Het jaagpad

Hoe snel mag ik rijden op het jaagpad?

De maximum toegelaten snelheid op het jaagpad bedraagt 30 km/u.
De gebruikers, ook fietsers en bromfietsers en het bevoegde personeel van De Vlaamse Waterweg nv in de uitoefening van hun functie, moeten hun snelheid aanpassen o.a. wegens de aanwezigheid van andere weggebruikers, de weersomstandigheden, het zicht, de staat van de weg en moeten zij voldoende veiligheidsafstand aanhouden t.o.v. andere gebruikers van het jaagpad en in alle omstandigheden kunnen stoppen voor een hindernis.
Hou er ook altijd rekening mee dat de plaatselijke signalisatie steeds voorrang heeft op de vergunning. Zo kan het verkeer op het jaagpad tijdelijk of definitief worden omgeleid voor  los- of laadactiviteiten aan de kaaimuren.

Meer info over jaagpaden vind je op deze pagina.

Wat zijn jaagpaden?

Jaagpaden zijn de verharde of onverharde trekwegen langs weerszijden van de kanalen. Het gebruik van het jaagpad is geregeld in het ‘algemeen en bijzonder scheepvaartreglement’ (koninklijk besluiten van 15 oktober 1935 en 7 september 1950).
Het jaagpad is een private dienstweg of exploitatieweg die De Vlaamse Waterweg nv toelaat om de decretale opdrachten vlot en efficiënt te kunnen vervullen, zoals het toezicht op de scheepvaart en het beheerde domeingoed, het onderhoud en de bouw van nieuwe infrastructuur (kaaimuren, bruggen …) de waterbeheersing, baggerwerken, bermbeheer enz.
Opgelet! Het jaagpad is geen fietspad zoals aangelegd langs openbare wegen, niettegenstaande bepaalde trajecten van het verharde jaagpad deel uit maken van de provinciale of gemeentelijke fietsroutenetwerken of plaatselijk in functionele fietsnetwerken zijn geïntegreerd (weg van en naar school of werk). Zoals aangegeven is het jaagpad immers een exploitatieweg waarop ook motorvoertuigen kunnen worden toegelaten.
Om deze reglementering kenbaar te maken werd aan de toegang tot een jaagpad in hoofdzaak de onderstaande signalisatie geplaatst. Het politioneel toezicht wordt uitgeoefend door het daartoe aangesteld personeel van De Vlaamse Waterweg nv en de federale en lokale politiediensten.
In het kader van recreatieve evenementen, zoals triatlons en watersportorganisaties, kan het jaagpad ook deel uitmaken van het parcours of worden afgesloten voor de duur van de wedstrijden. Sommige onverharde jaagpaden kunnen ook in ruiternetwerken worden opgenomen.

Meer info over jaagpaden vind je op deze pagina.

Wie mag op het jaagpad komen?

 • Het bevoegde personeel van De Vlaamse Waterweg nv in de uitoefening van haar opdrachten met dienstvoertuigen op het jaagpad rijden, maar kan hun functie niet aanwenden om het jaagpad te gebruiken als alternatief voor het woon- werkverkeer of als sluiproute om files te vermijden.
 • De werknemers van bedrijven die in opdracht van De Vlaamse Waterweg nv werken uitvoeren, krijgen onder bepaalde voorwaarden een vergunning om op het jaagpad te rijden.
 • In het kader van watergebonden activiteiten kunnen werknemers van bedrijven een vergunning krijgen om met voertuigen over een beperkte afstand op het jaagpad te rijden.
 • Er kan een vergunning verleend worden aan actieve schippers, scheepsbevrachters, rederijen, scheepsherstellers en bevoorraders, binnenvaartorganisaties, voertuigen die bermbeheer uitvoeren, nutsmaatschappijen (VMW, Infrax, IVEKA, PIDPA, Belgacom, Infrabel ...) voor aanleg en toezicht op leidingen, openbare diensten en administraties zoals de Afdeling Natuur en Bos, de Vlaamse Milieumaatschappij enz. 
 • Een bijzondere categorie zijn de minder-valide hengelaars die onder bepaalde strikte voorwaarden een vergunning kunnen krijgen om met hun voertuig over een beperkte afstand op het jaagpad te rijden vanaf de dichtst bijgelegen openbare weg tot de visplaats.
 • Geen vergunning nodig: voetgangers, fietsers en de bromfietsers (klasse A).

