Link naar homepage

Brug Godsheide

Het verhogen van de spoorbrug over het Albertkanaal in Herentals en het plaatselijk verbreden van het Albertkanaal kadert binnen de opwaardering van het Albertkanaal. Dit groter project omvat het wegwerken van capaciteitsbeperkende knelpunten op het Albertkanaal

UPDATE 7 SEPTEMBER 2020

Het openbaar onderzoek loopt van 7 september 2020 tot 8 oktober 2020. Meer informatie vind je hier https://www.hasselt.be/nl/bekendmakingen-omgevingsvergunningen en hier https://www.diepenbeek.be/04-09-2020-oo-verhogen-brug-godsheide 


‘The bigger picture’: modernisering van het Albertkanaal

Met bijna 40 miljoen ton vervoerde goederen per jaar is het Albertkanaal de belangrijkste waterweg in Vlaanderen. Vooral het containervervoer kende het voorbije decennium een steile opgang. In het kader van de capaciteitsverhoging van het Albertkanaal investeert De Vlaamse Waterweg nv dan ook in de verdere uitbouw van het Albertkanaal.      

De huidige beperking in doorvaarthoogte en breedte onder de bruggen vormt een knelpunt voor de binnenscheepvaart op het Albertkanaal. De verhoging van de bruggen tot een vrije doorvaarthoogte van 9,10 m maakt het mogelijk om binnenschepen met vier lagen containers veilig en vlot te laten varen. Bovendien krijgt ook Short Sea Shipping op het Albertkanaal zo betere kansen.

Situatieschets

De tuikabelbrug over het Albertkanaal  in Godsheide Hasselt is gebouwd tussen 1977 en 1979. De tuikabelbrug was bedoeld als een expresweg tussen  Hasselt (N702) en Genk (N75). De N702 is één van de belangrijkste invalswegen van Hasselt vanuit het oosten en één van de belangrijkste snelle verbindingswegen tussen Hasselt en Genk. De brug Godsheide is veel opzichten een bijzondere brug. Het is een tuibrug en het brugdek heeft een totale lengte van maar liefst ruim 200 meter. De brug is gebouwd, maar de de beoogde verbindingsweg is nooit aangelegd vanwege grote belangen van natuurgebied De Maten. Brug Godsheide is daardoor slechts een verbinding voor lokaal verkeer geworden. Het brugdek wordt daardoor maar deels gebruikt.

Net als de andere bruggen over het Albertkanaal moet deze brug verhoogd worden tot 9,10 meter. Dat zal worden gedaan door de stalen pylonen, samen met het brugdek, op te vijzelen. De landhoofden en wegen/fietspaden naar het brugdek zullen opnieuw ingericht moeten worden. Daarbij is uitgangspunt dat de huidige verkeersfunctie gehandhaafd blijft. Dat betekent 2x1 rijstroken voor gemotoriseerd verkeer (inclusief de bus) en een fietspad.

Op de brug wordt het brugdek heringericht. De Vlaamse Waterweg heeft het initiatief genomen om een geheel nieuwe inrichting van het brugdek met een ecologische verbindingsfunctie bespreekbaar te maken en te realiseren. De ideeën en voorwaarden hiervoor zijn besproken met de belanghebbenden Agenschap Bos en Natuur (ANB), Vlaamse Landmaatschappij (VLM) en de stad Hasselt.

 

Schets nieuwe brug

 

Project in een notendop

De bestaande brug over het Albertkanaal met een overspanning van ca. 320 m heeft een doorvaarthoogte van ongeveer 6,79 m ten opzichte van het maatgevend hoogwaterpeil, de doorvaartbreedte onder de brug is voldoende. Daarom wordt ervoor gekozen om de bovenbouw van de bestaande tuikabelbrug ongeveer 2,41 m op te vijzelen. De bestaande laaggefundeerde landhoofden en pijlers worden aangepast en verhoogd.  De overspanning blijft gehandhaafd omdat het kanaal ter plaatse van de brug niet verbreed wordt.

De bovenbouw van de brug wordt heringericht, het profiel van de Berenbroekstraat over de brug krijgt een volledig nieuwe indeling  met een 2x1-profiel voor gemotoriseerd verkeer met een dubbelrichtingsfietspad aan de westzijde van de rijweg. De rijweg en fietspad worden van elkaar gescheiden door schanskorven en een groenstrook. 
Naast de verkeersfunctie krijgt het brugdek ook een recreatieve en ecologische functie, de recreatiezone aan de westkant en de ecologische zone aan oostkant. 

