Green Deal Binnenvaart

De Vlaamse Waterweg nv, Departement MOW, Havenbedrijf Antwerpen en het binnenvaart bedrijfsleven slaan de handen in elkaar en bereiden samen een Green Deal Binnenvaart voor. De Green Deal binnenvaart is een publiek-private samenwerking tussen diverse stakeholders die betrokken zijn bij het vervoer over water. Dankzij gezamenlijke doelstellingen, realistische acties en concrete engagementen willen de partners dat er tegen 2030 meer vergroening in de binnenvaart gerealiseerd wordt.

Net als vele andere sectoren, staat de binnenvaartsector voor een grote uitdaging om de duurzame transitie waar te maken. Zowel op Europees, nationaal als regionaal niveau zijn er recent doelstellingen voor de binnenvaart bepaald. Denk bijvoorbeeld aan emissiereductiedoelstellingen ten behoeve van klimaat en luchtkwaliteit, duurzame mobiliteit en de modal shift. Het einddoel is een zero-emissie logistieke sector en dus ook zero-emissie binnenvaart tegen 2050. Om onze positie als duurzame toekomstbestendige transportmodus te vrijwaren, starten we een traject op met en voor alle stakeholders in de sector.

OBJECTIEVEN 

Met deze Green Deal Binnenvaart beogen we vergroening van de Vlaamse binnenvaart en meer bepaald een emissiereductie die zowel ons klimaat (CO2-reductie) als onze luchtkwaliteit (reductie van andere emissies) ten goede komt. In dit traject willen we bestaande drempels opheffen en zichtbare verandering creëren tegen 2030, met een doorkijk naar 2050. We willen er samen met de geëngageerde stakeholders een beweging van maken die de inspanningen en realisaties voor een groene binnenvaart zichtbaar maakt. Zo kan het ook een leidraad worden voor het beleid op korte en middellange termijn en kunnen we het traject gebruiken als referentiekader voor toekomstige initiatieven.

AANPAK 

Voor we de Green Deal kunnen lanceren, brengen we de knelpunten en uitdagingen waar we voor staan in kaart. Ook dienen we een goed zicht te hebben op de doelstellingen die met de vergroening gepaard gaan. Daarom doorlopen we in het voorjaar van 2022 een traject in 5 fases. 

  • Fase 1: grondig in kaart brengen van alle stakeholders betrokken bij de vergroening van de binnenvaart (stuurgroep)
  • Fase 2: bevragen van de stakeholders, zowel naar hun interesses en verwachtingen als naar concrete knelpunten, opportuniteiten en doelstellingen (in interviews en workshops met stakeholders)
  • Fase 3: uitwerken van een ambitietekst en bijhorende actielijst, inclusief een programma en werkwijze voor de Green Deal Binnenvaart
  • Fase 4: breed communiceren en engageren van stakeholders ifv hun deelname aan de Green Deal
  • Fase 5: Opmaak engagementsverklaring. Later dit jaar wordt dit gevolgd door de lancering van de Green Deal en de ondertekening van de engagementsverklaring.

MEEWERKEN?

Eind maart en begin april werden workshops georganiseerd waarbij een uitgebreide groep van stakeholders werd geconsulteerd. Met deze input wordt verder aan de slag gegaan.

Ben je betrokken bij de binnenvaartsector en draag je graag nog bij aan de vergroening van de binnenvaart in Vlaanderen? Laat het via dit formulier weten en we houden je op de hoogte van de lancering van de Green Deal Binnenvaart.

CONTACTPERSONEN

Sofie Marivoet
0499 94 96 44

Lynn Eyckmans
0491/86.81/64

Laatste nieuws

Top