Meer info over jaagpaden vind je op deze pagina.

Reglementeringen

Hoe meld ik als schipper een schadegeval?

Als een schipper binnen het werkingsgebied van De Vlaamse Waterweg nv averij of schade oploopt waarvoor hij De Vlaamse Waterweg nv verantwoordelijk acht, dan moet volgende werkwijze worden gevolgd:

De schipper verwittigt onmiddellijk het RIS-centrum op het gratis telefoonnummer 0800 30 440 of via het nummer 011 29 84 00.

Het RIS-centrum is dag en nacht, 7 dagen op 7 bereikbaar.de schipper mag eveneens een e-mail sturen naar: RIS.Hasselt@descheepvaart.be

Nadat een schipper een averij of schade heeft gemeld zal De Vlaamse Waterweg nv een onderzoek instellen. Dit onderzoek kan bestaan uit het afnemen van een verklaring van de schipper, het verzamelen van de nodige inlichtingen, het doen van vaststellingen over de aard, de oorzaak en de omvang van de schade. Als het onderzoek het vereist kan het vaartuig worden opgehouden. Uiteraard wordt van de schipper volledige medewerking verwacht bij dit onderzoek.

Schadegevallen die niet worden ingediend volgens de bovenvermelde procedure kunnen geweigerd worden.

Als een schipper schade toebrengt aan de kanaalinfrastructuur of kanaalaanhorigheden is hij verplicht om deze schade onmiddellijk te melden aan het RIS-centrum. Ook in dat geval zal De Vlaamse Waterweg nv een onderzoek instellen, om de aard en omvang van de schade te kunnen vaststellen. 

Ik wil een evenement organiseren op en/of rond het kanaal. Wat moet ik hiervoor doen?

Op openbaar domein mag men geen event organiseren, tenzij met de uitdrukkelijke toestemming van de eigenaar van de grond, dat wil zeggen, ofwel De Vlaamse Waterweg nv of de gemeente.

De Vlaamse Waterweg nv kan de toelating verlenen om een evenement (barbecue, waterski-, roei-, kajakwedstrijden, triatlon, fietstocht met volgwagen,...) te organiseren langs of op een kanaal. Aan dergelijke organisatie worden altijd een aantal voorwaarden verbonden. De Vlaamse Waterweg nv zal elke aanvraag onderzoeken en indien mogelijk een vergunning hiervoor afleveren. In de vergunning worden, indien nodig, de nodige voorwaarden opgenomen. Met het afleveren van de vergunning kan eveneens een scheepvaartbericht gepubliceerd worden.

De aanvraag dient minimum 1 maand op voorhand verstuurd te worden naar De Vlaamse Waterweg nv en bevat zoveel mogelijk concrete informatie over het evenement :

 • Exacte locatie
 • Datum met begin- en eind uur
 • Precieze omschrijving van het evenement (wedstrijd, recreatief, raming van aantal deelnemers,…)
 • Eventueel : aanvraag om voor de duur van de wedstrijd met auto’s op het jaagpad te rijden
 • Eventueel : aanvraag om percelen van De Vlaamse Waterweg nv te gebruiken voor het plaatsen van tenten,…
 • De contactgegevens van een verantwoordelijke van de organisatie.

Hier vind je de contactgegevens van De Vlaamse Waterweg nv.

Kan ik kanovaren/kajakken/raften op de Maas? Can I canoe/kayak/raft on the Maas? Faire du canoe/kayak/rafting sur la Meuse? Kanu/Kajak/Rafting auf der Maas?

