Link naar homepage

Damse Vaart wordt vereeuwigd met nieuw beheerplan

Damse Vaart wordt vereeuwigd met nieuw beheerplan

De Provincie West-Vlaanderen maakt samen met De Vlaamse Waterweg nv, afdeling Bovenschelde werk van een geïntegreerd natuurbeheerplan om het historisch landschap van de Damse Vaart in Damme en Brugge voor eeuwig in stand te houden. Het plan is een uitbreiding van het bestaande bomenbeheerplan en voorziet in de opvolging van elke individuele boom.

Damse Vaart wordt vereeuwigd met nieuw beheerplan

Geïntegreerd beheerplan
populieren langs de Damse Vaart zijn geen eeuwig leven beschoren, maar de Provincie West-Vlaanderen en De Vlaamse Waterweg nv willen er wel voor zorgen dat het cultuurhistorisch beeld en landschap eeuwig wordt bewaard. In 2015 is reeds een bomenbeheerplan ontworpen om de oude populieren zo lang mogelijk in stand te houden en waar nodig een gefaseerde herplanting te voorzien. Dat plan wordt nu verder verfijnd met een geïntegreerde studie over de recreatie en biodiversiteit op de bermen, oevers en het water. De gunning is reeds overgemaakt aan de West-Vlaamse Intercommunale (WVI). De goedkeuring van het plan wordt verwacht in de loop van 2021.

Overleg en participatie Voor de opmaak van het plan is er dit voorjaar een startoverleg voorzien met De Vlaamse waterweg en alle andere betrokken overheden, ook aan Nederlandse zijde, en lokale natuurverenigingen. In 2021 volgt dan een publieke consultatie waarbij het ruime publiek betrokken wordt in de opmaak van het plan.

Beschermd landschap
De volledige Damse Vaart en bijhorende kanaalbeplanting werd in 2016 beschermd als monument. Met het beheerplan willen de Provincie en de waterwegbeheerder vermijden dat de continuïteit in het beeld van de monumentale populierenrijen wordt onderbroken. Populieren bereiken hun hoogtepunt na een levensduur van ongeveer 80 jaar.

Het is de bedoeling om de populieren zo lang mogelijk in leven te houden, maar niet ten koste van de veiligheid en teloorgang van het landschapsbeeld. Daarom wordt elke boom regelmatig gecontroleerd op gezondheid en stabiliteit, en waar nodig ingegrepen. Indien deze elementen in het gedrang komen en beheermaatregelen geen oplossing meer bieden, zullen segmenten gefaseerd vervangen worden.

Bijna 40% van de 5.700 populieren zijn ouder of naderen de leeftijd van 80 jaar. 15% daarvan worden volgend jaar al eeuwelingen. Er wordt verwacht dat deze 2200 bomen via boomcontroles de komende jaren de aandacht zullen opeisen en de kans op noodzaak van verjongen reëel wordt.

Het kappen van zo’n groot aantal bomen is echter in strijd met de visie om het landschapsbeeld voor eeuwig te bewaren. De Provincie en De Vlaamse Waterweg nv wensen hierop te anticiperen en zorgvuldig
segmenten te selecteren die verjongd kunnen worden. Daarbij zal rekening gehouden worden met de impact op het vlak van biodiversiteit, klimaat, veiligheid en gezondheid.

Laatste nieuws

Top