Het voorwerp van de concessie (nl. de Gronden) betreft een terrein met een (deel van een) kade met een bruto oppervlakte van 22.502 m² gelegen langs de linkeroever van het Kanaal naar Charleroi te Sint-Pieters-Leeuw. De Gronden zijn kadastraal gekend als Sint-Pieters-Leeuw – 1ste afdeling – sectie A – percelen 146K en 156V5, en een deel van de percelen 146X, 146W en 156X6.

De Concessionaris verbindt er zich toe alle vergunningen en voorschriften noodzakelijk voor de uitbating van haar geplande activiteiten – in het bijzonder de omgevingsvergunning - te bekomen en na te leven. 

De Concessionaris kan een vergunning krijgen voor het resterende deel van de kade, tot het moment dat de ‘zuidelijke zone voor ROC’ vermarkt is. De voorwaarden kunnen teruggevonden worden in de bijgevoegde domeinvergunning in bijlage.

De indiening van de kandidaatstelling geschiedt per aangetekend schrijven gericht aan:

De Vlaamse Waterweg nv
t.a.v. Tim Van Hofstraeten
Oostdijk 110
2830 Willebroek

Tevens wordt gevraagd ook een digitale versie van de kandidaatstelling (en haar bijlagen) te versturen naar het volgende e-mailadres: tim.vanhofstraeten@vlaamsewaterweg.be.

De kandidaatstellingen moeten uiterlijk op 28 februari 2022 zijn ingediend. 
 

Laatste nieuws

Top