Waterrecreatie met door spierkracht voortbewogen kleine schepen zoals bv. kanovaren, kajakken,  raften,… op de Gemeenschappelijke Maas tussen Lanaken/Borgharen en Kinrooi/Stevensweert is niet altijd gemakkelijk.
De Gemeenschappelijke Maas is een regenrivier, waarvan het peil zeer sterk en  zeer vlug kan wijzigen. Ook de stroomsnelheid van het water verschilt van plaats tot plaats en naargelang de (verschillende) weersomstandigheden. Elke kanovaarder moet daarom rekening houden met het grillige karakter van de Gemeenschappelijke Maas.
Laat je niet verrassen. Vaar veilig en wees bedacht op onverwachte situaties.


Water recreation with muscular power-driven crafts, like for instance canoeing, kayaking, rafting, … on the Common Maas between Lanaken/Borgharen and Kinrooi/Stevensweert, is not always that easy.
The Common Maas is a rain-fed river, therefore the water level can rise fiercely and fast. Furthermore the velocity of the flow can differ depending on the location and on the changeable weather conditions. Therefore every canoeist should bear in mind the wayward character of the Common Maas.
Be on your guard! Navigate safely and be prepared for unexpected situations.


La pratique des loisirs nautiques avec des embarcations propulsées à la force musculaire, telles que le canoe, le kayak, le rafting, …  sur la Meuse Commune entre Lanaken/Borgharen et Kinrooi/Stevensweert, n’est pas toujours facile.
La Meuse Commune est charactérisée par un régime pluvial avec de fortes variations. En outre la vitesse du courant varie selon les lieux et les conditions météorologiques. Chaque canoéiste doit tenir compte du caractère imprévisible de la Meuse Commune.
Ne vous laissez pas surprendre par ses eaux vives! Naviguez en sûreté et soyez préparé aux situations imprévues.


Erholung auf dem Wasser in kleinen von Muskelkraft angetriebenen kleinen Booten, wie Kanu, Kajak, Rafting, …  auf der gemeinsamen Maas zwischen Lanaken/Borgharen und Kinrooi/Stevensweert, ist nicht immer einfach.
Die gemeinsamen Maas ist ein Fluß, dessen Wasserstand sich sehr stark und sehr schnell ändern kann. Auch die Strömungsgeschwindigkeit des Wassers variiert von Ort zu Ort, und je nach Wetterlage. Jeder Kanute sollte daher den launischen Charakter der gemeinsame Maas berücksichtigen.
Lassen Sie sich nicht überraschen. Fahren Sie vorsichtig und achten Sie auf unerwartete Situationen.

Mag ik domein van De Vlaamse Waterweg nv privaat gebruiken?

Je mag openbaar domein voor privatieve doeleinden gebruiken mits een vergunning die je kan aanvragen met dit formulier.
Met privatief wordt bedoeld dat je het openbaar domein exclusief voor jezelf gebruikt, bijvoorbeeld om werken uit te voeren, activiteiten te organiseren of constructies te plaatsen, wijzigen of verplaatsen. De aanvraag heeft betrekking op het privatieve gebruik van wegen, waterwegen en dijken.
Stuur deze aanvraag minstens dertig dagen voor de aanvang van de werken of activiteiten naar De Vlaamse Waterweg nv.

Mag ik het water uit het kanaal gebruiken?

Je mag het kanaalwater gebruiken mits een vergunning. Die vergunning kan je aanvragen door dit formulier in te vullen en op te sturen naar Havenstraat 44, 3500 Hasselt of info@descheepvaart.be

Mag ik met een bootje vissen op de kanalen beheerd door De Vlaamse Waterweg nv?

Volgens de bepalingen van de wet op de riviervisserij van 1 juli 1954 en het besluit van de Vlaamse Regering van 20 mei 1992 tot uitvoering van de wet op de riviervisserij is het bootvissen niet verboden op de openbare waterlopen van het Vlaamse Gewest. Je moet hiervoor wel in het bezit zijn van een geldig groot visverlof, waarvoor je je moet richten tot de hiervoor bevoegde instantie, met name het Agentschap voor Natuur en Bos.

