Link naar homepage

Ongerustheid over boomkap langs het kanaal in Halle

Ongerustheid over boomkap langs het kanaal in Halle

Het voornemen van De Vlaamse Waterweg om langs de Felix Roggemanskaai aan het Kanaal naar Charleroi in Halle Canadese populieren te kappen roept vragen op en baart ongerustheid. De Vlaamse Waterweg nv wil dit voornemen verder duiden.

Ongerustheid over boomkap langs het kanaal in Halle

Meer veiligheid op het jaagpad

Wie de locatie kent, weet dat het jaagpad zeer druk gebruikt wordt; voor woonwerkverplaatsingen, maar ook educatief (voor schoolsport) en toeristisch-recreatief. Als waterwegbeheerder hechten wij veel belang aan de veiligheid van de jaagpadgebruiker. Ons voornemen om de bomen te kappen en in een volwaardige heraanplanting te voorzien is dan ook ingegeven vanuit veiligheidsoverwegingen. Takbreuk dreigt de veiligheid van de jaagpadgebruiker in het gedrang te brengen.

De Canadese populieren in Halle zijn het ‘volwassen’ stadium al ver voorbij. Populieren zijn gekend omwille van een groot risico op takbreuk eens ze in dit stadium zitten. Ondanks verschillende grote snoeibeurten de afgelopen jaren, hebben we meermaals ernstige takbreuken vastgesteld, gelukkig zonder veel schade. Met het ouder worden van de bomen, zal het risico echter alleen maar toenemen. 

Deskundige gaat bomen onderzoeken

De Vlaamse Waterweg beseft dat boomkap lokaal gevoelig ligt. Er is niet alleen het milieuaspect, de bomenrij is ook bepalend voor het uitzicht vanuit Buizingen op de Stad Halle. De Vlaamse Waterweg zal daarom met de Stad in overleg treden om samen alternatieven te bekijken en naar lokaal gedragen oplossingen te zoeken, maximaal rekening houdend uiteraard met de veiligheid van de jaagpadgebruiker.

Ter voorbereiding heeft De Vlaamse Waterweg alvast een deskundige aangesteld om iedere boom in de bomenrij individueel te onderzoeken. Dit onderzoek moet de risico’s precies in kaart brengen en ons een beter zicht geven in de maatregelen die nodig zijn om een gewenst veiligheidsniveau op het jaagpad te bereiken. Wanneer we de resultaten van het onderzoek ontvangen hebben, koppelen we hierover terug met de Stad. We merken alvast een zeer constructieve houding bij de Milieuraad Halle inzake dit dossier.

Wat gebeurt er na de kap?

Laat het duidelijk zijn: voor iedere boom die voor de veiligheid moet worden gekapt zal een nieuwe boom in de plaats komen. We denken hier vooral aan streekeigen soorten zoals de linde. Zij maken deel uit van ons cultuurhistorisch patrimonium en gedijen hier beter. Ze zijn beter aangepast aan ons klimaat en daardoor minder gevoelig voor ziektes en vorst.

Laatste nieuws

Top