De Vlaamse Waterweg nv stelt in het bedrijventerrein Woestijne te Aalter, aan een kandidaat uitbater van het  Regionaal Overslag Centrum Aalter (ROC Aalter), een terrein met bijhorende kade, kaaiplateau en een private weg van de kade naar de openbare weg, ter beschikking. Het terrein van het ROC Aalter bestaat uit 2 delen. Een eerste deel (I) waarin de laad- en losinfrastructuur samen met de private weg gelegen is  en een tweede achterliggend gedeelte (II). Beide delen worden gebruikt voor de organisatie van de activiteiten voor derden bij de uitbating van het ROC Aalter.

De concessie heeft enkel betrekking op het tweede deel. Voor het eerste deel (kade, kaaiplateau en een private weg , van de kade naar de openbare weg) zal tegelijk met het sluiten van een concessieovereenkomst aan de concessionaris een domeinvergunning worden verleend.

Via het kanaal Gent-Oostende is er een rechtstreekse verbinding met de haven van Gent (North Sea Port), de haven van Zeebrugge (MBZ) en de haven van Oostende (AGHO) en hun achterland maar ook met de Seine-Schelde verbinding. Met het Seine-Schelde project wordt de binnenvaartverbinding richting Frankrijk via het doorkruisen van het zuiden van West-Vlaanderen geoptimaliseerd. 

Het Kanaal Gent-Oostende is geschikt voor klasse IV schepen. Via de nieuw aangelegde brug en het bedrijventerrein Lakeland sluit het vracht- en autoverkeer aan op de N44 en de E40. Het terrein is  gelegen binnen de gewestplanbestemming industriegrond.

De indiening van de kandidaatstelling geschiedt per aangetekend schrijven gericht aan 

De Vlaamse Waterweg nv
Afdeling Commercieel Beheer Regio West 
t.a.v. AC Dalemans
Guldensporenpark 105
9820 Merelbeke

Op de omslag wordt verplicht vermeld:  “BIEDING CONCESSIE ROC AALTER WOESTIJNE – NIET OPENEN”

Tevens wordt ook gevraagd een digitale versie van de kandidaatstellingen en haar bijlagen te versturen naar volgend e-mailadres : annecatherine.dalemans@vlaamsewaterweg.be met de titel “BIEDING CONCESSIE ROC AALTER WOESTIJNE – NIET OPENEN”

De kandidaatstelling dient uiterlijk op 28/02/2022 worden ingediend.
 

Laatste nieuws

Top