Studies

De haalbaarheidsstudie Seine Schelde West werd begin 2007 uitgeschreven en had tot doel na te gaan of, en onder welke voorwaarden, een binnenvaartverbinding via het Afleidingskanaal van de Leie een haalbare kaart is. Daarom onderzocht ze het project vanuit verschillende invalshoeken: de technische haalbaarheid, de economische haalbaarheid, de maatschappelijke haalbaarheid en de impact op de omgeving.

Tien uitgangspunten 
Voorafgaand aan de studie werd informeel overleg gepleegd met de betrokken steden en gemeenten, polders en wateringen. Na dit overleg werden door de voogdijminister 10 uitgangspunten vooropgesteld, waarop de studie is gebaseerd:

 1. Het kanaal moet beschikken over een gabariet Vb met als maatgevend schip een schip van 4.500 ton, in enkelrichtingsvaart en met kruisingsplaatsen. De vrije hoogte voor de scheepvaart wordt onderzocht voor drie of vier lagen containers.
 2. Het project wordt maximaal uitgewerkt binnen de reservatiezone voorzien in het gewestplan.
 3. Bij het voorstellen van een beslissing rond het al dan niet realiseren van het project, zal duidelijkheid verschaft worden over de inname van de reservatiestrook en over eventuele noodzakelijke planinitiatieven om onnodige reservaties van bepaalde gronden op te heffen of om desgevallend bijkomende noodzakelijke gebieden te bestemmen, waarbij de resultaten van deze studie kunnen fungeren als milieubeoordeling voor een eventueel planinitiatief.
 4. De huidige verbindingen over het Afleidingskanaal worden behouden; voor zover technisch mogelijk op dezelfde plaats of anders in de onmiddellijke nabijheid.
 5. Het project wordt aangepast aan de landschappelijke en ecologische draagkracht van het doorkruiste gebied.
 6. Het project draagt bij tot een verbetering van de waterhuishouding in het doorkruiste gebied.
 7. Bij de studie van het project zal steeds gezocht worden naar meerwaarden op het vlak van leefmilieu, recreatie en industriële ontwikkeling, voor zover deze kaderen binnen de bestaande ruimtelijke beleidscontext.
 8. Bij de uitwerking van het project zal zorg besteed worden aan de lokale bekommernissen m.b.t. de realisatie van het project.
 9. De studie moet met spoed worden uitgevoerd en leiden tot concrete voorstellen die, conform de huidige planning, het beleid moeten toelaten om een beslissing te nemen in het voorjaar van 2008.
 10. De studie verloopt in openheid en sereniteit. De betrokkenheid van alle belanghebbenden wordt gegarandeerd.  

Projectorganisatie 
Vertrekkende van de 10 uitgangspunten voor de studie, werd de haalbaarheid van de onderzochte alternatieven bepaald vanuit bovenstaande invalshoeken.
Om die reden is vanaf de start van de studie nauw overleg gepleegd met verschillende maatschappelijke belangengroepen, via een klankbordgroep, technische werkgroepen en territoriale adviesgroepen.

Onderzochte alternatieven en varianten 
Er werden drie alternatieven voor de opwaardering van het Afleidingskanaal vanuit de verschillende invalshoeken (technisch, economisch, maatschappelijk, omgeving) onderzocht.
 
Het betreft volgende onderzoeksalternatieven tussen Schipdonk en Dudzele:
 
Alternatief 1 neemt het waterpeil van het Leopoldkanaal (1,5 m TAW) over en heeft sluizen te Schipdonk en bij de aansluiting met de haven. Voorbij Strobrugge worden het Afleidingskanaal en het Leopoldkanaal samengevoegd tot één kanaal.
 
Alternatief 2 neemt het waterpeil van de Zeebrugse achterhaven (3,5 m TAW) over en heeft sluizen te Schipdonk en bij de aansluiting met de haven. Voorbij Strobrugge worden het Afleidingskanaal en het Leopoldkanaal samengevoegd tot één kanaal.
 
