Bouw sluizen in overstromingsgebied De Bunt van start

Bouw sluizen in overstromingsgebied De Bunt van start

Aan natuurgebied De Bunt in Hamme is de bouw van twee sluizen gestart. Dat luidt een nieuwe fase in van de transformatie van het gebied tot een gecontroleerd overstromingsgebied met gereduceerd getij. De Bunt zal rivierwater opvangen, en zo de Schelde- en Durmevallei beter beschermen tegen wateroverlast. Tegelijk zal er unieke zoetwatergetijdennatuur tot ontwikkeling komen. Het gebied fungeert zo als klimaatbuffer. 

Bouw sluizen in overstromingsgebied De Bunt van start

De gecontroleerde overstromingsgebieden, ontpolderingen en veerkrachtige natuur die het Sigmaplan realiseert, zijn een troef in de strijd tegen de gevolgen van de klimaatverandering. De Sigmawerken zijn noodzakelijk, want door de stijging van het zeeniveau en frequentere extreme weersomstandigheden neemt het risico op overstromingen toe. De Schelde en de Durme zijn daar heel gevoelig voor door hun open verbinding met de zee en het uitgesproken getij.

Ringdijk klaar, bouw sluizen gestart
De eerste fase in de werken is al een tijdje klaar: rond het natuurgebied werd een ringdijk aangelegd die de achterliggende gebieden beschermt tegen wateroverlast wanneer De Bunt in werking zal treden als overstromingsgebied. De volgende stap is de bouw van de sluizen.

Er komen twee sluizen: een uitwateringssluis in de Scheldedijk, en een in- en uitwateringssluis in de Durmedijk. Langs de in- en uitwateringssluis stroomt tweemaal per dag op het ritme van het getij rivierwater in en uit het gebied. Zo ontwikkelen zich in De Bunt slikken en schorren met riet en wilgenvloedbos. 

De aannemer is momenteel bezig met het inheien van de damplanken van de uitwateringssluis. Tijdens de bouw van de sluizen zal het jaagpad langs de Durme en de Schelde afgesloten zijn. Er worden immers bouwputten uitgegraven in de dijk. Fietsers en wandelaars volgen een omleiding via de ringdijk rondom De Bunt (zie kaartje onderaan). De afwerking van de sluizen is voorzien tegen 2022.  

Realiseren overloopdijk laatste stap 
Aansluitend op de werken aan de sluizen worden twee stukken dijk langs de Durme en de Schelde verlaagd, om een ‘overloopdijk’ te creëren. Bij stormtij (een combinatie van springtij en een noordwesterstorm op de Noordzee) – gemiddeld enkele keren per jaar - stijgt het waterpeil op de Schelde en de Durme. Overtollig water stroomt dan over de overloopdijk en wordt opgevangen in De Bunt. Als gevolg van de werking van het gebied, komt het water stroomopwaarts lager te staan. Zo vermindert de druk op de dijken en daalt de kans op dijkbreuken. Zodra het peil op de rivieren is gedaald, stroomt het rivierwater door de sluizen terug naar de Schelde en de Durme. Het verlagen van de dijk tot overloopdijk staat gepland voor 2024. In 2025 moet De Bunt volledig operationeel zijn als gecontroleerd overstromingsgebied. 

Wat is het Sigmaplan?
De werken maken deel uit van het Sigmaplan. Met dat plan beschermen De Vlaamse Waterweg nv en Natuur en Bos van de Vlaamse overheid Vlaanderen beter tegen overstromingen uit de Schelde en haar bijrivieren en geven tegelijk de riviernatuur een boost. In de Durmevallei is het Sigmaplan actief op verschillende locaties, verspreid over Hamme, Temse, Waasmunster, Zele en Lokeren. 

Europese steun
Om de Scheldevallei beter te wapenen tegen de gevolgen van de klimaatverandering, kunnen een aantal Sigmagebieden, waaronder De Bunt, rekenen op ondersteuning van Europa via het project LIFE Sparc. Dat voorziet in bijkomende financiering en kennisdeling met andere landen. Uitvoerders van het project zijn Natuur en Bos, De Vlaamse Waterweg nv, het Regionaal Landschap Schelde-Durme en het Waterbouwkundig Laboratorium.

Meer info: www.sigmaplan.be/durmevallei en www.life-sparc.eu
Of volg het Sigmaplan en LIFE Sparc via sociale media. 

Plan overstromingsgebied De Bunt in Hamme

Laatste nieuws

Top