Opwaardering Kanaal naar Charleroi

Een metamorfose voor het kanaal naar Charleroi! We spreken er al vele jaren over, maar nu krijgen de plannen écht vorm. Het kanaal naar Charleroi ondergaat binnen afzienbare tijd een grondige facelift. Zo zullen schepen tot 1.350 ton en drie containerlagen hoog, het kanaal kunnen opvaren. Op deze manier wordt het transport van goederen over het water extra aantrekkelijk. We starten de werken in het centrum van Halle om vervolgens stroomafwaarts te gaan naar Beersel, Sint-Pieters-Leeuw en Drogenbos.

Historiek

Het kanaal naar Charleroi, soms ook het ‘Kanaal Brussel-Charleroi’ genoemd, verbindt zoals de naam doet vermoeden, de steden Brussel en Charleroi met elkaar. De aanleg startte in 1827 en vijf jaar later was de klus geklaard. Het verzekerde de Waalse mijnindustrie van een vlotte aansluiting met Brussel en verderop met de haven van Antwerpen. Een belangrijke uitdaging bij de aanleg was het overbruggen van een hoogteverschil van 127 meter. Maar liefst 55 sluizen en een tunnel waren hierop het antwoord.  Ondertussen zijn we bijna 200 jaar verder en onderging het kanaal in verschillende stappen een grondige metamorfose. Telkens met de bedoeling ervoor te zorgen dat steeds grotere schepen het kanaal konden bevaren.  De meest in het oog springende modernisering was de ingebruikname van het ‘Hellend Vlak van Ronquières’ in 1968. Hiermee werd in één beweging een hoogteverschil van 68 meter overwonnen en kon het aantal sluizen van 55 stuks teruggebracht worden tot 10, wat natuurlijk een grote tijdwinst voor de scheepvaart betekende. In Vlaanderen dateert de laatste globale vernieuwing van het kanaal van de jaren dertig van de vorige eeuw. Toen werd het kanaal aangepast aan schepen tot 600 ton.
 

overzichtskaart Kanaal naar Charleroi

De ambities van De Vlaamse Waterweg nv voor de kanaalomgeving

  • Het verkeer rond het kanaal beter afwikkelen en extra ruimte geven aan voetgangers en fietsers langs en over het kanaal. 
  • Wonen langs het kanaal is een troef. De kades in de verschillende woonkernen worden echte ontmoetingsruimtes waarbij het zicht op en de beleving van het water centraal staat. Hierbij hoort ook een voldoende hoog waterpeil. 
  • Hedendaagse, natuurlijker inrichting van de kades en oevers moet zorgen voor een versterking van de waterbeleving, een toeristische en recreatieve meerwaarde, meer biodiversiteit en een aangenamere woonomgeving. 
  • Reconversie van verlaten industrieterreinen en creatie van extra (watergebonden) bedrijfsruimte langs het kanaal.  
  • Zorgen voor een betere beheersing van het water in het Zennebekken. 

De aanleiding voor de werken op en rond het kanaal naar Charleroi in Halle is het verbeteren van de toegankelijkheid van de waterweg voor binnenschepen en het intensiveren van de containervaart over water. Maar voor De Vlaamse Waterweg nv is dit niet de enige ambitie. Samen met het stadsbestuur van Halle en de overige kanaalgemeenten wil De Vlaamse Waterweg nv deze werken aangrijpen om de leefbaarheid en de mobiliteit rond het kanaal te verbeteren, met onder meer nieuwe bruggen, aantrekkelijke wandel- en fietskades, natuurvriendelijke oevers, betere waterbeheersing en extra ruimte voor stadsontwikkeling langs de waterkant … Er ligt veel moois in het verschiet!
 

De sluis van Halle op het Kanaal naar Charleroi

Bedrijvenzones

De Vlaamse Waterweg nv kiest er vanzelfsprekend voor om de bedrijventerreinen langs het kanaal maximaal uit te bouwen als watergebonden bedrijvenzones.   Voor het 14 kilometer lange kanaaltraject tussen het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijke Gewest gaat het over twee zones: 

  • In Sint-Pieters-Leeuw: de bedrijvenzone tussen het kanaal en de Golden Hopestraat
  • In Beersel: de bedrijvenzone tussen de Vaartkant-West en de Tobie Swaluwstraat (met o.m. site Inter-Beton) en het bedrijventerrein Heideveld tussen de Vaartweg en de Zenne (met o.m. site Amacro) aan de overkant van het kanaal. 

Op deze plaatsen worden de oevers van het kanaal maximaal ingericht als kades. Zo worden de oevers een ‘werkzone aan de waterkant’. Maar het spreekt voor zich dat ook hier de fietsers en andere (zachte) gebruikers van het jaagpad niet aan hun lot overgelaten worden. 

Het kanaallandschap

Het kanaal naar Charleroi stroomt, tussen de verschillenden gemeenten door, in een open landbouwgebied. De relatie tussen het kanaal en haar omliggende landschap is echter niet altijd optimaal. Met de modernisering die nu op stapel staat wordt het kanaallandschap in al haar glorie hersteld.

Natuurvriendelijke oevers 

Op verschillende plaatsen langs het kanaal kiezen we ervoor om de oevers visueel te laten overvloeien met het omliggende landschap. Dit kan op twee manieren: als plasberm of als paaiplaats.   

Bij de inrichting van een paaiplaats wordt de oever ontdubbeld waardoor er een ondiepe en rustige poel ontstaat die biologisch zeer waardevol is. Een plasberm bestaat uit een verticale vooroever met daarachter een verlaagd deel net onder de waterlijn. Zo krijgen we een ondiepe en luwe zone waarbij de vooroever de achterliggende en onverdedigde natuurlijke oever beschermde tegen de golfslag van de schepen. 

Twee gebieden zijn met stip geschikt voor dit type van oever: de zone tussen de Lotbeek en het bedrijventerrein Zenneveld (linkeroever) en de zone ten zuiden van Ruisbroek (linker- en rechteroever).  Als we dichter bij de dorpen komen kiezen we voor een ander type van oever. Deze zogenaamde hybride oevers zijn minder breed en zijn een combinatie van betonnen oevers en groene zones. 

Vissers en scheepvaart Kanaal naar Charleroi

De jaagpaden 

De jaagpaden zijn de ideale manier om het rivierlandschap te beleven. Deze beleving wordt in de toekomst nog geaccentueerd omdat we de jaagpaden op een licht verhoogde berm voorzien. Noem het dus gerust een belvedère van waarop je het omliggende landschap nog beter in je op kan nemen. Op sommige plaatsen kan het jaagpad langs of door een plasberm of paaiplaats lopen. Verder proberen we met bomenrijen (maar ook met de nieuwe oevers) de kanaaloevers te laten aansluiten op de bestaande groene netwerken in de ruime omgeving.

Meer informatie

Voor meer informatie of vragen over de plannen rond de opwaardering van het kanaal naar Charleroi kan je mail naar kanaalnaarcharleroi@vlaamsewaterweg.be of bellen op het nummer 03 860 62 62.

 

Logo Europese Unie

Laatste nieuws

Top