Link naar homepage

Brug Beringen

Het verhogen van de brug over het Albertkanaal in Kuringen en het plaatselijk verbreden van het Albertkanaal kadert binnen de opwaardering van het Albertkanaal. Dit groter project omvat het wegwerken van capaciteitsbeperkende knelpunten op het Albertkanaal.

UPDATE 19 NOVEMBER

De werken aan de brug van Beringen verlopen zeer vlot. De nieuwe stalen brugconstructie arriveerde onlangs op het montageterrein langs het Albertkanaal en we zijn volop bezig met de bouw van de pijlers van de nieuwe aanbrug over de N72 Kasteletsingel. 
Doordat er momenteel heel wat werfactiviteit is op de N72 Kasteletsingel én de jaagpaden worden fietsers momenteel op beide assen omgeleid. Maar er is goed nieuws! Vanaf eind november 2020 zal er weer een veilig fietsalternatief beschikbaar zijn via het jaagpad op de oostelijke rechteroever. Deze route zal beschikbaar zijn tot in de zomer van 2021, met uitzondering van een aantal dagen in de periode januari – maart 2021. Fietsen op de Kasteletsingel blijft tot nader order verboden.

Overzicht fietsomleiding jaagpaden

UPDATE 20 MEI 2020

Op deze projectlocatie worden we bij de constructie van de nieuwe kademuur geconfronteerd met zeer harde zandlagen. Bovendien is de bebouwing op bepaalde segmenten vrij dicht gesitueerd tov de kade (vb thv het 'Bergske'). Om te vermijden dat de damplanken met zwaar geweld de grond in geheid moesten worden met wellicht geluids- trillingshinder tot gevolg, is ervoor geopteert om een extra investering te doen in een voorbewerking die deze harde grondlaag doorbreekt. Specifiek voor de projectlocatie hier in Beringen wordt dan ook een soilmix wand gerealiseerd waarin direct daarna de damwand wordt getrild. Met deze soilmix-wand wordt als het ware een sleuf grond vermalen en gemengd met cement, waarna deze rustig uithard. Door direct te volgen met het intrillen van de damwanden, kunnen deze vrij vlot in de sleuf worden ingebracht. Op die manier worden de trillingen tot een absoluut minimum beperkt. Deze techniek is reeds met groot succes toegepast op de rechteroever (begin april). Vanaf 27 mei start dezelfde combinatie op aan de stroomopwaartse zijde van de bestaande brug (linkeroever).  

Na de afbraak van de brug (september 2021) passen we dezelfde techniek toe voor het resterend traject, waaronder ook thv het 'Bergske'.


WIL JE OP DE HOOGTE BLIJVEN VAN DE WERKEN AAN DE BRUGGEN VAN BERINGEN EN PAAL-TERVANT? SCHRIJF JE DAN ZEKER IN OP ONZE NIEUWSBRIEF.


 

‘THE BIGGER PICTURE’: MODERNISERING VAN HET ALBERTKANAAL

Met bijna 40 miljoen ton vervoerde goederen per jaar is het Albertkanaal de belangrijkste waterweg in Vlaanderen. Vooral het containervervoer kende het voorbije decennium een steile opgang. In het kader van de capaciteitsverhoging van het Albertkanaal investeert De Vlaamse Waterweg nv dan ook in de verdere uitbouw van het Albertkanaal.      

De huidige beperking in doorvaarthoogte en breedte onder de bruggen vormt een knelpunt voor de binnenscheepvaart op het Albertkanaal. De verhoging van de bruggen tot een vrije doorvaarthoogte van 9,10 m maakt het mogelijk om binnenschepen met vier lagen containers veilig en vlot te laten varen. Bovendien krijgt ook Short Sea Shipping op het Albertkanaal zo betere kansen.

