X

Help onze website te verbeteren door te antwoorden op 2 korte vragen.

Velden met een * zijn verplicht
Link naar homepage

Update overstromingen

Update overstromingen

Anticiperen op het voorspelde onweer - Voor de komende dagen voorspelt het KMI neerslag in het hele land, die op sommige plaatsen intens kan zijn of gepaard kan gaan met onweer. Omdat het stormachtige buien zijn, is een precieze locatie moeilijk te bepalen.

Update overstromingen

Dit slechte weer is niet te vergelijken met de uitzonderlijke regenval die zich vorige week in België heeft voorgedaan. Gezien het huidige peil van bepaalde waterlopen, de schade die is toegebracht aan infrastructuurvoorzieningen en woningen, en de talrijke brokstukken die rivierbeddingen of bepaalde afwateringssystemen blokkeren, dient de komende uren evenwel bijzondere aandacht te worden besteed aan het aanhoudende risico van overstroming of waterschade

De regio’s trachten op hun waterwegen maximaal te anticiperen op het aangekondigde onweer. 

Situatie op de Vlaamse waterwegen

Vooral in het oosten en het centrum van Vlaanderen vielen vorige week plaatselijk ongeziene hoeveelheden neerslag. Op sommige plaatsen viel op één dag meer regen dan een maandhoeveelheid. Die overvloedige regen vertaalde zich in uitzonderlijk hoge waterstanden op de rivieren en waterlopen in het gebied. Vooral het stroomgebied van de Gemeenschappelijke Maas, de Demer, de Dijle en de Netes zijn getroffen. 
Op de meeste rivieren en waterlopen zijn de waterpeilen inmiddels in die mate gedaald dat ze opnieuw regenwater kunnen afvoeren. Enkel in de Demervallei, zowel bovenstrooms Diest waar de Demer zeer sterk vertakt is en waar de meeste wachtbekkens gelegen zijn, als benedenstrooms Diest (van Scherpenheuvel-Zichem tot Aarschot) blijft het waterpeil en daarmee de druk op de dijken zeer hoog. De situatie is momenteel nog kritiek op een aantal locaties, zij het beheerst. 

Om de overstromingsschade te beperken wordt alles op alles gezet om het teveel aan water te bergen. Dat gebeurt opwaarts Diest op een gecontroleerde wijze in de beschikbare wachtbekkens (onder meer in de twee grootste: het Schulensbroek en het Webbekombroek). En stroomafwaarts Diest ook in de natuurlijke overstromingsgebieden langs de Demer door lokaal de Demerdijk te verlagen als noodmaatregel om het water tijdelijk in de vallei te bergen.

Welke impact de verwachte neerslag van komend weekend zal hebben in het Demerbekken is moeilijk te voorspellen. Vele  wachtbekkens zijn nog steeds sterk gevuld. Niettemin stellen de Vlaamse waterbeheerders alles in het werk om de situatie onder controle te houden en de regio zo goed mogelijk voor te bereiden op nieuwe neerslag. Zo is reeds gestart met bergingscapaciteit vrij te maken door de bestaande bufferbekkens te legen. Gezien het Demerbekken nog sterk verzadigd is, gaat dit echter traag. Ook staat men klaar om bijkomende dijkverlagingen te doen om extra water te evacueren naar valleigebieden indien nodig.
De waterbeheerders en crisisdiensten zullen de situatie in elk geval op de voet volgen. De meest recente verwachtingen voor de waterpeilen zijn steeds terug te vinden op www.waterinfo.be

Situatie op de Waalse waterwegen

Het KMI kondigt verdere neerslag aan op 24 en 25 juli. Deze neerslag kan intens zijn en gepaard gaan met onweersbuien. Verzadiging van het afwateringsnetten en overstroming van kleine rivieren kunnen optreden. De weersvoorspellingen zullen de komende 24 uur worden verfijnd.

Rekening houdend met de schade die de overstromingen van 14 en 15 juli hebben aangericht (verstopte kanalen, geblokkeerde afwatering, aanwezigheid van stuwdammen, ontstaan van geulen, enz.), houdt de Waalse overheid rekening met het feit dat er zich plaatselijk overstromingen kunnen voordoen, ook op ongewone plaatsen. Waakzaamheid is dus bijzonder belangrijk.
Voor de grotere rivieren zullen de tot dusver voorspelde hoeveelheden naar verwachting niet voldoende zijn om overstromingen te veroorzaken. De grootste waakzaamheid is echter ook geboden. De aanwezigheid van schade aan de oevers en beschermende wanden, enz. kunnen plaatselijke overstromingen veroorzaken op ongewone plaatsen en op ongewone hoogten.

Toegang tot real-time waterniveau- en debietwaarnemingen
Verschillende meetinstrumenten voor het waterpeil zijn door de overstroming beschadigd. De regionale diensten doen er alles aan om ze zo snel mogelijk te herstellen. In het belang van de transparantie zullen zij ook zoveel mogelijk gegevens over het debiet (m3/s) blijven verstrekken. De optimale kwaliteit van deze gegevens kan echter niet meer volledig worden gegarandeerd, aangezien de rivierbeddingen in de ergst getroffen gebieden sterk zijn verlegd en de vergelijking die wordt gebruikt om het debiet te berekenen op basis van de gemeten hoogten, volledig opnieuw moet worden gekalibreerd, wat verscheidene maanden in beslag zal nemen.

Voor meer informatie over rivierbewaking in het Waalse Gewest kunt u terecht op http://infocrue.wallonie.be  

Risico-info.be

De burgers kunnen zich ook voorbereiden en anticiperen op de mogelijke risico’s. Op de website www.risico-info.be vindt u een aantal concrete adviezen die genomen kunnen worden vóór, tijdens en na een overstroming. 
Bij storm- of overstromingsschade kunt u de hulp van de brandweer inroepen door 1722 te bellen. Het nummer 112 is voorbehouden voor levensbedreigende noodgevallen.
 

Laatste nieuws

Top