Artikel 92 van het Algemeen Reglement der Scheepvaartwegen van het Koninkrijk bepaalt bovendien dat vissers de scheepvaart niet mogen hinderen. Er moet dus ten allen tijde over gewaakt  worden dat de veiligheid en de scheepvaart niet in gevaar komen en dat het varen van andere schepen geenszins wordt gehinderd.

Ten behoeve van de veiligheid of de goede orde kunnen bijgevolg de hiervoor bevoegde personen aan de visser bijzondere bevelen geven waaraan door de visser gevolg moet gegeven worden.

Verder moeten alle voorschriften en verplichtingen van het Algemeen Politiereglement voor de Scheepvaart op Binnenwateren (Koninklijk Besluit van 24 september 2006)  worden gerespecteerd, meer bepaald met betrekking tot het voeren van een immatriculatieplaat en de bijzondere tekens tijdens het bootvissen, het respecteren van de verkeersregels op het water, het naleven van de voorschriften inzake het ligplaats nemen (o.a. het verbod om ligplaats te nemen op gedeelten van de vaarweg waar het stilliggen een hinder voor het verkeer kan veroorzaken, zoals ter hoogte van kunstwerken, zoals geregeld in artikel 7.02) en meren, …

Je vindt bijkomende informatie over de visserijreglementering bij de Centrale Diensten van het Agentschap voor Natuur en Bos, Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 Brussel, via 02 553 81 05, visserij.anb@vlaanderen.be of www.natuurenbos.be.

Mag ik vissen in het kanaal?

Vissen in het kanaal mag enkel als je in bezit bent van een visverlof. Meer informatie hierover vind je op de website van het Agentschap voor Natuur en Bos.

Mag ik zwemmen in het kanaal?

Zwemmen in het kanaal is te allen tijde verboden.

Moet ik een vergunning hebben als ik met een pleziervaart op het kanaal wil?

Je hebt hier inderdaad een vergunning voor nodig. Die vaarvergunning omvat een identificatiebewijs en een waterwegenvignet. In de rubriek Pleziervaart vind je meer informatie over deze vergunning.

Waar vind ik het scheepvaartreglement?

Het Algemeen Reglement der Scheepvaartwegen van het Koninkrijk bepaalt de regels die op onze kanalen gelden.

De belangrijkste vaarreglementen en ook heel wat praktische informatie vind je terug op mobilit.belgium.be.

Contactinformatie

Hoe kan ik contact opnemen met De Vlaamse Waterweg nv?

Bij contact info vind je de contactgegevens van De Vlaamse Waterweg nv. Je kunt altijd telefonisch contact opnemen tussen 8.30 uur en 16.45 uur. Je kunt ook altijd je vraag doorsturen via dit formulier. Ons personeel neemt dan zo snel mogelijk terug contact met je op.

Waar kan ik terecht met klachten over De Vlaamse Waterweg nv?

Als je klachten hebt kun je altijd terecht bij onze klachtenmanager. De contactgegevens vind je hier terug. Je kunt ook het klachtenformulier invullen.

Allerlei

Hoe beheert De Vlaamse Waterweg nv haar bermen?

In uitvoering van het Besluit van de Vlaamse Executieve d.d. 27.06.1984 houdende maatregelen inzake natuurbehoud op de bermen (Bermbesluit) beheert De Vlaamse Waterweg nv haar bermen op een ecologische wijze, d.w.z. dat de uitgevoerde beheersmaatregelen tot doelstelling hebben de nodige stimulansen te geven voor de toename van de biodiversiteit, zowel voor fauna als flora.
Het Bermbesluit voorziet volgende maaidata:

 • Voorjaarsmaaibeurt vanaf 15 juni
 • Najaarsmaaibeurt vanaf 15 september

Omdat De Vlaamse Waterweg nv voor elk van de kanalen in haar beheer, beschikt over goedgekeurde bermbeheersplannen, is De Vlaamse Waterweg nv in de mogelijkheid af te wijken van de data zoals deze zijn opgenomen in bovenvermeld besluit. Op deze wijze kan De Vlaamse Waterweg nv ervoor zorgen dat de veiligheid van de gebruiker van de jaagpaden gewaarborgd blijft. Overhangende vegetatie kan hierdoor tijdig worden verwijderd zonder hiermee in conflict te komen met de bepalingen van het Bermbesluit. Afwijking van de maaidata heeft als bijkomend voordeel dat er rekening kan worden gehouden met de vegetatie en met de insectenpopulaties, aanwezig op de kanaalbermen. 

