Leerstoel Dennie Lockefeer zet in op toekomst binnenvaart

Leerstoel Dennie Lockefeer zet in op toekomst binnenvaart

Op 11 januari 2019 overleed op amper 42-jarige leeftijd Dennie Lockefeer, Managing Director Port & Intermodal Logistics, Van Moer Logistics. Het is onmogelijk om iemand te vergeten die zoveel gaf om te herinneren.

Leerstoel Dennie Lockefeer zet in op toekomst binnenvaart

Situering
Wijlen Dennie Lockefeer was in de havengemeenschap en in het bijzonder in de wereld van de binnenscheepvaart erg gewaardeerd voor zijn inzichten en expertise. Hij werkte vaak samen met Port of Antwerp, de Vlaamse Regering en de Universiteit Antwerpen. Hij werd vaak geconsulteerd door academici en werd veelvuldig gevraagd om zijn kennis te delen met studenten en professoren (H2020 Novimar, C-MAT, AINS, BNP Paribas Fortis Chair Transport, Logistiek en Havens). Op initiatief van Jo Van Moer, Van Moer Logistics, prof. dr. Christa Sys en het Universiteitsfonds Antwerpen wordt een leerstoel voor fundamenteel onderzoek inzake binnenvaart met zijn naam opgericht aan de universiteit van Antwerpen, ter nagedachtenis.

De intermodale strategie van Van Moer Logistics is geboren vanuit de visie en passie van Dennie. Het is dankzij zijn kennis en toewijding dat we de intermodale activiteiten bij Van Moer Logistics op de kaart hebben gezet. Zijn unieke kijk op de hinterlandverbinding heeft veel teweeggebracht voor de huidige dienstverlening maar ook voor de cohesie en samenwerking tussen alle stakeholders in de binnenvaartsector. Dennie was iemand die zijn uitgebreide kennis voortdurend deelde met de sector, maar vooral ook belang hechtte aan het passioneren van de volgende generatie. Het oprichten van de leerstoel is dan ook dé uitgesproken manier om zijn passie en engagement levend te houden. (Jo Van Moer, Van Moer Logistics)

Leerstoel Dennie Lockefeer
De leerstoel Dennie Lockefeer, gefinancierd via crowdfunding, wil inzetten op de binnenvaart. Het uitgangspunt is de mobiliteitsproblematiek (in/rond Antwerpen). Fundamenteel onderzoek is nodig om mogelijke oplossingen via de binnenvaart voor lokale problemen (in de haven/korte afstand) en nationaal (buiten de haven/middellange afstand) wetenschappelijk te bestuderen. De binnenvaartsector heeft hiertoe dringend nood aan ‘out-of-the-box’-denken. Hiertoe is meer nood aan samenwerking tussen alle actoren van de logistieke keten waartoe de binnenvaart behoort. Dit vormt een grote uitdaging, ook op wetenschappelijk vlak ontbreekt kennis. En net hier kan fundamenteel onderzoek een oplossing bieden.

“De Universiteit Antwerpen zet hoog in. Dat moet ook want onze samenleving heeft nood aan wetenschappelijke expertise en concrete oplossingen voor concrete vraagstukken. De “Leerstoel Dennie Lockefeer” is een fantastisch initiatief van Van Moer Logistics en tal van actoren binnen en buiten de havengemeenschap die een warm engagement opnemen ter nagedachtenis van een groot man: Dennie Lockefeer. Het Universiteitsfonds Antwerpen is dan ook enorm dankbaar voor hun steun en vertrouwen. Samen bouwen we zo verder aan een sterke maatschappij met toekomst, ook voor de binnenvaart.” (Dimitry Beuckelaers, coördinator Universiteitsfonds Antwerpen)

Crowdfunding
De leerstoel Dennie Lockefeer kwam tot stand door bijdragen van 25 bedrijven (Figuur 1). De sector ontwikkelde in samenwerking met de Universiteit Antwerpen drie sponsorpakketten die telkens een engagement van drie jaar inhouden. De financiering gaat uit van volgende partners die een warm engagement opnemen: vier gouden sponsors (Montea, De Vlaamse Waterweg, PSA, ASV), 11 zilveren sponsors en 10 bronzen sponsors.

