Klimaatgezond werftransport over water voor werken campus Henleykaai Gent

Klimaatgezond werftransport over water voor werken campus Henleykaai Gent

Op de campus Henleykaai in Gent bouwt de Provincie Oost-Vlaanderen een nieuwe sporthal en klasruimten. Om de hinder van het vrachtverkeer dat de bouwmaterialen aan- en afvoert nog meer te beperken, beslisten Provincie Oost-Vlaanderen, Stad Gent, GentLevert, De Vlaamse Waterweg nv en aannemer Furnibo om voor een deel van de werflogistiek in te zetten op het transport over water.

Klimaatgezond werftransport over water voor werken campus Henleykaai Gent

Op de campus Henleykaai in Gent bouwt de Provincie Oost-Vlaanderen een nieuwe sporthal en klasruimten voor de provinciale scholen PIHS, PHTI, PM en het Perspectief. Ook Gentse stadsscholen zullen er sporten én naschools krijgt basketclub Gentson hier haar thuisbasis. De sporthal zal klaar zijn in het najaar van 2018, de klaslokalen in het voorjaar van 2019. Door de zeer korte bouwtijd wordt de hinder voor de buurt beperkt. Er is vooral gekozen voor rationalisatie en hoogwaardige prefabmaterialen. De hoofdaannemer is Bouwbedrijf Furnibo uit Veurne dat gespecialiseerd is in verzorgde zichtbeton.

Klimaatgezond Oost-Vlaanderen en Oost-Vlaanderen als logistieke topregio
Omdat het de ambitie is van de Provincie Oost-Vlaanderen om in 2050 volledig klimaatgezond te zijn is het evidentie dat de Provincie deelneemt aan het transport van bouwmaterialen over water.

Bovendien wil de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) Oost-Vlaanderen een voortrekkersrol spelen bij de realisatie van ‘Logistiek 2.0’’ en zo de uitbouw van Oost-Vlaanderen tot logistieke topregio ondersteunen. De term ‘Logistiek 2.0’ staat voor de logistiek van de toekomst. Een logistiek die zoekt naar innovatieve concepten en duurzame, nieuwe, toekomstgerichte modellen. Een slimme logistiek, die kenniselementen implementeert in de logistieke keten. Ook daarom past dit project perfect binnen de doelstellingen van de Provincie. In het concrete geval van het waterwerftransport gaat het om een logistiek verhaal, meer bepaald om een schoolvoorbeeld van ‘modal shift’: het verschuiven, waar mogelijk, van goederenstromen van het wegvervoer naar andere vervoerwijzen zoals spoor of binnenvaart.

GentLevert zet in op bouwlogistiek via de waterweg - projectoproep
In maart 2017 werd GentLevert opgericht, het Gentse stadsdistributieplatform. GentLevert stimuleert innovatieve concepten voor het leveren en ophalen van goederen in de binnenstad. Hiermee wordt een stevige aanzet gegeven om de stadsdistributie in Gent structureel aan te pakken en slimmer, efficiënter en duurzamer te laten verlopen. In dat kader zet GentLevert ook in op bouwlogistiek via de waterweg: daar liggen immers bijzonder veel mogelijkheden.

De werken aan de Henleykaai zijn een proefproject om de mogelijkheden om bouwmaterialen aan te voeren via de waterweg in de aandacht te brengen en te stimuleren. Een eerste proefproject ‘Distribouw Langemunt Gent’ werd al in 2013 gerealiseerd in samenwerking met Waterwegen & Zeekanaal en het Vlaams Instituut voor Mobiliteit.