Voor de uitvoering van haar bermbeheer volgt De Vlaamse Waterweg nv in het algemeen volgend schema:
Vanaf 15 mei: uitvoeren veiligheidsmaaibeurt waarbij langs beide zijden van het jaagpad 1 maaibreedte wordt gemaaid. De bermstrook tussen jaagpad en waterzijde wordt in vele gevallen volledig gemaaid.
Vanaf 1 september: uitvoeren najaarsmaaibeurt: Tijdens de najaarsmaaibeurt worden de bermen volledig gemaaid.
Uitzonderingen op deze algemene benadering:

 • Erg waardevolle bermen kunnen opgenomen zijn in een systeem van gefaseerd maaibeheer. Deze extra beheersmaatregelen worden in principe eind juli uitgevoerd. Het beheer van dergelijke stroken gebeurt in strikt overleg met het Agentschap voor Natuur en bos (ANB)
 • Bermstroken waar houtkanten in het najaar zijn afgezet worden ongeveer gedurende 3 jaar 2 keer per jaar gemaaid met als doel deze berm te verschralen en zo de biodiversiteit te stimuleren. Na 3 jaar worden deze bermen enkel nog in het najaar gemaaid.
 • Bermstroken met een explosieve groei aan exoten kunnen meermaals per jaar worden gemaaid: doelstelling hier is om de exoten uit te putten
 • Bermstroken die deel uitmaken van belangrijke aanlegstroken voor de binnenvaart worden meermaals per jaar gemaaid, dit om de veiligheid van de aanmerende binnenschipper te garanderen.
 • Kunstwerken (bruggen, duikers, grachten e.d.) worden zoveel mogelijk vegetatievrij gehouden. deze kunnen dan ook op jaarbasis meermaals gemaaid worden.

Hoe werken de informatieborden over de bruggen in Brugge?

Sinds december 2010 staan er 10 multicolor LED borden in de stad Brugge. Op deze informatieborden zal dynamisch en automatisch informatie geplaatst worden over de toestand van de bruggen.

Deze borden staan in volgende straten:

 • aan de Ezelpoort op de R30(Gulden-Vlieslaan)
 • Blankenbergsesteenweg
 • Koningin Elisabethlaan
 • Vlamingdam
 • Kruising Komvest en St. Claradreef (R30)
 • Kruising Walweinstraat en Komvest (R30)
 • Havenstraat
 • Kruising Wulpenstraat en ‘s Gravenstraat
 • Noorweegsekaai
 • Buiten Begijnvest

Welke informatie kunt u op de borden vinden?
 
Op elk bord wordt de toestand van meerdere bruggen getoond.
Deze worden automatisch aangestuurd door de bediening van de brug.

 • De brugnaam staat in het groen, met een pijl ernaast:
  De brug is open voor het wegverkeer, de pijl geeft een indicatie van de richting waarin je moet rijden om de brug te bereiken.
   
 • De brugnaam staat in het blauw en ernaast staat de afbeelding van een schip:
  De brug is nog open voor het wegverkeer, maar er is een schip op komst naar deze brug. De brug zal dus binnen een beperkte tijd gesloten worden voor het wegverkeer.
   
 • De brugnaam staat in het oranje, met ernaast een gevarendriehoek van een geopende brug:
  De brug is aan het sluiten voor het wegverkeer. Het kruispunt wordt vrijgemaakt, alle verkeer moet van de brug en de slagbomen zullen naar beneden gaan.
   
 • De brugnaam staat in het rood, met ernaast een gevarendriehoek met een geopende brug:
  De brug is gesloten voor het wegverkeer.
   