De return voor de formules bestaat uit logovermelding, uitnodigingen voor het launch- en slotevent, aanwezigheid op tussentijdse evenementen enzovoort. Daarnaast kunnen ook particulieren de leerstoel steunen. Hiertoe werd de ‘Vrienden van de leerstoel Dennie Lockefeer’ gelanceerd. Een leerstoel is afhankelijk van financiering. Het jaarlijks minimumbudget van 70.000 euro (voor een periode van 3 jaar) is ondertussen gegarandeerd door de inbreng van de sponsors. De leerstoel zal starten op 1 oktober 2019 en minimaal drie jaar lopen. Nu is er een engagement tot 2023.
“Als marktleider in logistieke vastgoedinvesteringen in België vinden wij het onze plicht om mee te na te denken rond alle thema’s die een impact hebben op onze maatschappij. Het ondersteunen van kwalitatief onderzoek naar een veel intenser gebruik van onze waterwegen past hier perfect in en zal o.i. leiden tot een daadwerkelijke shift. Wij stellen dan ook graag financiële middelen en onze expertise ter beschikking van deze leerstoel.” (Peter Demuynck, Montea)

“De Vlaamse Waterweg nv verloor met Dennie Lockefeer een voorname bondgenoot en pleitbezorger van de binnenvaart. Met kennis van zaken en gewapend met de nodige visie zocht hij naar de beste logistieke oplossingen voor de klant, waarbij hij steeds de binnenvaart als oplossing en modus stimuleerde. Het stond voor hem als een paal boven water dat een efficiënte logistieke keten meerwaarde creëert, niet alleen voor het bedrijf in kwestie, maar ook voor de maatschappij. Noem hem gerust een visionair van de binnenvaart, waarvan we het nalatenschap verder moeten zetten. Met deze leerstoel kunnen we met gedrevenheid de binnenvaart verder professionaliseren, in het belang van de mobiliteit, de logistiek en het klimaat.” (ir. Chris Danckaerts, gedelegeerd bestuurder De Vlaamse Waterweg nv)

“Als grote terminal operator binnen de haven van Antwerpen, besteden wij veel aandacht, tijd en middelen aan thema’s die belangrijk zijn, zowel voor onze business als voor de maatschappij. Optimaliseren van duurzame vormen van transport is één van deze thema’s. Het Gouden Sponsorship van PSA voor deze leerstoel, is een belangrijk engagement dat we hieromtrent aangaan ter ondersteuning van onze ambitie om onze kennis en expertise omtrent deze materie verder uit te diepen. Dit partnerschap sluit bovendien nauw aan bij onze nieuwe Learning & Development ambities waarbij we ons in de toekomst nog meer zullen richten op strategische samenwerkingsverbanden met universiteiten, hogescholen en op fundamenteel onderzoek.” (Jan Van Mosselvelde, Managing Director PSA Antwerp)

“De Antwerpse Scheepvaartvereniging (ASV) ziet de oprichting van de UA leerstoel Dennie Lockefeer voor fundamenteel onderzoek inzake intermodaal vervoer als een ideale opportuniteit om haar leden (scheepsagenten en hun principalen/rederijen) te ondersteunen bij de ontwikkeling van hun dienstverlening. De aantrekkelijkheid van rederijen wordt steeds minder bepaald door efficiënte en snelle doorkruising van de wereldzeeën, dan wel door de kundigheid om perfect te kunnen aansluiten op de supply chains van het cliënteel. En net op dat gebied vormt de intermodaliteit een kritische succesfactor. Wij hopen dat zeevervoerders en hun scheepsagenten, met hun wereldwijde ervaring in het uitbouwen van intermodale netwerken, door hun medewerking aan de leerstoel kunnen bijdragen aan de verdere ontwikkeling van Antwerpen als een intermodaal speerpunt.” (Eddy Wouters, Directeur-generaal ASV)

Drie pijlers
De leerstoel zet in op drie pijlers: onderzoek, onderwijs en dienstverlening.

