Link naar homepage

Werken aan afsluiting asbeststort in kleiputten stilgelegd

Werken aan afsluiting asbeststort in kleiputten stilgelegd

Eind mei startte een aannemer met het plaatsen van een afsluiting rond het asbeststort in de kleiputten. Deze voorzorgsmaatregel, in afwachting van de geplande grondige sanering van het hele kleiputtengebied, is noodzakelijk om elk mogelijk contact met asbest te vermijden.

Werken aan afsluiting asbeststort in kleiputten stilgelegd

Tijdens het plaatsen van de omheining werd op donderdag 20 juni vastgesteld dat asbest aan de oppervlakte kwam ter hoogte van de Bosstraat in Boom, waarna meteen beslist werd om de werken tijdelijk stop te zetten.

De situatie wordt nauwgezet opgevolgd en de Milieu-inspectie zal eerstdaags ter plaatse komen om de situatie te bekijken en de nodige afspraken te maken met alle betrokken partijen voor de verdere uitvoering van de werken. In afwachting hiervan wordt er momenteel in het volledige gebied niet verder gewerkt aan de afsluiting.

De locatie waar het asbest aan de oppervlakte kwam, zal na het maken van de nodige afspraken met alle betrokken partners, zo snel mogelijk afgedekt worden met geotextiel en grond. Bij het uitvoeren van deze werken zal de aannemer de noodzakelijke veiligheidsmaatregelen voor werknemers en buurtbewoners in acht nemen om alle gezondheidsrisico’s te vermijden.

UPDATE 4 juli 2019

Eerste metingen tonen aan dat er geen actieve asbestbron is

Sinds eind vorige week zijn alle instanties volop bezig om de nodige veiligheidsmaatregelen te treffen in verband met de asbestproblematiek in de kleiputten achter de Bosstraat in Boom. Deze maatregelen gaan onverminderd verder.

Naast het positieve nieuws dat de samenwerking op het terrein uitstekend verloopt en er geregeld overleg is, zijn inmiddels de eerste resultaten bekend van Fibrecount dat is aangesteld om asbest-luchtmetingen uit te voeren.

Deze vonden gisteren plaats op 6 verschillende meetpunten tussen 8u en 12u. Er werd in geen enkel van de meetpunten een vezel asbest geteld.

Dat betekent dat er op dit moment geen actieve asbestbron in de buurt is.

Het VITO (Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek) heeft tevens 2 meetpunten geïnstalleerd om gedurende een periode van 14 dagen non-stop de luchtkwaliteit te meten. Die resultaten maken we uiteraard ook bekend zodra de analyses afgerond zijn.

Nog even herhalen dat vanaf dinsdagmorgen de aannemers De Brandt en Mourik de probleemzones afdekken met een geotextiel die wordt verankerd met stalen beugels. Deze werken zullen ten laatste op 5 juli voltooid zijn. Vanaf maandag 8 juli zal De Brandt het geotextiel stelselmatig afdekken met een laag vette grond van een halve meter dik. Deze grond wordt voornamelijk aangevoerd vanaf de parking Kapelstraat. Deze wordt afgesloten en gebruikt als tijdelijke opslagplaats. Het transport gebeurt met rupsdumpers om beschadiging van het geotextiel te vermijden.

De uitvoering van de werken gebeurt uiteraard met respect voor alle nodige veiligheids- en beschermingsmaatregelen. De Vlaamse Waterweg nv en zijn veiligheidscoördinator zullen verder toezien op de uitvoering van de werken.

UPDATE 2 juli 2019

Zoals reeds gemeld in onze eerdere communicatie hebben alle betrokkenen een uitvoerig plan van aanpak opgemaakt om alle veiligheidsmaatregelen te treffen rond de asbestproblematiek in de kleiputten in uw buurt.

Maandagvoormiddag vond in de brandweerkazerne van Boom onder voorzitterschap van waarnemend burgemeester Kris Van Hoeck een overleg plaats met vertegenwoordigers van De Vlaamse Waterweg, de milieudienst van de gemeente Boom, de afdeling Handhaving (departement Omgeving) en de aannemers De Brandt en Mourik. Er werd een overzicht gegeven van de al genomen maatregelen en De Vlaamse Waterweg werd gevraagd om een plan van aanpak voor te leggen voor de verder te nemen voorzorgsmaatregelen:

  • na de besproeiing van het blootliggend asbestmateriaal bracht Mourik zaterdag een lijmoplossing aan om het vrijliggende asbest te fixeren. Na deze behandeling is het continu vernevelen met water niet meer nodig. Vandaar dat er geen “sproeiwagens” meer ter plaatse waren gedurende de rest van het weekend;
  • het VITO (Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek) heeft tevens 2 meetpunten geïnstalleerd om gedurende een periode van 14 dagen non-stop de luchtkwaliteit te meten. Omdat deze metingen niet stopgezet kunnen worden om een tussentijdse stand van zaken vast te stellen, wordt er nog een ander bureau aangesteld dat vanaf dinsdag luchtmetingen zal doen op verschillende plaatsen in de Bosstraat. Zodra de analyses bekend zijn, worden deze gecommuniceerd;
  • vanaf dinsdagmorgen 2 juli dekken de aannemers De Brandt en Mourik de probleemzones af met een geotextiel die wordt verankerd met stalen beugels. Deze werken zullen ten laatste op 5 juli voltooid zijn;
  • vanaf maandag 8 juli zal De Brandt het geotextiel stelselmatig afdekken met een laag vette grond van een halve meter dik. Deze grond wordt voornamelijk aangevoerd vanaf de parking Kapelstraat. Deze wordt afgesloten en gebruikt als tijdelijke opslagplaats. Het transport gebeurt met rupsdumpers om beschadiging van het geotextiel te vermijden.

De uitvoering van de werken gebeurt uiteraard met respect voor alle nodige veiligheids- en beschermingsmaatregelen. De Vlaamse Waterweg en zijn veiligheidscoördinator zullen toezien op de uitvoering van de werken. 
Mochten er wijzigingen komen aan het plan van aanpak dan volgt een nieuwe update. 

Laatste nieuws

Top