HOOGMOLENBRUG

HOOGMOLENBRUG

Het verhogen van de Hoogmolenbrug en het plaatselijk verbreden van het Albertkanaal kadert binnen de opwaardering van het Albertkanaal. Dit groter project omvat het wegwerken van capaciteitsbeperkende knelpunten op het Albertkanaal.

Wat

De nieuwe Hoogmolenbrug situeert zich op reservatiestrook van de A102 en wordt ingezet als hoofdverbinding voor vrachtverkeer tussen beide oevers, dit in combinatie met de Houtlaan. Er is een bijkomende fietsverbinding en aandacht voor landschappelijke inbedding.

=> Hoogmolenbrug ‘verhuist’ 250m richting Antwerpen en zorgt voor:

 • Een rechtstreekse link N120 (Merksemsebaan – Bisschoppenhoflaan) met Metropoolstraat
 • Verkeersveiligheid/-leefbaarheid Schoten: weren vrachtverkeer uit kern
 • Hoogwaardige fietsverbinding tussen beide oevers
 • Landschappelijke verbinding tussen beide oevers – Groene Corridor

Waarom

THE BIGGER PICTURE: MODERNISERING VAN HET ALBERTKANAAL

Met bijna 40 miljoen ton vervoerde goederen per jaar is het Albertkanaal de belangrijkste waterweg in Vlaanderen. Vooral het containervervoer kende het voorbije decennium een steile opgang. In het kader van de capaciteitsverhoging van het Albertkanaal investeert De Vlaamse Waterweg nv dan ook in de verdere uitbouw van het Albertkanaal.      

De huidige beperking in doorvaarthoogte en breedte onder de bruggen vormt een knelpunt voor de binnenscheepvaart op het Albertkanaal. De verhoging van de bruggen tot een vrije doorvaarthoogte van 9,10 m maakt het mogelijk om binnenschepen met vier lagen containers veilig en vlot te laten varen. Bovendien krijgt ook Short Sea Shipping op het Albertkanaal zo betere kansen.

Wanneer

.

Waar?

Braamstraat, Schoten

UPDATE 22 FEBRUARI 2022

In het weekend van 26 en 27 februari zal de aannemer de bekisting onderaan de nieuwe brugdekplaat van de nieuwe brug verwijderen. Dit is een houten omkasting die de brug bij de plaatsing moest beschermen tegen stoten.
Tijdens de werken wordt de Metropoolstraat afgesloten van zaterdag 26 februari 5 uur tot en met zondag 27 februari 22 uur

Het gemotoriseerd verkeer volgt de omleiding via de Straalstraat, Deurnsebaan, Brug van den Azijn, Bisschoppenhoflaan, Deurnesteenweg, Braamstraat, Wijnegembaan en Hoogmolendijk.
Verkeer vanuit Schoten-centrum rijdt via de Churchilllaan, Calesbergdreef, Eethuisstraat, Oude Bareellei, Bredabaan en Deurnsebaan.
Fietsers hoeven geen omleiding te volgen.

Om de hinder voor het verkeer zoveel mogelijk te beperken, voeren we deze werken ’s nachts en in het weekend uit. Dit kan enige geluidshinder veroorzaken. Wij trachten deze tot een minimum te beperken maar wensen ons alvast te verontschuldigen voor het eventuele ongemak. 

UPDATE 11 JANUARI 2022

Belangrijke mijlpaal voor de nieuwe Hoogmolenbrug over het Albertkanaal in Schoten. De afgelopen maanden werden op het montageterrein in de Metropoolstraat de verschillende brugdelen al aan elkaar gezet. Tijdens het weekend van 15 en 16 januari 2022 wordt de nieuwe stalen boogbrug naar haar definitieve locatie gevaren, zo’n 250 meter verder naar Antwerpen, en daar vakkundig op haar plaats gelegd. 

Omdat de Metropoolstraat en jaagpad rechteroever (F15) hiervoor moeten gekruist worden zijn beiden tijdens dit indrukwekkende huzarenstukje onderbroken vanaf zaterdag 15/01 om 6u tot en met maandagochtend 17/01 om 6u.