In eerste instantie bestaat de leerstoel in de voorbereiding van een doctoraat in de binnenvaart. Hiertoe werd intussen Ruben Van Deuren aangeworven. De leerstoel gaat op zoek naar een
duurzame toekomstvisie voor de binnenvaart. De doelstellingen van de leerstoel zijn viervoudig: 1) analyseren of nieuwe (terminal) capaciteit kan bijdragen tot vlottere doorloopplanning van de binnenvaart alsook efficiëntere benutting van de (overslag)capaciteit voor de binnenvaart, 2) definiëren van de bottlenecks in de ontbrekende integratieschakel tussen deepsea/inland terminal en beneficial cargo owner, 3) ontwikkelen van efficiënte en effectieve indicatoren/instrumenten voor de binnenvaart, 4) onderzoeken van de relatie normale ROI –positieve cashflow – noodzakelijke investeringen

Op het vlak van onderwijs kent de leerstoel Dennie Lockefeer jaar een prijs voor de beste scriptie binnenvaart toe. Tevens wordt een tweejaarlijkse fee voor de Antwerp Inland Navigation School uitgereikt.

Onder derde pijler ‘Dienstverlening’ valt een lezingreeks. De leerstoel Dennie Lockefeer organiseert de komende academiejaren jaarlijks een lezing gelinkt aan de binnenvaart. Hiertoe zal alle expertise uit de leerstoel samengebracht worden, alsook studenten/jonge werknemers betrokken en geënthousiasmeerd worden voor de binnenvaart.

”De binnenvaartsector wordt met grote uitdagingen geconfronteerd. Ook op wetenschappelijk vlak ontbreekt kennis. De leerstoel Dennie Lockefeer moedigt fundamenteel wetenschappelijk en maatschappelijk relevant onderzoek aan. Dergelijk onderzoek is nodig om vooruitgang te boeken in de binnenvaart. Deze leerstoel is door en voor de sector en geeft vleugels aan jonge onderzoekers, studenten en andere geïnteresseerden in de sector. (Promotoren prof.dr. Christa Sys en prof. dr. Thierry Vanelslander)

Tot slot zal de houder van de Leerstoel Dennie Lockefeer de opgedane expertise delen tijdens (academische) conferenties en publiceren voor een wetenschappelijk en niet wetenschappelijk publiek alsook deelnemen aan debatten.

De datum van de inaugurale lezing wordt zeer binnenkort bekendgemaakt.

De leerstoel Dennie Lockefeer is gehuisvest op het Departement Transport en Regionale Economie (TPR) van de Faculteit Bedrijfswetenschappen en Economie. De promotoren van de leerstoel zijn prof. Christa Sys en prof. Thierry Vanelslander.

Wil jij ook de “Leerstoel Dennie Lockefeer” steunen?
Om de “Leerstoel Dennie Lockefeer” verder mogelijk te maken de komende jaren, is er financiële hulp nodig. Steunen kan heel makkelijk via één van de sponsorpakketten op maat: goud, zilver of brons. U kan vrijblijvend contact opnemen met Dimitry Beuckelaers van het Universiteitsfonds Antwerpen voor alle verdere informatie. Dit kan via dimitry.beuckelaers@uantwerpen.be of via het nummer 03 365 94 57. Uiteraard is ook een vrijblijvende gift mogelijk. Dit kan makkelijk via het online betaalplatform of via een overschrijving op het bankrekeningnummer BE42 7310 4624 7854 van de Universiteit Antwerpen (op naam van Universiteit Antwerpen, Prinsstraat 13) met vermelding: “Leerstoel Dennie Lockefeer fiscaal attest”. U heeft recht op een belastingvermindering van 45% van het bedrag van uw gift vanaf 40 euro. U ontvangt hiervoor een attest van de Universiteit Antwerpen. Het Universiteitsfonds Antwerpen is opgericht om de Universiteit Antwerpen extra financiële steun te bieden waar nodig. Zo kan onze Universiteit haar taken op het vlak van onderwijs, onderzoek en dienstverlening perfect vervullen en doorgroeien. Het Universiteitsfonds Antwerpen doet een beroep op de loyaliteit van alumni, bedrijven en al wie de Universiteit Antwerpen een warm hart toedraagt.

Laatste nieuws

Top