Opwaardering Albertkanaal

Met bijna 40 miljoen ton vervoerde goederen per jaar is het Albertkanaal de belangrijkste waterweg in Vlaanderen. Vooral het containervervoer kende het voorbije decennium een steile opgang. In het kader van de capaciteitsverhoging van het Albertkanaal investeert De Vlaamse Waterweg nv dan ook in de verdere uitbouw van het Albertkanaal.

Verhogen bruggen

De huidige beperking in doorvaarthoogte en -breedte onder de bruggen vormt een bottleneck voor de binnenscheepvaart op het Albertkanaal. De verhoging van de bruggen over het Albertkanaal tot een vrije doorvaarthoogte van 9,10 m maakt het mogelijk om binnenschepen met vier lagen containers veilig en vlot te laten varen. Bovendien krijgt ook Short Sea Shipping op het Albertkanaal zo betere kansen.

Je vindt hier meer informatie over de werken en de hinder.

 


Verbreding kanaal

Het kanaalvak Wijnegem-Antwerpen wordt aangepast tot klasse VIb-bevaarbaarheid (bevaarbaar voor schepen tot 10.000 ton). Dit vergt investeringen in de verbreding en verdieping van het kanaal en in de aanpassing van de oevers

Europese steun

Pompinstallaties en waterkrachtcentrales

Het Albertkanaal wordt gevoed met Maaswater dat onttrokken wordt in Luik en Maastricht. Bij langdurige droogteperiodes daalt het debiet van de Maas in die mate dat de wateronttrekking moet worden beperkt.

De sluizencomplexen in Diepenbeek, Hasselt, Ham en Olen zijn uitgerust met speciale pompinstallaties die het Albertkanaal op peil houden bij waterschaarste en groene stroom genereren bij wateroverschot. De combinatie van pompinstallatie en waterkrachtcentrale is uniek in de wereld.

Dankzij de speciale pompen kan een diepgangbeperking vermeden worden. Die beperking wordt opgelegd bij lage waterstanden en betekent concreet dat binnenschippers alleen maar het water op mogen met sterk verminderde vracht. Dat zorgt voor economisch verlies en het beschadigt de betrouwbaarheid van de binnenvaart.

Bij wateroverschot functioneren de installaties als waterkrachtcentrale. Ze leveren stroom voor de werking van de sluizen, en genereren daarbovenop nog eens 3 miljoen kWh, of ongeveer het jaarverbruik van een duizendtal gezinnen.

De pompinstallaties en waterkrachtcentrales worden ook op de overige sluizen van het Albertkanaal, Genk en Wijnegem gebouwd.

Laatste nieuws

Top