Link naar homepage

Vernieuwing stuwsluizen Geraardsbergen hervat in 2020

Vernieuwing stuwsluizen Geraardsbergen hervat in 2020

In het voorjaar van 2016 ging De Vlaamse Waterweg nv van start met de vernieuwing van de stuwsluis op de Dender in Geraardsbergen. De werken passen in een ruimer plan waarbij de Vlaamse waterwegbeheerder streeft naar een optimale waterbeheersing. De werken in Geraardsbergen liggen momenteel stil, maar zullen vermoedelijk in mei 2020 hervatten.

Vernieuwing stuwsluizen Geraardsbergen hervat in 2020

Bouw nieuwe stuwen

Momenteel zijn er in Geraardsbergen twee stuwen aanwezig. Beide stuwen zorgen ervoor dat het waterpeil zo goed mogelijk constant wordt gehouden. De stuwen dragen zo bij tot de bevaarbaarheid van de Dender en de bescherming van de stad tegen wateroverlast. De huidige stuwen dateren van 1860 en zijn dus sterk verouderd. Dit houdt risico’s in voor de manuele bediening en bedrijfszekerheid van de stuwen. De stuwen moeten dan ook vervangen worden door nieuwe hedendaagse exemplaren.

De huidige, oude stuwen zijn beschermd als monument. Deze bescherming geldt ook voor andere onderdelen van de huidige stuwsluis waaronder de sluis zelf en meerdere kaaimuren. Bovendien maakt de stuwsluis deel uit van een beschermd landschap. Bij de vernieuwing van de stuwen moet hier dus rekening mee gehouden worden. Dit zorgt voor heel wat technische uitdagingen in het project.

 

Meer dan nieuwe stuwen

Naast de bouw van nieuwe stuwen realiseert De Vlaamse Waterweg nv nog enkele andere onderdelen. Zo wordt er een vispassage gebouwd in de huidige kleine stuwgeul. Vissen verplaatsen zich namelijk voortdurend in een waterloop op zoek naar voedsel, paai- en broedplaatsen, overwinteringsgebieden of nieuwe leefgebieden. Stuwen vormen voor vissen een fysiek obstakel waar ze niet zomaar voorbij kunnen zwemmen. Een vispassage zorgt ervoor dat de vissen vlot de stuwen kunnen passeren.

De stuwsluis wordt ook voorzien van een nieuw dienstgebouw. Verder wordt de omgeving vernieuwd, waarbij onder meer de voetgangerspassage over beide stuweilanden esthetisch wordt heringericht en verder beveiligd. De werken aan de stuwsluis zijn dus een mix van hedendaagse aanpassingen gekoppeld aan landschappelijk historisch herstel.

 

Nieuwe omgevingsvergunning

In oktober 2017 werden de werken stilgelegd na het vernietigen van de stedenbouwkundige vergunning als gevolg van een beroepsprocedure. Momenteel bereidt De Vlaamse Waterweg nv de aanvraag van een nieuwe omgevingsvergunning voor. Hiervoor worden de milieueffecten langs de Dender verder verfijnd weergegeven en wordt het ontwerp van verschillende onderdelen grondig herwerkt. Zo wordt het ontwerp van het dienstgebouw aangepast waarbij er rekening gehouden wordt met de toekomstige afstandsbediening van de stuwen en de sluis. Ook het ontwerp van de inrichting van het sluisplein wordt herbekeken in functie van het latere onderhoud van de infrastructuur en het ontwerp wordt van de vispassage wordt verbeterd in overeenstemming met nieuwe richtlijnen.

Daarnaast wordt een verwijzing naar de vondsten van de historisch belangrijke Pijntoren geïntegreerd in het ontwerp van de omgevingsaanleg en meegenomen in de nieuwe vergunningsaanvraag. De aanpassingen aan pagina 2 van 2

het ontwerp van de vernieuwde stuwsluis dienen ook opnieuw te worden onderzocht qua inpassing in het landschap en impact op de beschermde monumenten.

Het voorbereidende studiewerk zorgt ervoor dat de omgevingsvergunning ten vroegste in oktober 2019 aangevraagd worden. Zonder verdere onvoorziene omstandigheden zullen de werken dan opnieuw aanvatten in mei 2020.

Laatste nieuws

Top