Jaagpaden

Het jaagpad is een dienstweg voor de waterwegbeheerder maar wordt ook gebruikt voor recreatie door fietsers, wandelaars, rolschaatsers, enzovoort. De Vlaamse Waterweg nv investeert voortdurend in het onderhoud van deze jaagpaden. Onder het motto 'Het jaagpad is er voor iedereen' schakelen we onze jaagpaden in in fietsnetwerken en sensibiliseren we alle gebruikers tot wederzijds respect.

Heb je een vraag over het jaagpad en vind je hier het antwoord niet of wil je iets melden over een jaagpad? Vul dan dit contactformulier in of stuur een mailje naar communicatie@vlaamsewaterweg.be.

Kaart Groeten van op het jaagpad
Kaart wat mag op een jaagpad

Download hier de kaart 'Groeten van op het jaagpad'


Wie mag op het jaagpad komen?

 1. Het bevoegde personeel van De Vlaamse Waterweg nv in de uitoefening van haar opdrachten met dienstvoertuigen op het jaagpad rijden, maar kan hun functie niet aanwenden om het jaagpad te gebruiken als alternatief voor het woon- werkverkeer of als sluiproute om files te vermijden.
   
 2. De werknemers van bedrijven die in opdracht van De Vlaamse Waterweg nv werken uitvoeren, krijgen onder bepaalde voorwaarden een vergunning om op het jaagpad te rijden.
   
 3. In het kader van watergebonden activiteiten kunnen werknemers van bedrijven een vergunning krijgen om met voertuigen over een beperkte afstand op het jaagpad te rijden.
   
 4. Er kan een vergunning verleend worden aan actieve schippers, scheepsbevrachters, rederijen, scheepsherstellers en bevoorraders, binnenvaartorganisaties, nutsmaatschappijen (VMW, Infrax, IVEKA, PIDPA, Belgacom, Infrabel ...) voor aanleg en toezicht op leidingen, openbare diensten en administraties zoals de Afdeling Natuur en Bos, de Vlaamse Milieumaatschappij enz.
   
 5. Een bijzondere categorie zijn de minder-valide hengelaars die onder bepaalde strikte voorwaarden een vergunning kunnen krijgen om met hun voertuig over een beperkte afstand op het jaagpad te rijden vanaf de dichtst bijgelegen openbare weg tot de visplaats.
   
 6. Geen vergunning nodig: voetgangers, fietsers en de bromfietsers (klasse A).
   
 7. Een speed pedelec, ook wel ‘speedelec’ genoemd in de volksmond, is een snelle elektrische fiets waarbij de trapondersteuning niet stopt bij 25 kilometer per uur. Je kunt door zelf mee te trappen snelheden tot 45 kilometer per uur behalen. Speed pedelecs vallen daardoor niet in de categorie ‘fietsen’, maar in die van de ‘bromfietsen’. 

  Omwille van het maatschappelijk belang van speed pedelecs (bromfietsen klasse P) als alternatief voor de auto in woon-werkverkeer worden speed pedelecs in eerste instantie uitsluitend toegestaan op stukken jaagpad die zijn ingeschakeld als fietssnelweg, op voorwaarde dat zij zich houden aan de geldende maximumsnelheden. Op de plaatsen waar speed pedelecs zijn toegestaan, wordt aangepaste signalisatie voorzien. 

  Buiten fietssnelwegen, en waar de noodzakelijke signalisatie nog niet werd aangepast, is het gebruik van speed pedelecs op de jaagpaden vooralsnog verboden. De waterwegbeheerders evalueren in 2018 of een uitbreiding tot de andere jaagpaden in de toekomst wenselijk is in functie van de primaire functie van het jaagpad, veiligheid en medegebruik.
   

Wat zijn jaagpaden?

Jaagpaden zijn de verharde of onverharde trekwegen langs weerszijden van de kanalen. Het gebruik van het jaagpad is geregeld in het ‘algemeen en bijzonder scheepvaartreglement’ (koninklijk besluiten van 15 oktober 1935 en 7 september 1950).

Het jaagpad is een private dienstweg of exploitatieweg die De Vlaamse Waterweg nv toelaat om de decretale opdrachten vlot en efficiënt te kunnen vervullen, zoals het toezicht op de scheepvaart en het beheerde domeingoed, het onderhoud en de bouw van nieuwe infrastructuur (kaaimuren, bruggen …) de waterbeheersing, baggerwerken, bermbeheer enz.

Opgelet! Het jaagpad is geen fietspad zoals aangelegd langs openbare wegen, niettegenstaande bepaalde trajecten van het verharde jaagpad deel uit maken van de provinciale of gemeentelijke fietsroutenetwerken of plaatselijk in functionele fietsnetwerken zijn geïntegreerd (weg van en naar school of werk). Zoals aangegeven is het jaagpad immers een exploitatieweg waarop ook motorvoertuigen kunnen worden toegelaten.

Om deze reglementering kenbaar te maken werd aan de toegang tot een jaagpad in hoofdzaak de onderstaande signalisatie geplaatst. Het politioneel toezicht wordt uitgeoefend door het daartoe aangesteld personeel van De Vlaamse Waterweg nv en de federale en lokale politiediensten.
In het kader van recreatieve evenementen, zoals triatlons en watersportorganisaties, kan het jaagpad ook deel uitmaken van het parcours of worden afgesloten voor de duur van de wedstrijden. Sommige onverharde jaagpaden kunnen ook in ruiternetwerken worden opgenomen.

Signalisatiebord jaagpaden speed pedelecs

Hoe snel mag ik rijden op het jaagpad?

De maximum toegelaten snelheid op het jaagpad bedraagt 30 km/u.
De gebruikers, ook fietsers en bromfietsers en het bevoegde personeel van De Vlaamse Waterweg nv in de uitoefening van hun functie, moeten hun snelheid aanpassen o.a. wegens de aanwezigheid van andere weggebruikers, de weersomstandigheden, het zicht, de staat van de weg en moeten zij voldoende veiligheidsafstand aanhouden t.o.v. andere gebruikers van het jaagpad en in alle omstandigheden kunnen stoppen voor een hindernis.
Hou er ook altijd rekening mee dat de plaatselijke signalisatie steeds voorrang heeft op de vergunning. Zo kan het verkeer op het jaagpad tijdelijk of definitief worden omgeleid voor  los- of laadactiviteiten aan de kaaimuren.

Voor meer informatie over jaagpaden en de vergunning kan je terecht bij info@vlaamsewaterweg.be of 011 29 84 00.

Laatste nieuws

Top