Link naar homepage

Opwaardering kanaal Bossuit-Kortrijk op weg naar een voorkeursbesluit

Opwaardering kanaal Bossuit-Kortrijk op weg naar een voorkeursbesluit

De Vlaamse regering zet op initiatief van Vlaams ministers Lydia Peeters en Zuhal Demir een volgende stap in het traject van de opwaardering van het kanaal Bossuit-Kortrijk. Na uitgebreid onderzoek en overleg wordt een aansluiting met de Leie via het ringtracé naar voor geschoven. Deze voorkeursoplossing is nog geen beslissing, maar vormt de eerste stap om tot een formeel besluit te komen. De opwaardering van het kanaal Bossuit-Kortrijk moet in de toekomst zorgen voor meer transport over het water want één van de Vlaamse doelstellingen is inzake het realiseren van de modal shift.

Opwaardering kanaal Bossuit-Kortrijk op weg naar een voorkeursbesluit

Het kanaal Bossuit-Kortrijk is een waardevolle schakel in het netwerk voor binnenvaart tussen Vlaanderen, Wallonië en Noord-Frankrijk. De opwaardering van het kanaal Bossuit-Kortrijk (Plan B-K) zal voor een volwaardige verbinding zorgen tussen de Leie en de Schelde en bovendien zal dit ook bijdragen tot de ontsluiting van de bedrijventerreinen. Plan B-K heeft een bredere kijk op het kanaal dan louter een transportas, het zal tegelijk een boost geven aan de regio op vlak van natuur, recreatie, fietsnetwerken, etc.

Met het ringtracé als voorkeursoplossing wordt niet alleen het kanaal opgewaardeerd, maar voorziet het project ook de herinrichting van de R8.

Alle betrokken steden en gemeenten kunnen nu ook formeel hun advies geven over het gevoerde onderzoek en over het voorstel van voorkeursoplossing dat nu voorligt. Dit advies wordt verwerkt in een ontwerp voorkeursbesluit wat vervolgens wordt voorgelegd in een openbaar onderzoek, waarbij iedereen kan reageren. Deze stappen nemen enkele maanden in beslag. Ten vroegste in het najaar 2021 kan er een definitief voorkeursbesluit zijn.

Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken: “De modernisering van het kanaal Bossuit-Kortrijk is noodzakkelijk, momenteel hebben binnenvaartschepen nog geen toegang tot het kanaal vanaf de Leie. Enkel pleziervaart en kleine schepen tot 300 ton kunnen er passeren. Er wordt dan ook bekeken hoe het kanaal in de toekomst aangepast kan worden zodat grotere schepen kunnen passeren. Onder andere de vaarweg zal verruimd moeten worden maar ook de sluizen zullen aangepast worden aan de hedendaagse binnenvaartschepen. Een vlotte verbinding met de Leie zal de watergebonden bedrijventerreinen langs het kanaal aantrekkelijker maken. De opwaardering van het kanaal Bossuit-Kortrijk moet in de toekomst zorgen voor meer transport over het water want één van de Vlaamse doelstellingen is inzake het realiseren van de modal shift”

Zuhal Demir, Vlaams minister van Omgeving: “Deze verbinding tussen Schelde en Leie is cruciaal. Doen we dit niet, dan zouden we kiezen voor langere files, meer wegtransport en meer uitstoot. Dat zijn niet de keuzes die we als Vlaamse regering willen maken. Bovendien biedt het ringtracé het voordeel dat een ganse nieuwe, ruimtelijke ontwikkeling mogelijk wordt. Ze kan dus ook een katalysator zijn voor nieuwe groenontwikkeling, woon- en industrie én betere mobiliteit. Uiteraard is dit niet te nemen of te laten. Het is nu aan onder meer de lokale besturen om hun visie, opmerkingen of optimalisaties mee te geven zodat we daar terdege rekening mee kunnen houden in het vervolgtraject.”

Wat houdt het ringtracé in?

Vanaf de Luipaardbrug komt, parallel met de R8, aan de zijde van Kortrijk een nieuw stuk kanaal dat aansluit op de Leie. In de volgende fase, de uitwerkingsfase wordt het ringtracé verder uitgewerkt en wordt o.a. de exacte ligging van het kanaal en de tussenafstand met de R8 bepaald. Voor de tussenliggende en omliggende gebieden wordt een gebiedsprogramma opgesteld. 

Naast infrastructurele ingrepen omvat de voorkeursoplossing ook elementen om het kanaal en de omgeving te versterken op vlak van erfgoed, recreatie, fietsverkeer, economische ontwikkeling, natuur en landschap, klimaatadaptatie, water- en energiebalans en stedelijke transformatie.

Nood aan meer informatie?

Op de projectwebsite www.planbk.be staan, onder meer:

  • de resultaten van het geïntegreerd onderzoek;
  • een overzichtskaart met de trajectalternatieven;
  • de te volgen procedure en de stand van zaken;

Laatste nieuws

Top