 

Nieuwe indeling brug

Bij de heraanleg van de Berenbroekstraat wordt een 2x1 rijstrokenprofiel voorzien en wordt voor de weggeometrie een ontwerpsnelheid van 50 km/u gehanteerd. In tegenstelling tot de huidige situatie wordt de rijbaan voor het gemotoriseerde verkeer op de oostelijke brughelft voorzien. Hiermee komt de westelijke brughelft ‘vrij’ voor het aanleggen van de fietssnelweg F701. De restruimte wordt voorbehouden voor een recreatiezone en ecopassage. 
Gemotoriseerd en langzaam verkeer zijn over de volledige lengte van de brug en haar aanloophellingen van elkaar gescheiden, waardoor de fietsvoorzieningen vrijliggend zijn.
Om de snelheid van het gemotoriseerde verkeer te beperken worden wegversmallingen voorzien, in totaal worden 3 wegversmallingen voorzien, waarvan één midden op de brug.

Nieuwe indeling brugdek

Fietsverbinding

Onder de brug loopt de fietssnelweg F72 (Hasselt-Riemst), over de brug loopt de F701 (Hasselt Genk). Door de geplande werken in het kader van het verhogen van de brug over het Albertkanaal wijzigt de fiets- en voetgangersinfrastructuur.. Deze wijzigingen zijn reeds uitvoerig besproken tijdens het voortraject en voldoen aan de eisen en voorwaarden van de verschillende actoren en geldende vademecums. 

Langsheen de Berenbroekstraat wordt aan de westzijde van de rijweg een vrijliggend dubbelrichtingsfietspad aangelegd. Het fietspad loopt op de brug langs de recreatieve zone zodat fietsers hier gemakkelijk kunnen stoppen om er gebruik van te maken en een mooi uitzicht hebben over het heidepark en het Albertkanaal. Tussen de Mizerikstraat en de brug wordt een fietsoversteek in de zuidelijke aanloophelling voorzien, gekoppeld aan en beveiligd door een versmalling van de rijbaan. 

Voor de fietser komende uit de tunnel naar Godsheide is een tweede oversteek over de Berenbroekstraat voorzien, dichtbij de aansluiting Berenbroekstraat/Mizerikstraat. Op rechteroever sluit de fietssnelweg aan op de Berenbroekstraat als onderdeel van de fietssnelweg.

Er wordt een fietsverbinding aangelegd om de fietssnelweg over de brug rechtstreeks te verbinden met het jaagpad dat dienst doet als Bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk. Voor de verknoping moet het verbindingsfietspad de Turfstekersstraat kruisen, de Turfstekersstraat wordt onthard zodat er een comfortabelere fietsaansluiting kan worden gemaakt.

Aansluiting Berenbroekstraat-Mizerikstraat

Aan de zuidzijde van de brug wordt de aansluiting van de Berenbroekstraat met de Mizerikstraat volledig heringericht. De nieuwe voorrangsgerechtigde richting wordt gevormd door Berenbroekstraat (zijde brug) en de Mizerikstraat, terwijl de Mizerikstraat (zijde Godsheide) daar quasi loodrecht op aansluit. Het huidige doorgaande karakter van de Berenbroekstraat wordt daarmee volledig tenietgedaan. Het recht doorgaande verkeer in de Berenbroekstraat zal geremd worden terwijl, het verkeer komende van Godsheide moet stoppen voor het verkeer uit de Mizerikstraat.

Plan aansluiting Berenbroekstraat-Mizerikstraat

Turfstekerstraat-Langwaterstraat

De Turfstekersstraat tussen de Berenbroekstraat en de Langwaterstraat wordt  autovrij gemaakt in functie van de fietsveiligheid. De asfaltverharding wordt verwijderd tussen het fietsknooppunt Berenbroekstraat tot aan de Langewaterstraat, aansluiting jaagpad. De verharding wordt verwijderd, het terrein wordt genivelleerd conform het huidige maaiveldpeil en ingezaaid met gras. Het verkeer kan de Langwaterstraat bereiken via de Berenbroekstraat. 

Plan Turfstekerstraat-Langwaterstraat

Timing werken

De uitvoering van de werkzaamheden wordt voorzien vanaf september 2021. In de loop van het voorjaar van 2022 zullen, als alles verloopt zoals gepland, de werken afgerond worden.

Laatste nieuws

Top