Palletvervoer

De lancering van deze steunmaatregel kadert in het in Vlaanderen gevoerde mobiliteitsbeleid waarbij wordt ingezet op het bevorderen via de binnenvaart en het ontwikkelen van slimme en duurzame logistieke activiteiten. Het vervoer van gepalletiseerde goederen via de binnenvaart vormt een onderdeel van dit beleid.

Onderzoek toonde aan dat er een duidelijk potentieel en interesse bestaat in verschillende sectoren van de bedrijfswereld om palletten van het gebruik van binnenvaart te vervoeren. Ook leeft het besef dat hiervoor op verschillende vlakken in de huidige logistieke keten innovatieve technieken zullen moeten aangewend worden en bijgevolg de nodige investeringen moeten gedaan worden. Bijkomend zou in de opstartfase voor het vervoer van palletten een kostennadeel bestaan t.o.v. het vervoer via de weg vermits voor wegvervoer de logistieke processen reeds geoptimaliseerd zijn.

Het doel van deze tijdelijke steunmaatregel is om op duurzame wijze een zo groot mogelijk volume aan palletvervoer van de weg naar het Vlaamse Waterwegnetwerk te verschuiven. Het bestaande kostennadeel t.o.v. wegtransport kan verdwijnen wanneer de transport -en overslagprocessen voor het pallettransport via de binnenvaart worden geoptimaliseerd. Hiervoor zijn vaak bijkomende investeringen vereist en is een tijdelijke overbrugging van de meerkost nodig. Met een steunmaatregel die het operationeel kostennadeel en de investeringslast verlaagt, wil de Vlaamse overheid een mogelijke oplossing aanreiken.


Kom ik in aanmerking voor subsidie?

Om in aanmerking te komen, moet je project aan een aantal voorwaarden voldoen. Je project heeft daarom als doelstelling om, met de financiële ondersteuning van deze steunmaatregel, op korte termijn:

 • technieken voor het palletvervoer via de binnenvaart uit te werken en te optimaliseren;
 • de technieken met succes operationeel in te zetten en om structureel palletgoederen via de binnenvaart te blijven vervoeren;
 • goederen te vervoeren op een transportrelatie met een start -of eindpunt in Vlaanderen;
 • de continuïteit van het desbetreffende project te garanderen op lange termijn.

In het kader van de steunmaatregel kan, binnen de budgettaire beperkingen, steun worden verleend aan:

 • verladers uit verschillende bedrijfssectoren en bedrijven actief in de binnenvaartsector die een concreet project rond palletvervoer via de binnenvaart willen implementeren. Beoogde sectoren zijn o.a. Fast Moving Consumer Goods (FCMG), de distributiesector, de bouwsector,...
 • zowel individuele ondernemingen als samenwerkingsverbanden, zolang zij zich engageren tot het effectief uitvoeren van het ingediende project binnen de door de maatregel gestelde voorwaarden.

Hoeveel ondersteuning kan ik krijgen?

De vierde oproep van de steunmaatregel palletvervoer valt volledig onder de de-minimisregelgeving van de Europese Commissie. Dit betekent dat de totale deminimisondersteuning, voor investering- en exploitatiesteun samen, per begunstigde over een periode van drie jaar maximaal 200.000 euro kan bedragen. Met totale de-minimisondersteuning bedoelen we de ondersteuning via De Vlaamse Waterweg nv maar ook van andere overheidsinstanties die ondersteuning onder deminimis aanbieden.

Opgelet: het is de verantwoordelijkheid van de begunstigde om op te volgen wanneer hij de de-minimislimiet heeft bereikt. Voor meer informatie over de deminimisregelgeving verwijzen wij naar Verordening (EG) nr. 1998/2006 van de Commissie van 15 december 2006 betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het Verdrag op de-minimissteun. Een verklaring op eer moet bij elk aanvraagdossier toegevoegd zijn.


Hoe dien ik een aanvraag in?

Om te kunnen genieten van steun en indien je project voldoet aan de bepalingen uit voorgaande pagina’s, kan je een aanvraag indienen bij De Vlaamse Waterweg nv vóór 30 juni 2019. Hieronder lees je hoe je een vraag indient, binnen welke termijn, welke informatie je aanvraag zeker moet bevatten en hoe wij je aanvraag zullen beoordelen.

 1. Gebruik het modeldocument om een aanvraag in te dienen. Je vindt het in bijlage bij deze handleiding.
 2. Vul de gevraagde informatie duidelijk en volledig in. Eventueel kan je bijkomende informatie overje bedrijf of je project toevoegen. Het ingevulde modeldocument moet de beoordelingscommissie toelaten om een grondige evaluatie te maken m.b.t. het rendement, de realiteitswaarde en de uitvoeringsgarantie van het project.
 3. Je krijgt maar één kans om de gevraagde informatie aan te leveren. De beoordelingscommissie behoudt zich het recht om na de voormelde deadline bijkomende informatie op te vragen en/of de kandidaat uit te nodigen voor een gesprek. Dit zal echter enkel gebeuren als de beoordelingscommissie hiertoe een noodzaak ziet. Wij raden dus aan om vóór de deadline een correct, volledig en kwalitatief dossier in te dienen.

Meer details over de gevraagde informatie vind je terug in de onderstaande handleiding.


Contactpersonen

Sarah Gilissen
Commercieel Beheer Oost &Vastgoed
(Regio Albertkanaal en Kempische kanalen)
Tel. 011 29 85 07

Lynn Eyckmans
Commercieel Beheer West & Innovatie
(Regio Antwerpen - Zeekanaal Brussel-Schelde, Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen)
Tel. 03 860 63 12


Belangrijke data

 • 30 november 2018: lancering steunmaatregel palletvervoer 4de oproep.
 • 29 juni 2019: deadline voor het indienen van aanvragen.

Laatste nieuws

Top