Bermbeheer

De Vlaamse Waterweg nv beheert haar bermen op een ecologische wijze, d.w.z. dat de uitgevoerde beheersmaatregelen tot doelstelling hebben de nodige stimulansen te geven voor de toename van de biodiversiteit, zowel voor fauna als flora.

Het maaien van de bermen langs onze waterwegen en jaagpaden gebeurt conform het Bermbesluit van 27 juni 1984. Dit bermbesluit verplicht openbare besturen om een ecologisch verantwoord beheer toe te passen op de bermen langs wegen en waterlopen in hun beheer.

Het Bermbesluit voorziet volgende maaidata:

  • Voorjaarsmaaibeurt vanaf 15 juni
  • Najaarsmaaibeurt vanaf 15 september

Omdat De Vlaamse Waterweg nv voor elk van de kanalen in haar beheer, beschikt over goedgekeurde bermbeheersplannen, is De Vlaamse Waterweg nv in de mogelijkheid af te wijken van deze data die zijn opgenomen in het Bermbesluit. Zo kan De Vlaamse Waterweg nv ervoor zorgen dat de veiligheid van de gebruiker van de jaagpaden gewaarborgd blijft. Overhangende vegetatie kan hierdoor tijdig worden verwijderd zonder hiermee in conflict te komen met de bepalingen van het Bermbesluit. Afwijking van de maaidata heeft als bijkomend voordeel dat we rekening kunnen houden met de vegetatie en met de insectenpopulaties, aanwezig op de kanaalbermen.

Voor de uitvoering van haar bermbeheer volgt De Vlaamse Waterweg nv in het algemeen volgend schema:

  • Vanaf 15 mei: uitvoeren veiligheidsmaaibeurt waarbij langs beide zijden van het jaagpad 1 maaibreedte wordt gemaaid. De bermstrook tussen jaagpad en waterzijde wordt in vele gevallen volledig gemaaid.
  • Vanaf 1 september: uitvoeren najaarsmaaibeurt: Tijdens de najaarsmaaibeurt worden de bermen volledig gemaaid.

Uitzonderingen op deze algemene benadering:

  • Erg waardevolle bermen kunnen opgenomen zijn in een systeem van gefaseerd maaibeheer. Deze extra beheersmaatregelen worden in principe eind juli uitgevoerd. Het beheer van dergelijke stroken gebeurt in strikt overleg met het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB)
  • Bermstroken waar houtkanten in het najaar zijn afgezet worden ongeveer gedurende drie jaar twee keer per jaar gemaaid met als doel deze berm te verschralen en zo de biodiversiteit te stimuleren. Na drie jaar worden deze bermen enkel nog in het najaar gemaaid.
  • Bermstroken die deel uitmaken van belangrijke aanlegstroken voor de binnenvaart worden meermaals per jaar gemaaid, dit om de veiligheid van de aanmerende binnenschipper te garanderen.
  • Kunstwerken (bruggen, duikers, grachten e.d.) worden zoveel mogelijk vegetatievrij gehouden. Deze kunnen dan ook op jaarbasis meermaals gemaaid worden.

Laatste nieuws

Top