Deze ambitie wordt ook vertaald in een nieuwe projectoproep "watergebonden bouwlogistiek". De oproep is opgesteld in 2 onderdelen. Het algemeen onderdeel roept op om concrete voorstellen ter promotie en realisatie van watergebonden stadsdistributie van bouwmaterialen in te dienen. Het specifiek onderdeel van de oproep wenst de uitbouw van (een) vaar- en werktuig(en) om watergebonden bouwlogistiek in de stad aan te bieden of te faciliteren. Meer info over deze projectoproep kan men vinden op de website van GentLevert: www.gentlevert.be

Transport over water past in Gents Mobiliteitsplan
Met meer transport over het water, ontlasten we onze wegen en woonstraten, maken we de stad veiliger voor fietsers en voetgangers en zorgen we voor minder hinder voor de omwonenden.

De Stad Gent kiest in haar mobiliteitsbeleid resoluut voor een verkeersveilige en leefbare stad voor iedereen, die tegelijkertijd vlot bereikbaar blijft. Het drukke verkeer brengt files en ongevallen met zich mee en dus is er een overstap nodig naar andere, duurzamere vervoersmodi. Het Circulatieplan heeft aan die doelstelling al een grote bijdrage geleverd, maar ook voor het vrachtvervoer ligt er nog een groot potentieel.

De Vlaamse Waterweg volmondig partner om zwaar verkeer uit stadskernen te houden
De Vlaamse Waterweg nv wil transport via de waterweg stimuleren en heeft de ambitie om de rol van de binnenvaart in de logistieke keten beduidend te versterken in het belang van een bereikbaar en mobiel Vlaanderen. We willen nog meer ondernemers overtuigen van de mogelijkheden en van de voordelen van de binnenvaart. De binnenvaart is duurzaam, veilig, mobiliteitsbewust en geschikt voor allerlei tonnages en producten of materialen.

De Vlaamse Waterweg nv bouwt de waterwegen toekomstgericht uit om de voorspelde groei probleemloos en veilig op te vangen. Daarnaast investeren we ook in ondernemen op en langs het water. Zo faciliteren we samen met de binnenvaartsector en bevrachters voortdurend in innovatieve vervoers- en overslagconcepten waardoor binnenvaart niet langer alleen geassocieerd wordt met grote bulkhoeveelheden en containers. Dat manifesteert zich o.a. in een groeiend vervoer van gepalletiseerde goederen en afgewerkte producten, in projecten van stedelijke distributie en in creatieve belevering van bouwwerven via het water, zoals hier bij de Henleykaai.

Ook aannemer Furnibo gaat de uitdaging aan 
Het ontwerp van het project Sport-en klasruimte Campus Henleykaai kwam tot stand door de samenwerking tussen de architecten BOB McMaster en BEL architecten, het studiebureau VK engineering en aannemer Furnibo – EEG – Persyn die het concept uitgewerkt hebben in een Design en Build formule. Het bouwteam biedt een oplossing voor kwalitatief en veilig bouwen binnen een vast budget. De multidisciplinaire groep neemt vanaf het begin van het ontwerp tot en met oplevering samen de verantwoordelijkheid op van het bouwproject en werken samen op voet van gelijkwaardigheid. De kennis van alle partijen wordt tijdens alle fasen van het bouwproces ingezet waardoor er vooral probleemvermijdend wordt gewerkt in plaats van probleemoplossend. 

Als bouwteam zijn we de uitdaging aangegaan om binnen een krap vooropgesteld maximum budget een fantastisch resultaat neer te zetten. Het ontwerp is in verre mate uitgepuurd. Het gebouw ziet er simpel uit, maar is het totaal niet. De ruwbouw is ook de afwerking doordat er veel zichtbeton en zichtbaar blijvend beton in het project geïntegreerd is. In het bouwteam wordt er voortdurend gestreefd naar verdere optimalisaties tussen het eisenpakket van de bouwheer en prijskwaliteit. Verder biedt deze manier van werken het voordeel dat faalkosten geminimaliseerd worden. 

Het voortraject van start ontwerp tot en met het verkrijgen van de bouwvergunning kent in het Design and Build verhaal een aanzienlijk kortere doorlooptijd in vergelijking met een traditionele aanbestedingsprocedure, wat uiteraard positief is voor de doorlooptijd van het volledige project. 

Laatste nieuws

Top