Magneetvissen niet toegelaten

Magneetvissen niet toegelaten

Magneetvissen wint steeds meer aan populariteit. Bij magneetvissen worden metalen voorwerpen met een magneet uit het water gevist. Ook jij kent misschien iemand die, online of in een echte winkel, een vismagneet aangekocht heeft. Echter, magneetvissen is niet zonder gevaar. Magneetvissen in de bevaarbare waterwegen is niet toegelaten. 

Magneetvissen niet toegelaten

Graag informeren wij je over de geldende regelgeving en benadrukken wij dat De Vlaamse Waterweg nv magneetvissen niet toelaat in de bevaarbare waterwegen dit in afstemming met agentschap Onroerend Erfgoed en op advies van de Dienst voor Opruiming en Vernietiging van Ontploffingstuigen (DOVO) omwille van de grote risico’s die hieraan verbonden zijn.

Magneetvissen valt wettelijk gezien onder de noemer van metaaldetectie volgens het Onroerenderfgoeddecreet en -besluit. Iedere metaaldetectorist moet beschikken over een erkenning van agentschap Onroerend Erfgoed. De metaaldetectorist (dus ook magneetvisser) dient deze erkenning te kunnen voorleggen wanneer hij/zij de activiteit beoefent.

Aan de erkenning zijn enkele voorwaarden verbonden. Een metaaldetectorist dient:

  • steeds toestemming vragen aan de eigenaar of beheerder van het terrein;
  • het terrein te herstellen in staat waarin het aangetroffen was;
  • gevonden zwerfvuil op te ruimen;
  • een vondst zo snel mogelijk te melden via een online tool van agentschap Onroerend Erfgoed;
  • enkel te zoeken in de bovenste grondlaag (0 tot -30cm, ook soms benoemd als ploeglaag);
  • enkel overdag te detecteren: van zonsopgang tot -ondergang omwille van de zichtbaarheid en veiligheid;
  • bij het vinden van menselijke resten: onmiddellijk te stoppen en de politie te verwittigen;
  • bij het vinden van explosieven: onmiddellijk te stoppen en de politie verwittigen. De politie verwittigt dan op haar beurt DOVO, een burger kan niet rechtstreeks DOVO verwittigen;

Als beheerder van de bevaarbare waterwegen in Vlaanderen is De Vlaamse Waterweg nv bevoegd voor het al dan niet geven van toestemming voor metaaldetectie (incl. magneetvissen) binnen haar ambtsgebied.

DOVO raadt magneetvissen ten zeerste af omwille van de daaraan verbonden veiligheidsrisico’s. Er moet in acht genomen worden dat elke stroom of waterloop in Vlaanderen die reeds ten tijde van de wereldoorlogen bestond, verontreinigd kan zijn met munitie. De munitie ligt inert bewaard onder water. Het is onmogelijk te voorspellen hoe de munitie zal reageren bij manipulatie.

De Vlaamse Waterweg nv heeft als missie de waterwegen te beheren en ontwikkelen als een krachtig netwerk dat bijdraagt aan de economie, de welvaart en de leefbaarheid van Vlaanderen. We willen de continuïteit van de scheepvaart verzekeren. Deze doelstelling komt in het gedrang wanneer een dijk, oever, waterbodem, brug, kunstwerk of passerend vaartuig beschadigd raakt door gemanipuleerde munitie. Daarnaast ontstaat een groot veiligheidsrisico voor de burgers die zich in de onmiddellijke omgeving van een eventuele calamiteit zouden bevinden.

Gezien de eigenheid van het magneetvissen is het onmogelijk om een zone af te bakenen waarin deze vorm van metaaldetectie wel toegelaten kan worden. Dit impliceert immers dat de oever en waterbodem eerst volledig moet onderzocht worden op de aanwezigheid van munitie of historische vondsten. Hierdoor verdwijnt het doel van de metaaldetectorist.

Bijgevolg staat DVW metaaldetectie alsook het gebruik van vismagneten, dreghaken en metaaldetectoren niet toe op alle waterlopen en percelen die in haar eigendom of beheer zijn, met uitzondering van metaaldetectie door erkende metaaldetectoristen in functie van archeologisch onderzoek en na toelating van De Vlaamse Waterweg nv.

Laatste nieuws

Top