Evenement (recreatieve activiteiten) op of langs een waterweg

Op openbaar domein mag men geen evenement organiseren, tenzij met de uitdrukkelijke toestemming van de eigenaar van de grond. De Vlaamse Waterweg nv kan een vergunning of concessie verlenen om een evenement (barbecue, waterski-, roei-, kajakwedstrijden, triatlon, fietstocht met volgwagen, ...) te organiseren langs of op de waterwegen.

Een “evenement” is een speciale, tijd- en plaatsgebonden gebeurtenis die door een initiatiefnemer (individu, groep of organisatie) bewust is gepland en die gericht is op een bepaalde doelgroep om met een bewust gekozen vorm een bepaald doel te realiseren en die mogelijks een invloed heeft op het beheer, de exploitatie, de veiligheid langs en/of de bescherming van de waterweg en haar aanhorigheden.

Wanneer wordt jouw geplande activiteit als “evenement” aanzien, en moet je hiervoor dus een aanvraag indienen bij De Vlaamse Waterweg?

De organisator van de activiteit dient een aanvraag in te dienen indien aan één of meerdere van deze voorwaarden is voldaan:

 1. De organisator wenst signalisatie te plaatsen. 
 2. De organisator wenst de afsluiting van het jaagpad aan te vragen. 
 3. De organisator wenst stremming/beperking van het scheepvaartverkeer aan te vragen. 
 4. De organisator verwacht hinder voor het scheepvaartverkeer en/of andere waterweggebruikers (trager varen, uiterst stuurboordwal varen, …).
 5. De organisator wenst bijkomende bediening buiten de reguliere bedieningstijden of regelgeving aan te vragen.
 6. De organisator wenst het gebruik van het terrein (grond) van De Vlaamse Waterweg nv aan te vragen.
 7. Er wordt een wedstrijd georganiseerd. 

Indien een activiteit wordt gepland met met spierkracht voortbewogen kleine schepen (kano, kajak, roeiboten, SUP) wordt de bovenstaande lijst uitgebreid met twee bijkomende voorwaarden:

8. De organisator wenst de activiteit te laten plaatsvinden op locaties waar binnen de geldende regels niet met ‘met spierkracht voorbewogen schepen’ gevaren mag worden, zoals bijvoorbeeld op de Beneden-Zeeschelde en in snelvaartvakken (zie https://www.visuris.be/kano).
9. De organisator verwacht meer dan 20 deelnemende vaartuigen (m.u.v. reguliere trainingen in eigen club). 

Tenslotte moet elke activiteit die zwemmen omvat, aangevraagd worden, aangezien zwemmen in de regel verboden is. 
 

DE VOLGENDE VOORBEELDEN VAN ACTIVITEITEN OF AANVRAGEN WORDEN NIET AANZIEN ALS “EVENEMENT”, MAAR ALS “PRIVAAT GEBRUIK VAN WEGEN, WATERWEGEN EN DIJKEN”:

 • Evenementen met besloten karakter: trouwfeest, bedrijfsfeest, …
 • Foodtruck, ijskraam
 • Opnames voor film of tv
 • Tijdelijk plaatsen van kunstvoorwerpen

Het correcte aanvraagformulier kan je hier terugvinden.

De Vlaamse Waterweg nv zal elke aanvraag onderzoeken en indien mogelijk een vergunning of concessie hiervoor afleveren. Aan dergelijke vergunning worden altijd een aantal algemene en specifieke voorwaarden verbonden. De algemene voorwaarden kan je terugvinden in het Retributiebesluit (art. 5-15). In de vergunning worden, indien nodig, ook de nodige specifieke voorwaarden opgenomen. Met het afleveren van de vergunning kan eveneens een scheepvaartbericht gepubliceerd worden. 

In principe worden de bruggen en sluizen niet bediend buiten de reguliere bedieningsuren of regelgeving. De bedieningsuren kan je per waterweg vinden op VisuRIS. In uitzonderlijke gevallen kan het echter wenselijk zijn om bediening buiten de reguliere bedieningsuren of regelgeving van een sluis of beweegbare brug aan te vragen. Bediening buiten de reguliere bedieningsuren moet ten minste twee maanden voor het evenement aangevraagd worden. Aanvraag voor bediening buiten de reguliere bedieningsuren en regelgeving kan je aanduiden in het aanvraagformulier voor de organisatie van evenementen.

