Link naar homepage

Hoogmolenbrug

Het verhogen van de Hoogmolenbrug en het plaatselijk verbreden van het Albertkanaal kadert binnen de opwaardering van het Albertkanaal. Dit groter project omvat het wegwerken van capaciteitsbeperkende knelpunten op het Albertkanaal.

UPDATE 22 JANUARI 2020

In het kader van de bouw van de nieuwe Hoogmolenbrug gaat het Agentschap Wegen en Verkeer vanaf de zomer het kruispunt van de Merksemsebaan (N120) en de Deurnesteenweg en Bijkhoevelaan grondig vernieuwen. Concreet wordt het kruispunt van de Deurnesteenweg met de Merksemsebaan verlegd in de richting van Deurne om in de toekomst te kunnen aansluiten op de nieuwe Hoogmolenbrug. Op maandag 27 januari beginnen de nutsmaatschappijen alvast met hun voorbereidende werken. Er wordt stevige hinder verwacht voor gemotoriseerd verkeer, in eerste instantie richting Antwerpen.

De locatie van de nieuwe Hoogmolenbrug zal ruim 200 meter opschuiven richting Merksem. Het verplaatsen van de Hoogmolenbrug vraagt om bijkomende verkeersinfrastructuur langs beide kanten van het Albertkanaal. Aan de noordzijde (zijde Schoten) krijgt de brug een rechtstreekse aansluiting op de Metropoolstraat. Aan de zuidzijde (zijde Deurne/Wijnegem) wordt een nieuw kruispunt met de Merksemsebaan gevormd. Verder wordt ook het kruispunt van de Merksemsebaan met de Bijkhoevelaan mee vernieuwd. 

Verkeer richting Antwerpen over één rijstrook: grote verkeershinder verwacht 
Maar voor het zover is wacht er nog een periode van werken en hinder. Vanaf maandag 27 januari werkt de aannemer aan de noordzijde van de Merksemsebaan (fase 1), tussen de Bijkhoevelaan en de grens met de stad Antwerpen. Tijdens de werken is de rechterrijstrook niet beschikbaar. Autoverkeer richting Antwerpen verloopt er gedurende een 4-tal weken over één rijstrook in plaats van twee. Voetgangers en fietsers kunnen de werken passeren via een afgeschermde doorgang.

omleiding verkeer merksemsebaan

Afbeelding: verkeerssituatie vanaf 27 januari 2020.

Tijdens die periode blijft de afslagbeweging richting de Hoogmolenbrug en Schoten (via Deurnesteenweg) zo lang als mogelijk beschikbaar. Enkel vanaf maandag 10 februari kan gemotoriseerd verkeer er gedurende enkele dagen niet afslaan richting Schoten. De aannemer realiseert er een doorsteek onder de rijweg. Tot die klaar is, geldt er enkelrichtingsverkeer vanuit Schoten richting de Merksemsebaan. 
Verkeer naar Schoten volgt een omleiding:

 • Komend van Wijnegem rijd je via de Houtlaan (N12), Albertkanaaldijk en Hoogmolendijk richting Schoten.
 • Vanuit Antwerpen en Deurne volg je een omleidingsroute via de Bisschoppenhoflaan, Brug van den Azijn en Bredabaan (N1).

Doorsteken onder N120 in krokusverlof, zuidzijde aansluitend aan de beurt
De werken aan de noordzijde van de Merksemsebaan duren naar verwachting tot 21 februari. In de week die daarop volgt (krokusvakantie) realiseert de aannemer verschillende doorsteken dwars onder de N120 door (fase 2). De werfzone verschuift op regelmatige basis, en verkeer (zowel richting Antwerpen als richting Wijnegem) rijdt over een beperkt aantal rijstroken. Bepaalde afslagbewegingen naar zijstraten verlopen via een tijdelijke keerlus.

Als alles volgens plan verloopt, verhuizen de nutswerken begin maart naar de zuidzijde van de N120 (fase 3). Ook hier zal de rechterrijstrook worden ingenomen en loopt verkeer richting Wijnegem over één rijstrook in plaats van twee.

Zodra de nutswerken klaar zijn, start de vernieuwing van de weginfrastructuur (vanaf juni 2020). De werken van Wegen en Verkeer kennen drie grote fasen en duren tot september 2021.

Alle informatie over de herinrichting van de Merksemsebaan is steeds terug te vinden via deze link.

 

The bigger picture: modernisering van het Albertkanaal

Met bijna 40 miljoen ton vervoerde goederen per jaar is het Albertkanaal de belangrijkste waterweg in Vlaanderen. Vooral het containervervoer kende het voorbije decennium een steile opgang. In het kader van de capaciteitsverhoging van het Albertkanaal investeert De Vlaamse Waterweg nv dan ook in de verdere uitbouw van het Albertkanaal.      

