Link naar homepage

Bermbeheer

De Vlaamse Waterweg nv beheert haar bermen op een ecologische wijze, d.w.z. dat de uitgevoerde beheersmaatregelen tot doelstelling hebben de nodige stimulansen te geven voor de toename van de biodiversiteit, zowel voor fauna als flora.

Het maaien van de bermen gebeurt in Vlaanderen conform het Bermbesluit van 27 juni 1984. Dit besluit verplicht openbare besturen om een ecologisch verantwoord beheer toe te passen op de bermen langs wegen en waterlopen in hun beheer.

Het Bermbesluit voorziet volgende maaidata:

  1. Voorjaarsmaaibeurt vanaf 15 juni
  2. Najaarsmaaibeurt vanaf 15 september

Voor veel rivieren en kanalen in haar beheer, beschikt De Vlaamse Waterweg nv over goedgekeurde bermbeheer- of groenbeheerplannen. Hierdoor zijn we in de mogelijkheid af te wijken van de data die zijn opgenomen in het Bermbesluit. Zo kunnen we ervoor zorgen dat de bermen in een betere ecologische toestand verkeren. Afwijking van de maaidata heeft als bijkomend voordeel dat we rekening kunnen houden met de specifieke vegetatie en met de insectenpopulaties, aanwezig op de rivier- en kanaalbermen.

Daarnaast is het belangrijk dat de veiligheid van de gebruiker van de jaagpaden en de waterweg gewaarborgd blijft. Overhangende vegetatie op het jaagpad of vegetatie die verkeersborden onvoldoende zichtbaar maken kan immers tot gevaarlijke situaties leiden. Daarom voert de Vlaamse Waterweg nv tussen 15 april en 15 juni ook een aantal veiligheidsmaaibeurten uit. Dit gebeurt enkel op de locaties waar dit nodig is om de veiligheid te garanderen.

Uitzonderingen op deze algemene benadering:

  • Erg waardevolle bermen kunnen opgenomen zijn in een systeem van gefaseerd maaibeheer.. Het beheer van dergelijke stroken gebeurt in strikt overleg met het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB)
  • Bermstroken die deel uitmaken van belangrijke aanlegstroken voor de binnenvaart worden meermaals per jaar gemaaid, dit om de veiligheid van de aanmerende binnenschipper te garanderen.
  • Kunstwerken (bruggen, duikers, grachten e.d.) worden zoveel mogelijk vegetatievrij gehouden. Deze kunnen dan ook op jaarbasis meermaals gemaaid worden.

Laatste nieuws

Top