Indien je voor de organisatie van het evenement ook een toelating voor het rijden op het jaagpad wenst aan te vragen, kan dit ook in het aanvraagformulier voor de organisatie van het evenement worden aangeduid. Je hoeft hiervoor dus niet apart een jaagpadtoelating aan te vragen. In een aantal gevallen moet je vanaf 1 januari 2019 (conform een Besluit van de Raad van Bestuur van De Vlaamse Waterweg nv betreffende de tarifering van jaagpadtoelatingen van 18/10/2018) een vergoeding betalen. Voor een kortlopende toelating bedraagt dit tarief 50 euro. Meer informatie over jaagpadtoelatingen kan je hier vinden.

Dien jouw aanvraag voor de organisatie van een evenement in via het aanvraagformulier. Stuur het ingevulde formulier, met de vereiste bijlagen, naar info@vlaamsewaterweg.be.   

We raden aan om uw aanvraag ten minste drie maanden voor het evenement in te dienen. De gemiddelde behandeltermijn bedraagt vier weken. Na deze periode informeren wij je of jouw aanvraag al dan niet goedgekeurd werd en aan welke specifieke voorwaarden deze eventuele goedkeuring gebonden is.   
 

Let op: wijziging vanaf 1 januari 2020

Vanaf 1 januari 2020 zal er door De Vlaamse Waterweg een onderscheid worden gemaakt tussen commerciële evenementen en niet-commerciële evenementen. Een evenement wordt vanaf die datum als commercieel aanzien wanneer (niet cumulatief):

 • inkom of deelnamevergoeding wordt gevraagd;
 • drank, voeding of goederen worden verkocht;

tenzij:

 • in het geval van een benefietactie waarbij de winst van het evenement integraal aan een goed doel wordt geschonken;
 • in het geval van een evenement waarbij kan worden aangetoond dat de inkomsten uit eventuele verkoop of toegangsgeld volledig worden aangewend voor de organisatie van het evenement zelf;
 • in het geval van een evenement waarbij kan worden aangetoond dat de inkomsten uit eventuele verkoop of toegangsgeld volledig worden aangewend voor de dagelijkse werking van een sportieve of culturele vereniging.

Bij de aanvraag van een evenement wijzigt er niets en wordt er geen onderscheid gemaakt tussen commerciële en niet-commerciële evenementen. Concreet betekent dit dat er slechts één aanvraagformulier dient ingevuld te worden door de aanvrager, ongeacht het type van het aangevraagde evenement. 

De behandeling van de aanvraag zal wel anders verlopen. De Vlaamse waterweg zal, op basis van de door de aanvrager aangeleverde informatie in het aanvraagformulier, het commerciële karakter van het aangevraagde evenement beoordelen. Indien het een niet-commercieel evenement betreft, kan een vergunning verkregen worden, dat vrijgesteld is van retributies. Indien het een commercieel evenement betreft, kan een huurovereenkomst tussen de aanvrager en De Vlaamse Waterweg worden opgemaakt. Hieraan zijn volgende tarieven verbonden: 

Tarieven recreatieve evenementen vanaf 2020

De vermelde tarieven worden jaarlijks geïndexeerd. Deze pagina vermeldt steeds de actuele tarieven.

De vermelde tarieven voor domeininname langs het water (tarief “evenementen langs het water”) zullen voor de dagen van op- en afbouw voor de helft doorgerekend worden. De vermelde tarieven voor domeininname op het water (tarief “evenementen op het water”) zullen voor de dagen van op- en afbouw volledig doorgerekend worden.

Wanneer voor een commercieel evenement het jaagpad, al dan niet verdeeld in segmenten, slechts een deel van een dag ingenomen wordt, en/of wanneer voor een commercieel evenement beweegbare bruggen tijdelijk worden gestremd, kan De Vlaamse Waterweg nv beslissen om enkel het minimumtarief/dag zoals vermeld in de tabel in rekening te brengen, vermeerderd met het te betalen bedrag per m²/dag zoals vermeld in de tabel voor de effectieve domeininname. (zie tabel hierboven)

Wanneer in functie van een evenement een jaagpadtoelating wordt aangevraagd, wordt deze behandeld als onderdeel van de vergunning of in geval van commerciële evenementen via de huurovereenkomst voor het desbetreffende evenement. De jaagpadtoelatingen in het kader van een evenement worden tot een uiterst minimum beperkt.

Laatste nieuws

Top