X

Help onze website te verbeteren door te antwoorden op 2 korte vragen.

Velden met een * zijn verplicht
Link naar homepage

Hoogmolenbrug

Het verhogen van de Hoogmolenbrug en het plaatselijk verbreden van het Albertkanaal kadert binnen de opwaardering van het Albertkanaal. Dit groter project omvat het wegwerken van capaciteitsbeperkende knelpunten op het Albertkanaal.
Logo europese steun

UPDATE 24 AUGUSTUS 2021

In het weekend van 28-29 augustus worden de brugonderdelen voor de nieuwe stalen boogbrug via het water aangevoerd naar het  montageterrein langs het jaagpad waar de burg verder wordt samengesteld.

Omdat de Metropoolstraat en jaagpad rechteroever (F15) hiervoor moeten gekruist worden zijn beiden tijdens het aanvoeren onderbroken vanaf zaterdag 28 augustus tot maandag 30 augustus. Er wordt een omleiding voorzien.

Na de assemblage en het bouwen van de nieuwe landhoofden wordt de nieuwe brug medio januari 2022 naar haar definitieve locatie gevaren. Ook dan moeten de Metropoolstraat en jaagpad rechteroever (F15) gekruist worden tijdens deze operatie en zullen beide opnieuw worden onderbroken.


 

omleidingsplan metropoolstraat

 

UPDATE 8 OKTOBER 2020

De locatie van de nieuwe Hoogmolenbrug zal circa 250 meter opschuiven richting Merksem. Het verplaatsen van de brug vraagt om bijkomende verkeersinfrastructuur langs beide kanten van het Albertkanaal. Aan de noordzijde (zijde Schoten) krijgt de brug een rechtstreekse aansluiting op de Metropoolstraat. Aan de zuidzijde (zijde Deurne/Wijnegem) wordt een nieuw kruispunt met de Merksemsebaan gevormd.

Cruciale aanpassing door Agentschap Wegen en Verkeer

Aan de zuidzijde van het kanaal is de aanpassing van de Merksemsebaan (N120) in uitvoering door het Agentschap Wegen en Verkeer. Concreet wordt het kruispunt van de Deurnesteenweg met de Merksemsebaan verlegd in de richting van Deurne om in de toekomst te kunnen aansluiten op de nieuwe Hoogmolenbrug. 

Verkeershinder op Merksemsebaan in Wijnegem 

Sinds augustus 2020 is het Agentschap Wegen en Verkeer aan het werk tussen de gemeentegrens met Antwerpen tot iets voorbij de Bijkhoevelaan. Tot eind 2020 wordt de zuidelijke weghelft heringericht en de nieuwe tak van de Deurnesteenweg aangelegd. Daarna is het de beurt aan de noordelijke weghelft. Deze fase start begin 2021 en duurt een half jaar.

De herinrichtingswerken brengen hinder voor het verkeer met zich mee. Algemeen geldt het volgende:

 • Voetgangers en fietsers passeren de werken aan de zijde van de weg waar niet gewerkt wordt, in beide richtingen. 
 • Tijdens de volledige duur van de werken moet autoverkeer over één rijstrook in elke richting op de weghelft waar niet gewerkt wordt. 
 • De afslagbewegingen van en naar de Deurnesteenweg en Bijkhoevelaan blijven maximaal toegankelijk voor het verkeer en zullen slechts gedurende een beperkte periode onderbroken zijn.

Alle informatie over de herinrichting van de Merksemsebaan en de verkeerssituatie tijdens de werken is steeds terug te vinden via deze link. 
Tip: schrijf ook in op de nieuwsbrief van AWV en blijf op de hoogte van de werken en de hinder.

 

The bigger picture: modernisering van het Albertkanaal

Met bijna 40 miljoen ton vervoerde goederen per jaar is het Albertkanaal de belangrijkste waterweg in Vlaanderen. Vooral het containervervoer kende het voorbije decennium een steile opgang. In het kader van de capaciteitsverhoging van het Albertkanaal investeert De Vlaamse Waterweg nv dan ook in de verdere uitbouw van het Albertkanaal.      

