Link naar homepage

Stuw van Aalst

In Aalst komt er naast een nieuwe stuw ook een nieuwe sluis. Ook de oevers worden heringericht. Zo kan wateroverlast vermeden worden en blijft de Dender ook in de toekomst bevaarbaar. Ondertussen maakt de stad Aalst meer ruimte vrij om te wonen langs het water. Beide projecten maken wonen en werken langs de Dender aangenamer en veiliger.

Wat houden de werken in? 

De stuw en sluis in Aalst en worden volledig vervangen. Het nieuwe complex komt een kilometer verder te liggen, vlakbij de spoorwegbrug. Door de komst van de nieuwe stuw zal het waterpeil van de Dender tussen de huidige en de nieuwe stuw dalen, waardoor de bodem verlaagd en de oever aangepast moeten worden. Naast de stuw en sluis komt een nieuw bedieningsgebouw met een uniek uitkijkplatform. Er komt ook een nieuwe fietsers- en voetgangersbrug. Een vispassage maakt het voor vissen makkelijker om voorbij de stuw en de sluis te zwemmen.

Vervanging van de stuw en sluis 

De huidige stuw en sluis worden afgebroken. Het nieuwe complex wordt 1 km verderop gebouwd, tussen de Electrabel- en de Schottesite. Vandaag maakt de Dender een bocht vlak voor de nieuwe locatie. De aannemer bouwt eerst de nieuwe stuw en sluis naast de rivier, later wordt de verbinding met het water gemaakt. Deze aanpak heeft verschillende voordelen. Tijdens de werken kunnen de huidige stuw en sluis in werking blijven, waardoor de waterbeheersing en de scheepvaart niet gehinderd worden. De werken worden tijdens een eerste fase vooral ‘in den droge’ uitgevoerd.

Visualisatie nieuwe stuwsluis Aalst

Aanpassing van de oevers 

Omdat de huidige stuw verplaatst wordt zal het waterpeil tussen de huidige en de nieuwe stuw lager komen te liggen. Daarom moet ook de bodem uitgegraven en verlaagd worden. Dit is noodzakelijk om de waterafvoer en de scheepvaart te garanderen. De bestaande oevers moeten op hun beurt aangepast worden om instabiele oevers en een daling van het omliggende grondwater te voorkomen.

Visualisatie Dender Aalst

Nieuw dienstgebouw en omgeving

Er komt ook een nieuw dienstgebouw, van waaruit de sluizen, de stuwen en andere beweegbare bruggen op de Dender bediend zullen worden. Het gebouw zal ook dienst doen als districtsgebouw van De Vlaamse Waterweg nv en krijgt een publiek uitkijkplatform.

Fietsers en voetgangers kunnen in de toekomst gebruikmaken van een nieuwe fietsers- en voetgangersbrug die de natuurgebieden Osbroek en Gerstjens met elkaar verbindt. De brug zal toegankelijk zijn vanop het dienstgebouw (letterlijk, dat zie je op onderstaand beeld) en over de nieuwe stuwsluis lopen.

Visualisatie dienstgebouw

Beter voor fauna en flora

De huidige stuw en sluis vormen een obstakel voor de vissen. Daarom zal de huidige loop van de Dender, waarvan de bocht door de werken wordt afgesneden, dienst doen als vispassage. Zo kunnen vissen zonder problemen langs de nieuwe stuw en sluis zwemmen. Verder komt er ook een in- en uitstapplaats die ervoor zorgt dat dieren makkelijk in het water of op het droge geraken. Een stuk van de oevers, nabij de Zeebergbrug, wordt ook natuurvriendelijk ingericht. Dit alles zorgt ervoor dat fauna en flora zich nog sterker kunnen ontwikkelen in de Denderregio.

Waarom? 

De huidige stuw van Aalst dateert van 1867 en is sterk verouderd. De nieuwe stuw wordt breder en de schotbalken worden vervangen door stuwkleppen, die kunnen immers makkelijker afgeregeld worden voor een optimale waterstand. Er komt ook een nieuwe, moderne sluis. Die ingrepen verhogen de waterveiligheid en garanderen de scheepvaart. Ook de omgeving van de nieuwe stuw en sluis wordt aangepakt: fietsers en voetgangers krijgen meer recreatiemogelijkheden.

Foto huidige stuw Aalst

Nu bezig

De aannemer is volop bezig met de werken op het terrein. 

Inmiddels zijn de oeverwerken zo goed als afgerond en zijn de betonwerken van de nieuwe sluis en stuw klaar. De meeste heiwerken voor de oeverconstructies tussen de oude en nieuwe stuwsluis werden reeds opgestart en de sluisdeuren zijn ondertussen geïnstalleerd. Het dienstgebouw wordt verder afgewerkt en wordt in de loop van 2022 in gebruik genomen.  

De aannemer start na de heropening van het jaagpad met de baggerwerken. Het volledige stuk tussen de Dender en de bestaande sluis wordt gebaggerd. Van zodra deze baggerwerken goed gevorderd zijn, kan er gestart worden met de bouw van de nieuwe vispassage en de de fietsers- en voetgangersbrug. In een latere fase worden de oude stuw en sluis afgebroken.

Hinder?

Het jaagpad is sinds 6 december 2021 opnieuw in gebruik.

Laatste nieuws

Top