Stuw van Aalst

In Aalst komt er naast een nieuwe stuw eveneens een nieuwe sluis. Ook de oevers worden heringericht. Zo kan wateroverlast vermeden worden en blijft de Dender ook in de toekomst bevaarbaar. Ondertussen maakt de stad Aalst meer ruimte vrij om te wonen langs het water. Beide projecten maken wonen en werken langs de Dender aangenamer en veiliger. De werken op het terrein gingen in maart 2015 van start en als alles goed verloopt, zullen ze in 2025 klaar zijn.

Wat houden de werken in? 

De stuw en sluis in Aalst en worden volledig vervangen. Het nieuwe complex komt een kilometer verder stroomopwaarts te liggen, vlakbij de spoorwegbrug. Door de komst van de nieuwe stuw zal het waterpeil van de Dender tussen de huidige en de nieuwe stuw dalen, waardoor de bodem van de Dender verlaagd en de oever aangepast moeten worden. Naast de stuw en sluis komt een nieuw bedieningsgebouw met een uniek uitkijkplatform. Er komt ook een nieuwe fietsers- en voetgangersbrug. Een vispassage maakt het voor vissen makkelijker om voorbij de stuw en de sluis te zwemmen.

Vervanging van de stuw en sluis 

De huidige stuw en sluis worden afgebroken. Het nieuwe complex wordt 1 km verderop gebouwd, tussen de Electrabel- en de Schottesite. Vandaag maakt de Dender een bocht vlak voor de nieuwe locatie. De aannemer bouwt eerst de nieuwe stuw en sluis naast de rivier, later wordt de verbinding met het water gemaakt. Deze aanpak heeft verschillende voordelen. Tijdens de werken kunnen de huidige stuw en sluis in werking blijven, waardoor de waterbeheersing en de scheepvaart niet gehinderd worden. De werken worden tijdens een eerste fase vooral ‘in den droge’ uitgevoerd.

Visualisatie nieuwe stuwsluis Aalst

Aanpassing van de oevers 

Omdat de huidige stuw verplaatst wordt zal het waterpeil tussen de huidige en de nieuwe stuw lager komen te liggen. Daarom moet ook de bodem  van de Dender verlaagd worden. Dit is noodzakelijk om de waterafvoer en de scheepvaart te garanderen. De bestaande oevers moeten op hun beurt aangepast worden om instabiele oevers en een daling van het omliggende grondwater te voorkomen.

Visualisatie Dender Aalst

Nieuw dienstgebouw en omgeving

Er komt ook een nieuw dienstgebouw, van waaruit de sluizen, de stuwen en andere beweegbare bruggen op de Dender bediend zullen worden. Het gebouw zal ook dienst doen als districtsgebouw van De Vlaamse Waterweg nv en krijgt een publiek uitkijkplatform.

Fietsers en voetgangers kunnen in de toekomst gebruikmaken van een nieuwe fietsers- en voetgangersbrug die de natuurgebieden Osbroek en Gerstjens met elkaar verbindt. De brug zal toegankelijk zijn vanop het dienstgebouw (letterlijk, dat zie je op onderstaand beeld) en over de nieuwe stuwsluis lopen.

Visualisatie dienstgebouw

Beter voor fauna en flora

De huidige stuw en sluis vormen een obstakel voor de vissen. Daarom zal de huidige loop van de Dender, waarvan de bocht door de werken wordt afgesneden, dienst doen als vispassage. Zo kunnen vissen zonder problemen langs de nieuwe stuw en sluis zwemmen. Verder komt er ook een in- en uitstapplaats die ervoor zorgt dat dieren makkelijk in het water of op het droge geraken. Een stuk van de oevers, nabij de Zeebergbrug, wordt ook natuurvriendelijk ingericht. Dit alles zorgt ervoor dat fauna en flora zich nog sterker kunnen ontwikkelen in de Denderregio.

Waarom? 

De huidige stuw van Aalst dateert van 1867 en is sterk verouderd. De nieuwe stuw wordt breder en de schotbalken worden vervangen door stuwkleppen, die kunnen immers makkelijker afgeregeld worden voor een optimale waterstand. Er komt ook een nieuwe, moderne sluis. Die ingrepen verhogen de waterveiligheid en garanderen de scheepvaart. Ook de omgeving van de nieuwe stuw en sluis wordt aangepakt: fietsers en voetgangers krijgen meer recreatiemogelijkheden.

Foto huidige stuw Aalst

Nu bezig

Hier werd al heel wat werk verzet. De betonwerken voor de nieuwe sluis en stuw, het optrekken van het bedieningsgebouw (met publiek uitkijkplatform) en de inrichting van beide oevers is al vergevorderd. Intussen werd gestart met de staal- en elektromechanische werkzaamheden en de aanpassingen op de linkeroever. Aansluitend volgen de baggerwerken, de plaatsing van een unieke fiets- en voetgangersbrug en de omgevingsaanpassingen. Dankzij de vispassage zwemmen vissen straks makkelijk voorbij de gloednieuwe stuw en sluis. 

Het einde van bovenstaande werken is voorzien in 2024.

Hinder?

Om veilig te kunnen werken moet het jaagpad op de rechteroever ter hoogte van de nieuwe sluis, tussen de Zeebergbrug en het speelbos/Gerstjens soms afgesloten worden.

Laatste nieuws

Top