Seine Schelde West

Het project Seine Schelde West onderzoekt de haalbaarheid van een verbeterde ontsluiting van de Vlaamse zeehavens via de binnenvaart, en meer bepaald via het Afleidingskanaal van de Leie.

In 2007 werd gestart met de haalbaarheidsstudie. Deze past in de beleidsvisie van de toenmalige minister van Openbare Werken, zoals opgenomen in de beleidsnota 2004-2009.
 
“Voor wat de specifieke investeringen in economische knooppunten en poorten betreft, wordt het accent gelegd op het realiseren van een goede toegankelijkheid van de Vlaamse zeehavens (…).”
 
De Vlaamse Regering stelde in de legislatuur 2004-2009 volgende mobiliteitsdoelstellingen voorop:
 
“We stimuleren verder sterk de binnenscheepvaart als volwaardig alternatief van het vervoer van goederen over de weg. Hierbij zal de multifunctionaliteit van de waterwegen worden benadrukt, dat betekent een objectieve en evenwichtige invulling van haar scheepvaartfunctie, haar recreatief - toeristische functie en haar ecologische functie.”

“We versterken het beleid inzake de hinterlandontsluiting van de zeehavens met aandacht voor de modal shift naar de binnenvaart en het spoor.”

“We realiseren een specifieke en hernieuwde ondersteuning voor onze havens die een scharnierrol vervullen in de logistieke keten en die zich hebben ontwikkeld tot grotendeels complementair functionerende poorten. 
Een gepaste maritieme toegankelijkheid en de noodzakelijke hinterlandverbindingen via spoor, weg en water zijn onze eerste beleidsprioriteiten.”

 
De vorige Vlaamse Regering, legislatuur 2009-2014, vermeldde in haar beleidsnota: “Over de Seine Schelde West-verbinding zullen we op basis van alle resultaten van het studiewerk een beslissing nemen.”
 
In de beleidsnota van de minister bevoegd voor de openbare werken werd gesteld: “Daarnaast zullen met betrekking tot volgende projecten: … , Seine-Schelde West, …, de beleidsvoorbereidende studies verder gezet worden met het oog op rationele en geobjectiveerde beleidsbeslissingen.”
 
Het project beoogt het volwaardig inschakelen van de Vlaamse kusthavens in het Trans-Europees binnenvaartnetwerk. Een zeer belangrijk onderdeel binnen dit netwerk is de verbinding tussen Seine en Schelde, een scheepvaartverbinding voor klasse Vb-schepen (4500 ton)  die het bekken van de Seine in Frankrijk zal verbinden met het binnenvaartnetwerk van de Benelux en Duitsland, en verder richting Oost-Europa.
 
Het Vlaamse deel van deze verbinding gaat vanaf de Franse grens via de Leie tot Deinze, het Afleidingskanaal van de Leie tot Schipdonk, het kanaal Brugge-Gent tot de Ringvaart om Gent en het Noordervak van de Ringvaart om Gent tot aan het kanaal Gent-Terneuzen (rood tracé).
 
De ontsluiting van de kusthavens via het Afleidingskanaal van de Leie vanaf Schipdonk (groen tracé) is een logische uitbreiding van deze binnenvaartas, vandaar ook de benaming “Seine Schelde West”.

Tracé van Seine Schelde (rood) en Seine Schelde West (groen)

Laatste nieuws

Top