De huidige beperking in doorvaarthoogte en breedte onder de bruggen vormt een knelpunt voor de binnenscheepvaart op het Albertkanaal. De verhoging van de bruggen tot een vrije doorvaarthoogte van 9,10 m maakt het mogelijk om binnenschepen met vier lagen containers veilig en vlot te laten varen. Bovendien krijgt ook Short Sea Shipping op het Albertkanaal zo betere kansen.

Planningscontext - Projectdoelstellingen

De nieuwe Hoogmolenbrug situeert zich op reservatiestrook van de A102 en wordt ingezet als hoofdverbinding voor vrachtverkeer tussen beide oevers, dit in combinatie met de Houtlaan. Er is een bijkomende fietsverbinding en aandacht voor landschappelijke inbedding.

=> Hoogmolenbrug ‘verhuist’ 250m richting Antwerpen en zorgt voor:

 • Een rechtstreekse link N120 (Merksemsebaan – Bisschoppenhoflaan) met Metropoolstraat
 • Verkeersveiligheid/-leefbaarheid Schoten: weren vrachtverkeer uit kern
 • Hoogwaardige fietsverbinding tussen beide oevers
 • Landschappelijke verbinding tussen beide oevers – Groene Corridor
tekening kaderplan

 

Wat houden de werken in?

 

plan brug
 1. Kanaalverbreding rechteroever en heraanleg Metropoolstraat
 2. Bouw nieuwe brug op nieuwe locatie
 3. Herinrichting N120 (Merksemsebaan) en Deurnesteenweg m.i.v. nieuw kruispunt
 4. Kanaalverbreding rechteroever en Heraanleg Hoogmolendijk m.i.v. kruispunt met Wijnegembaan
 5. Afbraak bestaande brug en heraanleg Braamstraat – Korte Braamstraat
 6. Fietsverbinding Districtenroute – Scholenroute
 7. Aanleg Groene Corridor (fase 1)

Kenmerken

 • Vrije hoogte onder de brug van 7,00m -> 9,10m
 • Kanaalbreedte van 50m -> 86m
 • Brugtype: generieke brug
 • Brug 2 x 1 rijstrook
 • Vrijliggende fiets- en voetpaden Uitvoering: 2020 - 2022

Minder Hinder-aspecten:

 • Nieuwe brug op andere locatie
 • Daardoor beperkte hinder 

Nieuwe verkeerscircultie Schoten

Brug sluit rechtstreeks aan op Metropoolstraat

 • Kruispunt met verkeerslichten
 • Fietstunnel voor verbinding brug – jaagpad
 • Bijkomende rijstrook richting Antwerpen tussen Braamstraat en kruispunt

Inkomend Verkeer richting centrum via Wijnegembaan

 • Kruispunt met verkeerslichten
 • Enkelrichting richting centrum
 • Uitzondering voorzien voor vrachtverkeer bedrijvenzone t.h.v. kanaal Dessel-Turnhout-Schoten: wel in- en uitgaand verkeer naar Hoogmolendijk

Uitgaand Verkeer via Braamstraat

 • Braamstraat sluit rechtstreeks aan op Metropoolstraat
 • Braamstraat enkelrichting tussen Papenaardekensstraat en Metropoolstraat
 • Korte Braamstraat blijft aangesloten op Metropoolstraat met knip t.h.v. Braamstraat
 • Bestaande parkeervoorzieningen behouden en uitgebreid met ruimte voor een evenementenparking

Fietsvoorzieningen

 • Fietspad op de brug: 4 m nuttige breedte
 • Fietspad over brug sluit via tunnel aan op jaagpad
 • Fietspad wordt doorgetrokken tot aan schoolomgeving Schoten via Papenaardekensstraat
 • Conflictvrije lichtenregeling op kruispunt Merksemsebaan
 • Mogelijkheid tot uitbouw Fietssnelweg (Noord-Zuid) en Districtenroute via brug

 

typedwarsprofiel nieuwe brug

Groene corridor

Groene corridor = sluitstuk groene rand ten Oosten van Antwerpen.

Realisatie eerste fase Groene Corridor in Project Hoogmolenbrug (korte termijn)

 • Heraanleg Braambeek met ecologische vijvers
 • Ecopassages onder kruisende wegen
 • Ecopassage over Hoogmolenbrug
 • Natuurgebied met nat-droogzones
 • Vleermuizenverblijf

 

grondplan groene corridor

Laatste nieuws

Top