Link naar homepage

Definitief onteigeningsbesluit met oog op de renovatie Potpolder IV Waasmunster

Overeenkomstig artikel 22 van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 oktober 2017  tot uitvoering van het Vlaams Onteigeningsdecreet van 24 februari 2017 brengt De Vlaamse Waterweg nv ter kennis dat een definitief onteigeningsbesluit werd vastgesteld met oog op de renovatie van Potpolder IV te Waasmunster. Hierbij zal worden overgegaan tot de verwerving van onroerende goederen gelegen te Waasmunster, zoals opgenomen op het onteigeningsplan C4/9176 gevoegd bij het definitief onteigeningsbesluit van 16 september 2019.

De volgende documenten liggen ter inzage:

•    het definitief onteigeningsbesluit van 16 september 2019;
•    het onteigeningsplan C4/9176 met een tabel der innemingen
•    projectnota met projectplan 1 en projectplan 2;
•    het verslag van het openbaar onderzoek met de behandeling van de standpunten, opmerkingen en bezwaren die geuit zijn tijdens het openbaar onderzoek;
•    behandeling van het gestaafde verzoek tot zelfrealisatie;
•    machtiging tot onteigening.

Het definitieve onteigeningsbesluit kan bestreden worden bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen, opgericht bij artikel 4.8.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, met toepassing van de regels die met betrekking tot de geschillenbeslechting door dat rechtscollege zijn bepaald bij of krachtens het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges.

Beroepen tegen de definitieve onteigeningsbesluiten worden ingesteld binnen een termijn van vijfenveertig dagen, die ingaat de dag na de bekendmaking van de vaststelling van het definitieve onteigeningsbesluit.

Laatste nieuws

Top