Er wordt een omleiding voorzien:

Metropoolstraat onderbroken voor alle verkeer tussen de Kruiningenstraat en de Braamstraat

Doorgaand verkeer volgt een omleiding via de Azijnbrug

De oude Hoogmolenbrug blijft steeds bereikbaar

Fietsers en voetgangers volgen een omleiding via de Papenaardekenstraat, de Deurnevoetweg, de Liebiglaan en de Kruiningenstraat.

 

WAT HOUDEN DE WERKEN IN?

 

Overzichtsplan nieuwe hoogmolenbrug

 1. Kanaalverbreding rechteroever en heraanleg Metropoolstraat
 2. Bouw nieuwe brug op nieuwe locatie
 3. Herinrichting N120 (Merksemsebaan) en Deurnesteenweg m.i.v. nieuw kruispunt
 4. Kanaalverbreding rechteroever en Heraanleg Hoogmolendijk m.i.v. kruispunt met Wijnegembaan
 5. Afbraak bestaande brug en heraanleg Braamstraat – Korte Braamstraat
 6. Fietsverbinding Districtenroute – Scholenroute
 7. Aanleg Groene Corridor (fase 1)

KENMERKEN

 • Vrije hoogte onder de brug van 7,00m -> 9,10m
 • Kanaalbreedte van 50m -> 86m
 • Brugtype: generieke brug
 • Brug 2 x 1 rijstrook
 • Vrijliggende fiets- en voetpaden Uitvoering: 2020 - 2022

MINDER HINDER-ASPECTEN:

 • Nieuwe brug op andere locatie
 • Daardoor beperkte hinder 

NIEUWE VERKEERSCIRCULTIE SCHOTEN

Brug sluit rechtstreeks aan op Metropoolstraat
 • Kruispunt met verkeerslichten
 • Fietstunnel voor verbinding brug – jaagpad
 • Bijkomende rijstrook richting Antwerpen tussen Braamstraat en kruispunt
Inkomend Verkeer richting centrum via Wijnegembaan
 • Kruispunt met verkeerslichten
 • Enkelrichting richting centrum
 • Uitzondering voorzien voor vrachtverkeer bedrijvenzone t.h.v. kanaal Dessel-Turnhout-Schoten: wel in- en uitgaand verkeer naar Hoogmolendijk
Uitgaand Verkeer via Braamstraat
 • Braamstraat sluit rechtstreeks aan op Metropoolstraat
 • Braamstraat enkelrichting tussen Papenaardekensstraat en Metropoolstraat
 • Korte Braamstraat blijft aangesloten op Metropoolstraat met knip t.h.v. Braamstraat
 • Bestaande parkeervoorzieningen behouden en uitgebreid met ruimte voor een evenementenparking
FIETSVOORZIENINGEN
 • Fietspad op de brug: 4 m nuttige breedte
 • Fietspad over brug sluit via tunnel aan op jaagpad
 • Fietspad wordt doorgetrokken tot aan schoolomgeving Schoten via Papenaardekensstraat
 • Conflictvrije lichtenregeling op kruispunt Merksemsebaan
 • Mogelijkheid tot uitbouw Fietssnelweg (Noord-Zuid) en Districtenroute via brug

GROENE CORRIDOR

Groene corridor = sluitstuk groene rand ten Oosten van Antwerpen.

Realisatie eerste fase Groene Corridor in Project Hoogmolenbrug (korte termijn)

 • Heraanleg Braambeek met ecologische vijvers
 • Ecopassages onder kruisende wegen
 • Ecopassage over Hoogmolenbrug
 • Natuurgebied met nat-droogzones
 • Vleermuizenverblijf

 

Verbredingswerken Metropoolstraat

Ter hoogte van de Metropoolstraat in Schoten wordt het kanaal gemiddeld vijftien meter breder. Over een strook van ongeveer 1,1 kilometer leggen we een nieuwe kaaimuur aan. Daarnaast wordt ook de Metropoolstraat zelf opnieuw aangelegd en voorzien van nieuwe riolering en nutsleidingen.

De werken aan de Metropoolstraat worden in nauw overleg met de werken aan de Hoogmolenbrug ingepland. Meer info over deze werken vind je hier

Laatste nieuws

Top