Alternatief 3 sluit aan bij de bestaande waterpeilen (5,6 m TAW tussen Schipdonk en Balgerhoeke, 3,5 m TAW van Balgerhoeke tot de haven) en heeft sluizen te Balgerhoeke en bij de aansluiting met de haven. Voorbij Strobrugge blijven het Afleidingskanaal en het Leopoldkanaal elk afzonderlijk bestaan. Naast alternatieven voor een opwaardering van het Afleidingskanaal werd ook de optimalisatie van de bestaande kanaalverbinding, het kanaal Brugge-Gent-Oostende, onderzocht.

Voor de aansluiting op de Zeebrugse achterhaven werden drie varianten onderzocht:
 
A. een verbindingskanaal met het Boudewijnkanaal,
B. een aansluiting met het Zuidelijke Insteekdok,
C. het doortrekken van het Afleidingskanaal tot aan de voorhaven.

Overzichtskaart Haven van Zeebrugge

Maatschappelijke kosten-batenanalyse
Met een maatschappelijke kosten-batenanalyse werd onderzocht of het project maatschappelijk zinvol is. Daarbij werd afgewogen of de baten die het project met zich meebrengt, opwegen tegen de kosten die het veroorzaakt. Naast de economische kosten en baten werd ook nadrukkelijk aandacht besteed aan milieukosten en -baten.
 
Het realiseren van een volwaardige binnenvaartontsluiting via een opwaardering van het Afleidingskanaal van de Leie is vanuit maatschappelijk perspectief een rendabele aangelegenheid.
 
Conclusie haalbaarheidsstudie 
Uit de haalbaarheidsstudie blijkt een duidelijke voorkeur voor een ruimtelijk geoptimaliseerd alternatief, gebaseerd op alternatief 3. Het is een keuze die het grondverzet en de effecten op de grondwaterhuishouding minimaliseert en de laagste kostprijs heeft. Door de toekomstige aanwezigheid van de AX en de aanwezigheid van hoofdgasleidingen en verschillende spoorlijnen wordt de bouw van een verbindingskanaal tussen het Afleidings- en Boudewijnkanaal (Variant A) zoals voorzien middels de reservatiezone, naar voor geschoven als meest haalbare oplossing.
 
Verdere informatie met betrekking tot de resultaten van de haalbaarheidsstudie, vindt u in de synthese van het eindrapport en de brochure.
 
Plan-MER 
Parallel aan de haalbaarheidsstudie is tevens een plan-MER opgestart. De wijze waarop de verschillende milieueffecten zullen bestudeerd worden, zoals beschreven in de kennisgevingsnota, is in openbaar onderzoek geweest tussen 07/12/07 en 07/01/08. Na het bijstellen van de methodologie op basis van de binnengelopen opmerkingen, worden binnen het plan-MER de milieueffecten bepaald van de onderzoeksalternatieven om zo te komen tot “het meest milieuvriendelijk alternatief”.
 
Gebiedsvisie
De gouverneurs van Oost- en West-Vlaanderen hebben de opdracht aanvaard om de Gebiedsvisie in samenwerking met Waterwegen en Zeekanaal NV te begeleiden. De Gebiedsvisie heeft betrekking op de uitgebreide omgeving van het Afleidingskanaal van de Leie tussen Schipdonk en Heist. Het geschikt maken van het Afleidingskanaal van de Leie voor scheepvaart tot 4500 ton kan een aanleiding zijn om een aantal initiatieven die in strikte zin geen directe band hebben met het project samen te brengen en te trachten tot uitwerking te laten komen, samen met het realiseren van de verbreding van het Afleidingskanaal van de Leie. Het is duidelijk dat deze initiatieven zeer verscheiden van aard kunnen zijn en zich op verschillende bevoegdheidsdomeinen kunnen situeren.

Deze visie werd eind december 2008 afgerond. Het document kan u hier terugvinden.
 
Aanvullende Studies
Volgende zaken werden onderzocht:

 • waterbeschikbaarheid en verziltingaspecten 
 • gevoeligheidsanalyse trafiekprognoses en maatschappelijke kosten-batenanalyse 
 • nulalternatief en andere modi 
 • voorlopige afbakening 
 • reservatiegebieden 
 • positie binnen het Vlaamse havenbeleid 

Laatste nieuws

Top