Grenspark Groot-Saeftinghe

Op de grens van Vlaanderen en Nederland is een uniek getijdennatuurgebied in de maak: Grenspark Groot-Saeftinghe. De Vlaamse Waterweg nv werkt samen met zeven Vlaamse en Nederlandse partners aan de realisatie.

Het Grenspark Groot-Saeftinghe zal straks het Verdronken Land van Saeftinghe verbinden met het Hedwige-Prosperproject, Doelpolder, Prosperpolder en Nieuw-Arenbergpolder. Zo ontstaat een getijdennatuurgebied met 4700 hectare unieke natuur: het grootste brakwaterschorrengebied van West-Europa!
 
Maatregelen
Het project focust op drie activiteiten: herstel van de vogelbiodiversiteit, optimalisatie van de estuariene natuur en eco-hydrologisch herstel van de binnendijkse gebieden. Dit alles vanuit een gezamenlijke Vlaams-Nederlandse visie.
 
De Vlaamse Waterweg nv zal concreet volgende maatregelen nemen:
 
De komende jaren wordt op de grens tussen Vlaanderen en Nederland verder gewerkt aan de ontwikkeling van estuariene natuur in de Hedwige-Prosperpolder. 
 
Het onbegroeide terrein met ondiepe plassen dat ontstaat door de werken, vormt een uiterst geschikt biotoop voor rugstreeppadden. We plaatsen een amfibiescherm om de padden te begeleiden naar een beschermde amfibiepoel, waar ze ongehinderd kunnen verblijven. Zo zorgen we ervoor dat de werken de padden niet hinderen.
 
Ook bouwen we een vleermuistoren aan de rand van het gebied om de vleermuizenpopulatie duurzaam in stand te houden. Zo compenseren we de verblijfplaatsen van vleermuizen die door de werken in de Hedwige-Prosperpolder verdwijnen.
 
De dijken in Prosperpolder-Noord richten we in om ecologisch dijkenbeheer met schapenbegrazing te kunnen toepassen.
 
In de dijk rond de Hedwige-Prosperpolder voorzien we een vispassage, zodat vissen vrij kunnen migreren tussen de polders en de Schelde. 

Projectpartners
Acht projectpartners slaan de komende drie jaar de handen in elkaar om deze internationale trekpleister te realiseren: Europese Groepering voor Territoriale Samenwerking (EGTS) Linieland Waas en Hulst, Havenbedrijf Antwerpen, De Vlaamse Waterweg nv, Vlaamse Landmaatschappij, Agentschap voor Natuur en Bos, Natuurpunt Antwerpen Noord vzw, Provincie Zeeland, Stichting Het Zeeuwse Landschap.
 
Zij kunnen hiervoor rekenen op een subsidie van bijna 1,4 miljoen euro van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) via Interreg Vlaanderen-Nederland.

Economie & logistiek

Laatste nieuws

Top