De huidige beperking in doorvaarthoogte en breedte onder de bruggen vormt een knelpunt voor de binnenscheepvaart op het Albertkanaal. De verhoging van de bruggen tot een vrije doorvaarthoogte van 9,10 m maakt het mogelijk om binnenschepen met vier lagen containers veilig en vlot te laten varen. Bovendien krijgt ook Short Sea Shipping op het Albertkanaal zo betere kansen.

Planningscontext - Projectdoelstellingen

De nieuwe Hoogmolenbrug situeert zich op reservatiestrook van de A102 en wordt ingezet als hoofdverbinding voor vrachtverkeer tussen beide oevers, dit in combinatie met de Houtlaan. Er is een bijkomende fietsverbinding en aandacht voor landschappelijke inbedding.

=> Hoogmolenbrug ‘verhuist’ 250m richting Antwerpen en zorgt voor:

 • Een rechtstreekse link N120 (Merksemsebaan – Bisschoppenhoflaan) met Metropoolstraat
 • Verkeersveiligheid/-leefbaarheid Schoten: weren vrachtverkeer uit kern
 • Hoogwaardige fietsverbinding tussen beide oevers
 • Landschappelijke verbinding tussen beide oevers – Groene Corridor
tekening kaderplan

Wat houden de werken in?

plan brug
 1. Kanaalverbreding rechteroever en heraanleg Metropoolstraat
 2. Bouw nieuwe brug op nieuwe locatie
 3. Herinrichting N120 (Merksemsebaan) en Deurnesteenweg m.i.v. nieuw kruispunt
 4. Kanaalverbreding rechteroever en Heraanleg Hoogmolendijk m.i.v. kruispunt met Wijnegembaan
 5. Afbraak bestaande brug en heraanleg Braamstraat – Korte Braamstraat
 6. Fietsverbinding Districtenroute – Scholenroute
 7. Aanleg Groene Corridor (fase 1)

Kenmerken

 • Vrije hoogte van 7,00m -> 9,10m
 • Breedte van 50m -> 86m
 • Brugtype: generieke brug
 • Brug 2 x 1 rijstrook
 • Vrijliggende fiets- en voetpaden Uitvoering: 2020 - 2022

Minder Hinder-aspecten:

 • Nieuwe brug op andere locatie
 • Daardoor beperkte hinder 

Nieuwe verkeerscircultie Schoten

Brug sluit rechtstreeks aan op Metropoolstraat

 • Kruispunt met verkeerslichten
 • Fietstunnel voor verbinding brug – jaagpad
 • Bijkomende rijstrook richting Antwerpen tussen Braamstraat en kruispunt

Inkomend Verkeer richting centrum via Wijnegembaan

 • Kruispunt met verkeerslichten
 • Enkelrichting richting centrum
 • Uitzondering voorzien voor vrachtverkeer bedrijvenzone t.h.v. kanaal Dessel-Turnhout-Schoten: wel in- en uitgaand verkeer naar Hoogmolendijk

Uitgaand Verkeer via Braamstraat

 • Braamstraat sluit rechtstreeks aan op Metropoolstraat
 • Braamstraat enkelrichting tussen Papenaardekensstraat en Metropoolstraat
 • Korte Braamstraat blijft aangesloten op Metropoolstraat met knip t.h.v. Braamstraat
 • Bestaande parkeervoorzieningen behouden en uitgebreid met ruimte voor een evenementenparking

Fietsvoorzieningen

 • Fietspad op de brug: 4 m nuttige breedte
 • Fietspad over brug sluit via tunnel aan op jaagpad
 • Fietspad wordt doorgetrokken tot aan schoolomgeving Schoten via Papenaardekensstraat
 • Conflictvrije lichtenregeling op kruispunt Merksemsebaan
 • Mogelijkheid tot uitbouw Fietssnelweg (Noord-Zuid) en Districtenroute via brug
typedwarsprofiel nieuwe brug

Groene corridor

Groene corridor = sluitstuk groene rand ten Oosten van Antwerpen.

Realisatie eerste fase Groene Corridor in Project Hoogmolenbrug (korte termijn)

 • Heraanleg Braambeek met ecologische vijvers
 • Ecopassages onder kruisende wegen
 • Ecopassage over Hoogmolenbrug
 • Natuurgebied met nat-droogzones
 • Vleermuizenverblijf
grondplan groene corridor
Logo europese steun

Laatste nieuws

Top