Begrippen

Hier vindt u een woordje uitleg over enkele veelgebruikte begrippen.

Afleidingskanaal (van de Leie): Dit kanaal loopt over een lengte van 55 km vanaf de Leie te Deinze (Oost-Vlaanderen) tot de Noordzee te Heist (West-Vlaanderen). Het werd gegraven in de periode 1847-1863 met als voornaamste doel om overstromingen in de streek rond Gent te vermijden (vandaar de naam “Afleidings”kanaal).

Blinker: zie Leopoldkanaal

CEMT-classificatie: De Conferentie van Europese Ministers van Transport (CEMT) heeft in 1992 een classificatie opgesteld van de binnenvaartschepen. De gehanteerde afmetingen per klasse wordt in de tabel hieronder opgenomen.
 

Klasse

Lengte (m)

Breedte (m)

Diepgang (m)

Hoogte (m)

Laadvermogen (ton)

I

38,50

5,05

1,80-2,20

4,00

250-400

II

50-55

6,60

2,50

4,00-5,00

400-650

III

67-80

8,20

2,50

4,00-5,00

650-1000

IV

80-85

9,50

2,50

5,25-7,00

1000-1500

Va

95-110

11,40

2,50-4,50

5,25-9,10

1500-3000

Vb

172-185

11,40

2,50-4,50

5,25-9,10

3200-6000 (2-baks lang)

VIa

95-110

22,80

2,50-4,50

7,00-9,10

3200-6000 (2-baks breed)

VIb

185-195

22,80

2,50-4,50

7,00-9,10

6400-12000 (4-baks)

VIc

193-200

34,20

2,50-4,50

9,10

9600-18000 (6-baks breed)

VII

195-285

34,20

2,50-4,50

9,10

14500-27000 (9-baks)

Estuaire vaart: Estuaire vaart is scheepvaart met omgebouwde en versterkte binnenvaartschepen, die daardoor langs de kust mogen varen om zo vanuit een Belgische kusthaven de Westerschelde en verderop het aansluitende waterwegennet te bereiken.

Gabari(e)t: Deze technische term wijst op de gehanteerde maatgeving voor een waterweg. Het is afgeleid van het Frans “gabarit”, dat “afmeting” of “patroon, mal” betekent. zie ook CEMT-classificatie.

Klasse Vb-schepen: zie ook CEMT-classificatie

Leopoldkanaal: Dit kanaal loopt over een lengte van 46 km doorheen het noorden van de provincies Oost- en West-Vlaanderen. De westelijke helft van het kanaal loopt parallel aan het Afleidingskanaal (vandaar “Tweelingkanaal”). Het werd gegraven in de periode 1843-1854 met als voornaamste doel de afwatering van de noordelijke polders (die overstroomden na het afsluiten van de Nederlandse afwateringsroute ten gevolge van de Belgische onafhankelijkheidsverklaring in 1830). Tevens was ook sprake van een militaire functie (een zogenaamde verdedigingslinie).

Maatschappelijke kosten-batenanalyse: Een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) is een integraal afwegingsinstrument dat alle huidige en toekomstige maatschappelijke voor- en nadelen van een project tegen elkaar afweegt. Wanneer de voordelen (baten) groter zijn dan de nadelen (kosten) is een project maatschappelijk gezien verantwoord. Een MKBA is per definitie sectoroverschrijdend aangezien het de voor- en nadelen van alle betrokkenen (overheid, bedrijven, burgers) in beeld brengt.

Meest haalbare alternatief: Het alternatief dat door de haalbaarheidsstudie als het meest interessant aangeduid wordt.

Meest milieuvriendelijk alternatief: Het alternatief dat door de plan-MER als het meest interessant aangeduid wordt. 

MKBA: zie maatschappelijke kosten-batenanalyse

Plan-MER: Een milieueffectrapport voor een plan is een openbaar document waarin de uitvoerder van het plan de milieueffecten van de voorziene planalternatieven dient te beschrijven, om de overheid en de burger de nodige informatie aan te reiken over de gevolgen voor het milieu.

Reservatiezone: De op het gewestplan aangeduide zones voorbehouden voor de ontwikkeling van infrastructuur, waarin de mogelijkheden voor opwaardering van bestaande onroerende goederen beperkt is. In het geval van het Afleidingskanaal is al zo’n dertig jaar een dergelijke zone voorzien aan weerszijden van het kanaal voor de verbreding van het kanaal.

Schipdonkkanaal: zie Afleidingskanaal (van de Leie)

Stinker: zie Afleidingskanaal (van de Leie)

Laatste nieuws

Top