hiervoor bevoegde instantie, met name het Agentschap voor Natuur en Bos.

Artikel 92 van het Algemeen Reglement der Scheepvaartwegen van het Koninkrijk bepaalt bovendien dat vissers de scheepvaart niet mogen hinderen. Er moet dus ten allen tijde over gewaakt  worden dat de veiligheid en de scheepvaart niet in gevaar komen en dat het varen van andere schepen geenszins wordt gehinderd.

Ten behoeve van de veiligheid of de goede orde kunnen bijgevolg de hiervoor bevoegde personen aan de visser bijzondere bevelen geven waaraan door de visser gevolg moet gegeven worden.

Verder moeten alle voorschriften en verplichtingen van het Algemeen Politiereglement voor de Scheepvaart op Binnenwateren (Koninklijk Besluit van 24 september 2006)  worden gerespecteerd, meer bepaald met betrekking tot het voeren van een immatriculatieplaat en de bijzondere tekens tijdens het bootvissen, het respecteren van de verkeersregels op het water, het naleven van de voorschriften inzake het ligplaats nemen (o.a. het verbod om ligplaats te nemen op gedeelten van de vaarweg waar het stilliggen een hinder voor het verkeer kan veroorzaken, zoals ter hoogte van kunstwerken, zoals geregeld in artikel 7.02) en meren, …

Je vindt bijkomende informatie over de visserijreglementering bij de Centrale Diensten van het Agentschap voor Natuur en Bos, Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 Brussel, via 02 553 81 05, visserij.anb@vlaanderen.be of www.natuurenbos.be.

Mag ik vissen in de waterwegen?

Vissen in de waterwegen mag enkel als je in bezit bent van een visverlof. Meer informatie hierover vind je op de website van het Agentschap voor Natuur en Bos.

Mag ik zwemmen in de waterwegen?

Zwemmen in de bevaarbare waterwegen in Vlaanderen is te allen tijde verboden.

https://www.visuris.be/zwemmen

Moet ik een vergunning hebben als ik met een pleziervaartuig op de waterwegen wil?

Je hebt hier inderdaad een vergunning voor nodig. Die vaarvergunning omvat een identificatiebewijs en een waterwegenvignet.

Op  www.visuris.be vind je meer informatie over deze vergunning.

Waar vind ik het scheepvaartreglement?

Alle informatie over reglementering voor beroepsvaart is terug te vinden op www.visuris.be/Scheepvaartreglementering

Alle informatie over reglementering voor pleziervaart is terug te vinden op www.visuris.be/Reglementeringpleziervaart

Contactinformatie

Hoe kan ik contact opnemen met De Vlaamse Waterweg nv?

Bij contact info vind je de contactgegevens van De Vlaamse Waterweg nv. Je kunt altijd telefonisch contact opnemen tussen 8.30 uur en 16.45 uur. Je kunt ook altijd je vraag doorsturen via dit formulier. Ons personeel neemt dan zo snel mogelijk terug contact met je op.

Waar kan ik terecht met klachten over De Vlaamse Waterweg nv?

Als je klachten hebt kun je altijd terecht bij onze klachtenmanager. De contactgegevens vind je hier terug. Je kunt ook het klachtenformulier invullen.

Bestekken - Overheidsopdrachten

Waar vind ik de bestekken?

Je vindt alle digitale aanbestedingsdocumenten die momenteel door De Vlaamse Waterweg nv gepubliceerd worden in de webshop. Je kan deze daar ook aankopen.

Wat is het elektronisch publicatieplatform voor overheidsopdrachten?

De Vlaamse Waterweg nv maakt haar overheidsopdrachten bekend op het elektronisch publicatieplatform https://enot.publicprocurement.be.
De kandidaatstelling of offerte van geïnteresseerde inschrijvers wordt elektronisch ingediend en ook elektronisch ontvangen op het e-tenderingplatform: https://eten.publicprocurement.be.
Beide toepassingen passen de reglementering inzake overheidsopdrachten strikt toe.
De Vlaamse overheid heeft een samenwerkingsakkoord afgesloten met het federale bestuursniveau opdat bedrijven altijd gebruik zouden kunnen maken van eenzelfde platform.

Laatste nieuws

Top