Het voorwerp van de concessie betreft een terrein met een bruto oppervlakte van 10.251 m² met een gebouw van 5.373 m² gelegen langs de rechteroever van het Zeekanaal Brussel-Schelde te Grimbergen, zoals aangeduid op bijgevoegd plan (plannummer 20-23). 

Het terrein is kadastraal gekend als Grimbergen 1ste afdeling sectie B percelen 193C en 193M. In onderstaande luchtfoto is het terrein terug te vinden, aangeduid met een rode contour. 
 

De indiening van de kandidaatstelling geschiedt per aangetekend schrijven gericht aan:

De Vlaamse Waterweg nv
t.a.v. Tim Van Hofstraeten
Oostdijk 110
2830 Willebroek

Tevens wordt gevraagd ook een digitale versie van de kandidaatstelling (en haar bijlagen) te versturen naar het volgende e-mailadres: tim.vanhofstraeten@vlaamsewaterweg.be.

De kandidaatstellingen moeten uiterlijk op 15 maart 2022 zijn ingediend. 
 

Laatste nieuws

Top