De Vlaamse Waterweg stelt bergingssite ter beschikking

De Vlaamse Waterweg stelt bergingssite ter beschikking

De site Vliegveld is een (zand) ontginningsgebied gelegen te Lochristi en Oostakker. De Vlaamse Waterweg nv is exploitant van de site waarvoor een vergunning voor het opvullen van de zandgroeve – Vlarem rubriek 60.2 (1) – tot 31/12/2020 werd toegekend.

De Vlaamse Waterweg stelt bergingssite ter beschikking

In dit kader stelt zij deze site ter beschikking voor de berging van steekvaste bodemmaterialen die voldoen aan de waarden voor vrij gebruik van bodemmaterialen (bijlage V uit het Vlarebo),  kwaliteitscode 211 met uitzondering van de norm voor minerale olie waarbij de norm vastgelegd werd op 100 mg/kg DS.

Vanaf maart 2020 wordt opnieuw bergingscapaciteit ter beschikking gesteld. Enkel voldoende grote partijen, met name minstens 20 000 ton van éénzelfde herkomst, worden aanvaard waarbij wordt gestreefd naar een aanvoerritme van minstens 1500 ton/d en maximaal 3000 ton/d gelijkmatig aan te leveren over de voorziene aanvoeruren. 

Concreet worden 4 aanleveringsvensters aangeboden (een venster omvat ca. 2 maanden).  Per aanleveringsvenster wordt ook een maximaal aan te voeren tonnage weergegeven. Dit tonnage mag geenszins worden overschreden. De toekenning van een venster zal gebeuren op basis van een beoordeling van drie criteria:

  • het gegarandeerd tonnage dat voor dat venster werd aangeboden (hoe meer tonnage, hoe gunstiger);
  • de wijze van aanvoer, waarbij het gebruik van de waterweg gunstiger zal worden beoordeeld (hoe meer de waterweg wordt gebruikt in het aanvoertraject ten opzichte van wegtransport, hoe gunstiger);
  • het aantal partijen dat binnen dat venster zal worden aangeboden (hoe minder partijen, hoe gunstiger).

Het is toegestaan om voor meerdere aanleveringsvensters in te schrijven, echter bij toewijzing kan het aantal vensters worden beperkt tot 2 stuks. De algemene voorwaarden en uitvoeringsmodaliteiten alsook de bijhorende inschrijvingstabellen kan u bekomen door een mail te verzenden naar Vliegveld.Lochristi@vlaamsewaterweg.be

Indien u geïnteresseerd bent in deze bergingscapaciteit dient u het formulier ‘algemene voorwaarden en uitvoeringsmodaliteiten DOP Vliegveld Lochristi/Oostakker’ alsook één of meerdere inschrijvingstabellen, ingevuld én ondertekend, terug te mailen naar het e-mail adres Vliegveld.Lochristi@vlaamsewaterweg.be

Met in het onderwerp van de mail verplicht te vermelden: 

DOP Vliegveld – bergingscapaciteit 2020 - aanbieding

Deze dienen te worden ingediend ten laatste op donderdag 12  december 2019 om 10u.

Voor meer informatie kan u ook steeds terecht bij 
ir. Vera De Vlieger
Tel 09/292 12 25

Laatste nieuws

Top