Impressiefoto nieuwe brug

Geplande werken brug Beringen

De nieuwe brug wordt gebouwd volgens het principe van de ‘generieke bruggen’ die op verschillende locaties langs het Albertkanaal gebruikt worden. Op termijn zullen meer dan 20 gelijkaardige bruggen volgens dit principe worden gebouwd. De brug wordt ongeveer 2 meter verhoogd tot 9,10 m doorvaarthoogte. Het kanaal wordt verbreed van 50 m naar 86 m.

Kenmerken nieuwe brug

 • Lengte brug: 175 m
 • Hoogte boog: 30,5 m boven wegdek

Hoe pakken we de werken aan?

 • Bouw nieuwe brug
 • De nieuwe brug wordt stroomopwaarts van de bestaande brug gebouwd (kant Hasselt)
 • Ophogen en heraanleggen brugopritten
 • Aansluiting op bestaande wegenis
 • Afbraak bestaande brug
 • Kanaalverbreding
 • Heraanleg wegenis:
  • Ontwerp in nauwe samenwerking met het Agentschap Wegen en Verkeer en de stad Beringen
  • Verhoogde veiligheid voor fietsers
  • Verknoping van het jaagpad
  • Fietstunnel Lummenseweg
  • Uniforme landschappelijke inpassing

Bij de werken aan de brug van Beringen wordt voorzien dat de Paalsesteenweg (N29) het Albertkanaal en de Kasteletsingel (N72) schuin kruist opwaarts van de bestaande brug. Hiervoor moeten de kruispunten Paalsesteenweg–Lummenseweg en Paalsesteenweg–Kasteletsingel heraangelegd worden. 

Timing

De hoofdwerken zijn gestart in het voorjaar van 2020. In maart 2021 wordt de nieuwe stalen boogbrug ingevaren vanaf het montageterrein langs de Kasteletsingel. De bestaande brug wordt in september 2021 afgebroken. Daarna wordt het kanaal nog verbreed tot in de zomer van 2022.

Mijlpalen volgens huidige planning (Let op! Volgende data zijn streefdata)

 • Start hoofdwerken: feb 2020
 • Invaren nieuwe brug: 7/03/2021
 • Onderbreken N717 en hinder N29: zomer 2021
 • Openstellen nieuwe brug: september 2021
 • Afbraak bestaande brug: 19/09/2021
 • Einde werken: juli 2022

Minder hinder aanpak

Hinder bij werken kunnen we niet vermijden, maar wel beperken. De Vlaamse Waterweg nv is zich bewust van de impact die de werken op het verkeer hebben. Er wordt bij dit project dan ook belangrijke aandacht besteed aan minder hinder. Er is steeds overleg met de gemeenten waar de werken worden uitgevoerd en met andere stakeholders.

Tijdens de werken zal het verkeer op de gewestwegen gehinderd worden maar er worden geen onderbrekingen van het doorgaande verkeer op de Paalsesteenweg of op de Kasteletsingel voorzien. De Lummenseweg (N717) wordt tijdens de zomer van 2021 onderbroken voor de realisatie van de fietstunnel.

 • N29 Paalsesteenweg: er blijft te allen tijde een verbinding over het Albertkanaalmogelijk, ofwel via de oude brug, ofwel via de nieuwe brug.
 • N717 Lummenseweg: deze as wordt 6 weken onderbroken tijdens de verkeersluwere zomerperiode van 2021.
 • N72 Kasteletsingel: deze as wordt niet onderbroken. Er blijft steeds doorgang mogelijk door middel van versmalde rijstroken.

De werken aan de beide bruggen in Beringen en de brug van Lummen worden op elkaar afgestemd. Zo zal de onderbreking van de brug in Lummen (Genebosstraat) niet interfereren met deze van de Beverlosesteenweg in Tervant of de Lummenseweg (N717) in Beringen. De onderbreking van de Beverlosesteenweg wordt voorzien na de openstelling van de nieuwe Paalsesteenweg (N29) zodat de bijkomende verkeersdruk als een gevolg van de onderbreking kan worden omgeleid langs de vernieuwde brug in Beringen.

kaart met afgesloten wegen
overzicht planning

Laatste nieuws

Top