Link naar homepage

Gent - Nieuwe Meulestedebrug

De nieuwe Meulestedebrug zal een grote verbetering zijn voor de ontsluiting van het noorden van Gent. De huidige brug is een beweegbare brug over het kanaal Gent-Terneuzen die de afgelopen 65 jaar door het toenemende verkeer langs de weg en via het water steeds intensiever werd gebruikt. De brug is sterk verouderd en te smal waardoor er onvoldoende ruimte is als er zich een probleem voordoet, daarom wordt ze vervangen door een nieuw exemplaar.

Klik hier voor persartikels over de herstelling van de huidige Meulestedebrug

Laatste rechte lijn naar realisatie nieuwe Meulestedebrug ingezet. De Vlaamse Waterweg nv heeft, samen met de partners Agentschap Wegen en Verkeer (AWV), FARYS en stad Gent, de formele gunningsbeslissing genomen om een aannemer aan te stellen voor de bouw van de nieuwe Meulestedebrug, inclusief de bijhorende omgevingsaanleg. Indien er geen beroepsprocedure meer volgt, kan het contract na Nieuwjaar gesloten worden en de aannemer contractueel aangesteld worden. Het project kan dan onmiddellijk starten waarbij de werken op het terrein zichtbaar zullen worden na de zomer van 2021.

Waar?
De Meulestedebrug loopt over het kanaal Gent-Terneuzen en ligt op de gewestweg N456. De brug is één van de weinige verbindingen tussen de R4 west en R4 oost in de noordrand van Gent.  Ze is ook een belangrijk knooppunt voor het havengebied van North Sea Port.

Wanneer?
Het ontwerp ligt vast en alle technische plannen zijn klaar. De financiële engagementen zijn gemaakt en nadat een aannemer is aangesteld, kan de bouw beginnen. De voorbereidingen starten in het voorjaar van 2021 en na de zomer zullen de werken ook zichtbaar zijn op het terrein.
 

Zicht op de nieuwe brug vanop het kruispunt van de Wondelgemkaai (noordzijde) en de Zeeschipstraat

Zicht op de nieuwe brug vanop het kruispunt van de Wondelgemkaai (noordzijde) en de Zeeschipstraat

Waarom?
Er zijn een aantal ingrepen nodig om het verkeer vlotter te doen verlopen. De bestaande Meulestedebrug met twee rijstroken en een doorvaartbreedte van 35 m wordt vervangen door een nieuwe beweegbare brug met vijf rijstroken en een doorvaartbreedte van 20 m. Op de noordelijke brughelft komen er drie rijstroken, op de zuidelijke twee. De ontdubbeling laat het verkeer toe om, indien er zich een probleem voordoet met één brugdeel, nog altijd gebruik kunnen maken van het andere brugdeel. Tegelijk komen er vernieuwde toegangswegen, veilige fietsverbindingen en wordt de capaciteit van het kruispunt van de Wondelgemkaai en de Zeeschipstraat aanzienlijk verhoogd.

Wat?
De nieuwe Meulestedebrug wordt een tweelingbrug die zal bestaan uit twee afzonderlijk beweegbare brugdelen en zal bijna drie keer zo breed zijn als de huidige.  Er werd gekozen voor een sober ontwerp: een geheel witte brug met voor de kaaimuren, brugkelders en fietsonderdoorgang leuningen in het kenmerkende Gentse olijfgroen, om naadloos aan te sluiten bij de omgeving. Het huidige bedieningsgebouw verdwijnt en de nieuwe technische ruimte zal ingepast worden in het groene talud van de brug (Redersplein). De nieuwe brug wordt voorzien van slimme sensoren en nieuwe technologie. Ze zal door De Vlaamse Waterweg nv vanop afstand bediend worden vanuit een verkeerscentrale aan de sluis van Evergem.

Voor fiets en voetgangers wordt een veilige onderdoorgang voorzien op de rechteroever of de kant van de Meulestedekaai. Het verbreden van de brug vergt vernieuwde toegangswegen en dus aanpassingen van de wegen in de ruime omgeving van de brug. Tijdens de werken worden tegelijk het bestaande rioleringsstelsel vernieuwd en worden de kaaimuren die aansluiten op brug, aangepast en deels herbouwd. 
 

Zicht vanop de fietsonderdoorgang aan de Meulestedekaai (noordzijde)

Zicht vanop de fietsonderdoorgang aan de Meulestedekaai (noordzijde)

Kostprijs en partners
De vernieuwing van de Meulestedebrug heeft een kostprijs van 30 miljoen euro exclusief BTW, waarvan het grootste aandeel ten laste van de Vlaamse overheid (Agentschap Wegen en Verkeer en De Vlaamse Waterweg nv), bijna 1 miljoen euro exclusief voor FARYS en  0,5 miljoen euro exclusief btw voor de stad Gent. Het technisch ontwerp en de omgevingsaanleg werden in opdracht van De Vlaamse Waterweg nv uitgewerkt door studiebureau SBE en ontwerpbureau OMGEVING.

Ingrijpende werken
De werken zullen ingrijpend zijn en vijf jaar duren. Om de impact op het verkeer en de omgeving te beperken, wordt de noordelijke brughelft van de nieuwe Meulestedebrug naast de huidige brug gebouwd. Zo kan de bestaande brug in dienst blijven tot deze noordelijke brughelft operationeel is. Er worden tijdens de werken ook tijdelijke wegenis en gepaste omleidingen voorzien. Door een gefaseerde aanpak zal doorgaand bestemmingsverkeer gewaarborgd zijn op de as Zeeschipstraat – New-Orleansstraat (uitgezonderd in enkele specifieke omstandigheden). De bouw van de brug wordt ook afgestemd met de andere werven in de ruimere omgeving om de hinder zoveel mogelijk te beperken.
 

Zicht vanop het Redersplein aan de Meulestedekaai (zuidzijde)

Zicht vanop het Redersplein aan de Meulestedekaai (zuidzijde)

Laatste nieuws

Top