Logistics Valley Flanders: reconversie Ford-site krijgt een naam

Logistics Valley Flanders: reconversie Ford-site krijgt een naam

Vandaag gaven de bevoegde Vlaamse ministers en de overheidspartners het officiële startschot voor de inrichtingswerken en de bouw van een kaaimuur op de voormalige Ford-site. De aankondiging van de naam Logistics Valley Flanders slaat meteen ook de brug naar de toekomst.  

Logistics Valley Flanders: reconversie Ford-site krijgt een naam

Vandaag is het officiële startschot gegeven voor de herinrichtingswerken en de aanleg van een nieuwe kaaimuur op de voormalige Ford-site in Genk.

“Hoewel de naam Ford ongetwijfeld nog lang verbonden zal blijven met deze site is het moment gekomen om dit unieke terrein een passende wervende naam te geven. Rijk verleden maakt plaats voor een beloftevolle toekomst. Logistics Valley Flanders is een naam met internationale uitstraling die duidelijk maakt waarvoor het terrein staat,” aldus ministers Hilde Crevits en  Lydia Peeters.

Het einde van de Ford-activiteiten kwam destijds bijzonder hard aan maar de Vlaamse overheid en de stad Genk bleven niet bij de pakken zitten. Een Masterplan moest de voormalige Ford-site omvormen tot  een nieuwe trimodale bedrijvenzone met de ambitie om 2.500 nieuwe jobs te creëren.

De Vlaamse Waterweg nv werd aangeduid als de ontwikkelaar van de (watergebonden) C-zone en als opdrachtgever voor de afbraakwerken, de saneringswerken en de aanleg van de gemeenschappelijke nutsinfrastructuur op het terrein. Deze werken zijn inmiddels quasi uitgevoerd.

Met de recente toekenning van de omgevingsvergunning kunnen nu ook de infrastructuurwerken voor de herinrichting en de aanleg van een kaaimuur van start gaan.

“De voormalige Ford-fabriek maakt plaats voor een nieuwe economische toekomst op het terrein. Door de succesvolle samenwerking van alle projectpartners kunnen we onze ambitie waarmaken om hier maar liefst 2.500 tot 3.000 nieuwe jobs te creëren,” vertelt Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw Hilde Crevits. “Dit geeft een nieuwe boost voor Genk en Limburg. De herinrichting van deze site zal ongetwijfeld een positief effect hebben op de werkzoekendencijfers in de regio.”

In het openbaar domein (zone A) komen ontsluitingswegen voor gemotoriseerd verkeer en voor fietsers, riolering, nutsleidingstroken, parkeerplaatsen voor werknemers, een private havenverbindingsweg tussen het overslagcentrum langs het kanaal en het achterliggende terrein, infiltratiebekkens voor opvang van hemelwater van de bedrijfspercelen, groenzones en beplantingen, openbare verlichting. Tegelijk wordt ook kade-infrastructuur gerealiseerd en komt er een regionaal watergebonden overslagcentrum.

Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters: “De globale projectkost voor de herontwikkeling van het bedrijventerrein Ford Genk bedraagt 74,4 miljoen euro (excl. BTW). De financiering gebeurt grotendeels door Vlaanderen  maar ook de private partners dragen bij.”

“Na de sluiting van Ford wezen de neuzen van alle betrokken partijen snel in dezelfde richting waardoor deze site enorm snel is herontwikkeld,” zegt een fiere Wim Dries, burgemeester van Genk. “Met de jobs die we hier kunnen invullen realiseren we  een belangrijke doelstelling uit het SALK-plan. Limburg en Genk beschikken over sterke troeven en deze nieuwe site zal dat enkel nog versterken. Deze herontwikkeling luidt een mooie nieuwe toekomst in voor de werkgelegenheid in Genk en Limburg.”

“De bedrijven die zich hier vestigden staan symbool voor het vertrouwen van ondernemers in de sterke troeven van de binnenvaart. De Vlaamse Waterweg investeert bovendien in een toekomstgericht waterwegennet zowel infrastructureel als digitaal,” aldus Frieda Brepoels, voorzitter van De Vlaamse Waterweg nv.             
Gedelegeerd bestuurder ir. Chris Danckaerts: “Samen met alle publieke en private partners realiseren we een bedrijventerrein dat state of the art is inzake duurzaamheid en mobiliteit. Een trimodaal terrein met gemeenschappelijke voorzieningen, veel aandacht voor fietsinfrastructuur en groene ruimtes.”

Nieuwe kaaimuur voor containeroverslag

De nieuwe kade krijgt een lengte van 425m, inclusief een voorziening voor containeroverslag met portaalkraan en stockage containers (61m landinwaarts). Tegelijk zal ook het achterliggend terrein bouwklaar gemaakt worden (riolering, onderfundering, fundering). De kaaimuur maakt containeroverslag mogelijk en houdt rekening met de vereiste overslagcapaciteit voor het bedrijventerrein. Voor de bouw van de kade met overslag- en stapelzone sluit De Vlaamse Waterweg een PPS-overeenkomst af met de concessionaris Port Of Limburg. De werken voor de bouw van de kaaimuur starten deze zomer.

“De Vlaamse Regering engageert zich expliciet voor duurzame mobiliteit en het potentieel van onze waterwegen is een troef die we ten volle willen uitspelen. De binnenvaart zorgt immers voor een voortdurend toenemende en niet te verwaarlozen bijdrage in de strijd tegen de klimaatverandering. Waterwegen lenen namelijk uitermate voor mobiliteit- en milieuvriendelijk goederentransport”, zegt Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken. “Met deze kaaimuur zorgen we voor een tri-modale ontsluiting van de site. Zo helpen we ondernemers bij hun voornemen om goederen via de binnenvaart te vervoeren.”

“We investeren in de aanleg van kaaimuren zoals deze hier in Genk omdat we sterk geloven in het belang en het potentieel van onze waterwegen”, vult Frieda Brepoels, voorzitter van De Vlaamse Waterweg nv aan. “Met de bouw van deze kaaimuur ontsluiten we de site ook via het water en halen we heel wat vrachtwagens van de Limburgse wegen.”

Voorzien wordt dat de infrastructuurwerken voor de herinrichting en de kaaimuur tegen eind 2023 klaar zullen zijn.

Laatste nieuws

Top