 • De brugnaam staat in het rood, met ernaast een cijfer dat aftelt.
  De instructie om de brug te sluiten is gegeven. Het cijfer geeft aan hoe lang de brug nog gesloten is voor het wegverkeer. 

Waar vind ik de technische gegevens van de kanalen terug?

Waar vind ik de werken in uitvoering?

Via deze link krijg je een overzicht van de werken in uitvoering.

Wat zijn blauwalgen?

Blauwalgen zijn bacteriën die leven in zoet water en die er uitzien als wier. Bij voldoende licht en hoge temperaturen kunnen ze zich explosief vermenigvuldigen. Ze scheiden toxische stoffen af die schadelijk kunnen zijn voor mens en dier bij contact of inname van het besmette water. In totaal werd de aanwezigheid van drie potentiële giftige bacteriën in het kanaalwater bevestigd door de laboresultaten.

Blauwalgen vormen een potentieel risico voor de volksgezondheid en kunnen schadelijk zijn voor mens en dier bij contact of inname van het besmette water. Ook het besproeien van gewassen houdt een risico in aangezien de toxische stoffen lange tijd op de gewassen aanwezig blijven en de verstuivingswolk bij besproeiing hinderlijk kan zijn voor omwonenden. Blauwalgen kunnen o.a. huidirritatie, hoofdpijn en maag- en darmklachten veroorzaken. Hierdoor is alle contact met besmet water door mens en dier te vermijden.

Blauwalgen ontstaan door een samenloop van verschillende factoren. De belangrijkste zijn een hoge watertemperatuur en de aanwezigheid van nutriënten. Eens blauwalgen zijn ze niet snel weg te krijgen. Dit kan makkelijk 1, 2 of meerdere weken duren. Er bestaan geen manieren om ze actief weg te krijgen, hoewel veel neerslag een positief effect heeft. Dat komt zowel doordat er verdunning optreedt als door de verlaging van de temperatuur die minder optimaal is voor reproductie. De hardnekkigheid van het probleem hangt ook af van de toestand waarin blauwalgen voorkomen (dikte van de drijflaag etc.). Blauwalgen die werden aangetroffen in waterlopen moeten dus vooral ‘uitzieken’ en kunnen dus moeilijk tot niet door de mens worden verwijderd of bestreden.

Welke scheeptypes varen op de waterwegen?

Je kan een overzicht van types van binnenschepen vinden op de pagina scheepstypes.

Zijn er ligplaatsen beschikbaar voor woonboten op de kanalen beheerd door De Vlaamse Waterweg nv?

Om in aanmerking te komen voor een ligplaats moet je vaartuig beantwoorden aan een aantal eisen. Hiervoor moet je een aantal documenten voorleggen:

Na ontvangst van  je aanvraag kan De Vlaamse Waterweg nv aansluitend beoordelen of je vaartuig in aanmerking komt voor een ligplaats. Er zijn op dit moment echter geen ligplaatsen beschikbaar. Je wordt op een wachtlijst geplaatst. Als in de toekomst ligplaatsen vrijkomen of er nieuwe ontwikkeld worden komen de mensen op de wachtlijst hiervoor in aanmerking.

Bestekken - Overheidsopdrachten

Waar vind ik de bestekken?

Je vindt alle digitale aanbestedingsdocumenten die momenteel door De Vlaamse Waterweg nv gepubliceerd worden in de webshop. Je kan deze daar ook aankopen.

Wat is het elektronisch publicatieplatform voor overheidsopdrachten?

De Vlaamse Waterweg nv maakt haar overheidsopdrachten bekend op het elektronisch publicatieplatform https://enot.publicprocurement.be.
De kandidaatstelling of offerte van geïnteresseerde inschrijvers wordt elektronisch ingediend en ook elektronisch ontvangen op het e-tenderingplatform: https://eten.publicprocurement.be.
Beide toepassingen passen de reglementering inzake overheidsopdrachten strikt toe.
De Vlaamse overheid heeft een samenwerkingsakkoord afgesloten met het federale bestuursniveau opdat bedrijven altijd gebruik zouden kunnen maken van eenzelfde platform.

Laatste nieuws

Top