Link naar homepage

Laatste rechte lijn realisatie nieuwe Meulestedebrug ingezet

Laatste rechte lijn realisatie nieuwe Meulestedebrug ingezet

De Vlaamse Waterweg nv heeft, samen met de partners Agentschap Wegen en Verkeer (AWV), FARYS en stad Gent, de procedure opgestart om een aannemer aan te stellen voor de bouw van de nieuwe Meulestedebrug, inclusief de bijhorende omgevingsaanleg. De overheidsopdracht werd recent gepubliceerd en de offertes moeten begin oktober ingediend worden. Hiermee is de laatste rechte lijn naar realisatie ingezet. De werken op het terrein gaan van start na de zomer van 2021.

Laatste rechte lijn realisatie nieuwe Meulestedebrug ingezet

Nieuwe brug, toegangswegen en rioleringen
De huidige Meulestedebrug is een beweegbare brug over het Kanaal Gent-Terneuzen die de afgelopen 65 jaar door het toenemende verkeer langs de weg en via het water steeds intensiever werd gebruikt. De brug op de gewestweg N456 is één van de weinige verbindingen tussen de R4 west en R4 oost in de noordrand van Gent. Ze is ook een belangrijk knooppunt voor het havengebied van North Sea Port.

De bestaande Meulestedebrug met 2 rijstroken en een doorvaartbreedte van 35 m wordt vervangen door een nieuwe beweegbare brug met 5 rijstroken en een doorvaartbreedte van 20 m. Zo wordt een aanzienlijke capaciteitsverhoging van het kruispunt van de Wondelgemkaai en de Zeeschipstraat gerealiseerd. Dit komt de verkeersafwikkeling op deze cruciale verkeersas ten goede. Verder wordt de verkeersveiligheid voor de zachte weggebruiker verbeterd door een fietsonderdoorgang op de rechteroever (Meulestedekaai). Het verbreden van de brug vergt de herinrichting van de wegenis in de ruime omgeving van de brug, waarbij ook het bestaande rioleringsstelsel vernieuwd wordt. Ook de kaaimuren die aansluiten op de bestaande brug, moeten aangepast en deels herbouwd worden.

Het ontwerp ligt nu vast en alle technische plannen zijn klaar. De Vlaamse Waterweg, het Agentschap Wegen en Verkeer, FARYS en de stad Gent trekken ruim 25 miljoen euro uit om het project te financieren. Recent werd een bestek gepubliceerd en begin oktober moeten de offertes ingediend worden. Na aanstelling van de aannemer zullen de voorbereidingen starten in het voorjaar 2021 en zullen de werken op het terrein zichtbaar worden na de zomer van volgend jaar.

Witte tweelingbrug met vijf rijstroken
De nieuwe Meulestedebrug wordt een tweelingbrug die zal bestaan uit twee afzonderlijk beweegbare brugdelen. Op de noordelijke brughelft komen drie rijstroken, op de zuidelijke twee. De ontdubbeling laat toe om bij onderhoud of herstellingen aan één brughelft de andere in te zetten voor het verkeer in beide rijrichtingen. De nieuwe brug wordt voorzien van slimme sensoren en nieuwe technologie, en zal door De Vlaamse Waterweg nv vanop afstand bediend worden vanuit een verkeerscentrale aan de sluis van Evergem.

De nieuwe Meulestedebrug zal bijna drie keer zo breed zijn als de huidige. Er werd gekozen voor een sober ontwerp: een geheel witte brug met voor de kaaimuren, brugkelders en fietsonderdoorgang leuningen in het kenmerkende Gentse olijfgroen, om naadloos aan te sluiten bij de omgeving. Het huidige bedieningsgebouw verdwijnt en de nieuwe technische ruimte zal ingepast worden in het groene talud van de brug (Redersplein). Het technisch ontwerp en de omgevingsaanleg werden in opdracht van De Vlaamse Waterweg nv uitgewerkt door studiebureau SBE en ontwerpbureau OMGEVING.

Ingrijpende werken, infomoment in het najaar
De werken zullen ingrijpend zijn en vijf jaar duren. Om de impact op het verkeer en de omgeving te beperken, wordt de noordelijke brughelft van de nieuwe Meulestedebrug naast de huidige brug gebouwd. Zo kan de bestaande brug in dienst blijven tot deze noordelijke brughelft operationeel is. Er worden tijdens de werken ook tijdelijke wegenis en gepaste omleidingen voorzien. Door een gefaseerde aanpak zal doorgaand bestemmingsverkeer gewaarborgd zijn op de as Zeeschipstraat – New-Orleansstraat (uitgezonderd in enkele specifieke omstandigheden).

De bouw van de brug wordt ook afgestemd met de andere werven in de ruimere omgeving om de hinder zoveel mogelijk te beperken.

In het najaar van 2020 organiseren De Vlaamse Waterweg nv, het Agentschap Wegen en Verkeer, FARYS en de stad Gent een infomoment waar meer uitleg wordt gegeven bij de visualisaties, plannen en fasering van het Meulestedeproject.

“De nieuwe Meulestedebrug zal een grote verbetering zijn voor de ontsluiting van het noorden van Gent. De huidige brug is bijzonder smal en er is geen ruimte in geval van calamiteiten. Bovendien krijgen fietsers en voetgangers met de nieuwe fietsonderdoorgang een veilige route over het kruispunt Meulestedekaai – New-Orleansstraat." zegt Filip Watteeuw, Schepen van Mobiliteit, Openbare Werken en Stedenbouw.

Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken, bevestigt: “De laatste rechte lijn naar de realisatie van een nieuwe Meulestedebrug is ingezet. De financiële engagementen zijn gemaakt en nadat een aannemer is aangesteld, kunnen we in 2021 beginnen bouwen. Dit project is cruciaal voor de mobiliteit in North Sea Port en de noordrand van Gent. Tegelijk pakken we de omgeving aan met onder meer vernieuwde toegangswegen en veiligere fietsverbindingen.”

De vernieuwing van de Meulestedebrug heeft een geraamde kostprijs van meer dan 25 miljoen euro, waarvan 24 miljoen euro ten laste van de Vlaamse overheid (Agentschap Wegen en Verkeer en De Vlaamse Waterweg nv), 750.000 euro voor FARYS en 425.000 euro voor de stad Gent.

Meer informatie kan u ook vinden via www.vlaamsewaterweg.be/gent-nieuwe-meulestedebrug

Laatste nieuws

Top