Handhaving

Sinds de Zesde Staatshervorming zijn verschillende bevoegdheden met betrekking tot het beheer en de exploitatie van de waterwegen en aanhorigheden overgeheveld naar de gewesten. Dat betekent dat zij nu ook verantwoordelijk zijn voor de handhaving van die regels.

Op 01/02/2020 heeft De Vlaamse Waterweg nv een nieuwe cel handhaving opgericht om een effectief en efficiënt handhavingsbeleid te voeren en de aanwezigheid op het terrein gevoelig te verhogen. Ons doel is het verhogen van de veiligheid op de waterwegen, het vrijwaren van het milieu en het verzekeren van een correcte exploitatie van de waterwegen en aanhorigheden. Hierbij is het onze absolute wens en engagement om met alle relevante belanghebbenden te werken aan een geïntegreerde aanpak waarbij preventief en sanctionerend optreden hand in hand gaan. We gaan dan ook resoluut voor een slagkrachtig beleid dat door samenwerking tot stand wordt gebracht.

Handhaving is een geheel van handelingen en activiteiten die als doel hebben om de naleving van de geldende rechtsregels en voorschriften te verzekeren en om de naleving zo nodig af te dwingen door het opleggen en uitvoeren van maatregelen en sancties via bestuurlijke of gerechtelijke weg. De cel Handhaving bij De Vlaamse Waterweg zorgt ervoor dat het waterwegennet in Vlaanderen een veiligere en milieuvriendelijkere omgeving wordt.

Deze cel bestaat uit twee teams: enerzijds het Team Toezicht & Controle en anderzijds het Team Sanctionering. Het Team T&C is verantwoordelijk voor het toezicht en de controle op de naleving van geldende wetgeving en reglementering. De vaststelling van een inbreuk wordt overgemaakt aan het Team Sanctionering dat, de sanctie discretionair bepaalt aan de hand van het vaststellingsrapport/PV.
 

Sanctieprocedure

Besluit van de Vlaamse Regering artikel 136 van het Scheepvaartdecreet stelt dat de vervolgings- en beboetingsinstantie aangesteld is om te beslissen over bestuurlijke vervolging en het opleggen van bestuurlijke sancties, onder voorwaarde van een gewaarborgde onafhankelijkheid en onpartijdigheid.

De Vlaamse Waterweg treedt op als vervolgings-en beboetingsinstantie, en geeft hier in de praktijk invulling aan via het Team Sanctionering van de Cel Handhaving dat verantwoordelijk is voor de vervolging en sanctionering van bestuurlijke en gemengde inbreuken. De sanctioneringstool speelt hierin een cruciale rol als digitale ondersteunende tool. De tool volgt de volledige sanctieprocedure, en zorgt hierbij voor een maximale vereenvoudiging van de administratieve processen.

De sanctieprocedure 

Alle vaststellingsdossiers, opgesteld door de Scheepvaartpolitie of de toezichthouders van DVW, passeren eerst langs de vervolgingsinstantie ter controle van de legitimiteit en ontvankelijkheid. Wanneer niet aan deze voorwaarden wordt voldaan en de feiten bijvoorbeeld niet binnen onze bevoegdheid of territorium vallen, wordt het dossier geseponeerd. Indien het dossier wel aan de voorwaarden voldoet zal er een BVBG-procedure of sanctieprocedure worden opgestart.

Bestuurlijk voorstel tot betaling van een geldsom (BVBG) - Vervolgingsinstantie

De vervolgingsinstantie kan, bij conforme vaststellingsdossiers en alvorens deze over te maken aan de beboetingsinstantie, aan de vermoedelijke overtreder voorstellen om een bestuurlijke geldsom te betalen. Het bestuurlijk voorstel tot betaling van een geldsom (BVBG – in de volksmond ook wel “minnelijke schikking” genoemd) betreft een kortere procedure en het bedraagt de helft van het bedrag van de bestuurlijke geldboete. 

De geldsom is betaalbaar binnen een termijn van dertig dagen. Gedurende deze betalingstermijn kan de vervolging niet worden opgestart door de beboetingsinstantie voor dezelfde feiten. De tijdige betaling van de voorgestelde geldsom maakt de bestuurlijke vervolging definitief onmogelijk. Indien de geldsom niet tijdig en integraal werd betaald, wordt het dossier overgemaakt aan de beboetingsinstantie die de sanctieprocedure zal opstarten. Tijdens de procedure van de BVBG is er geen mogelijkheid tot verweer, een weerwoord kan enkel geboden worden tijdens de sanctieprocedure bij de beboetingsinstantie.

Bestuurlijke geldboete of vrijspraak - Beboetingsinstantie

Een dossier kan bij de beboetingsinstantie terechtkomen wanneer een BVBG niet op tijd of onvolledig betaald werd of wanneer er geen BVBG werd voorgesteld door de vervolgingsinstantie.

De bestuurlijke beboetingsprocedure bestaat uit vijf onderdelen:

Allereerst moet de beboetingsinstantie de verdachte persoon en/of onderneming, binnen een termijn van 30 dagen, op de hoogte brengen van de opstart van de sanctieprocedure. Dit gebeurt aan de hand van een beveiligde zending met een beknopte beschrijving van de feiten, de juridische grondslag en de mogelijkheid tot bijstand van een raadsman.

Daarnaast wordt toegelicht dat de vermoedelijke overtreder de mogelijkheid heeft tot gehoor binnen de 30 dagen na kennisgeving en/of een schriftelijk verweer binnen de 90 dagen.

De verdachte wordt ingelicht over de beslissing van de beboetingsinstantie binnen de 180 dagen na de kennisgeving. In de kennisgeving van de beslissing worden de motieven waarop de beslissing gegrond is toegelicht. De beslissing kan enerzijds een vrijspraak zijn of anderzijds een veroordeling. Bij de veroordeling kunnen beïnvloedende factoren in rekening gebracht worden bij de bepaling van het boetebedrag.

Binnen een vervaltermijn van 60 dagen vanaf de kennisgeving van de beslissing kan de vervolgde persoon en/of onderneming beroep aantekenen tegen de administratieve eindbeslissing bij de Raad van State.

Laatste nieuws

Top