Link naar homepage

Gunningsbeslissing nieuwe Meulestedebrug goedgekeurd

Gunningsbeslissing nieuwe Meulestedebrug goedgekeurd

De Vlaamse Waterweg nv heeft, samen met de partners Agentschap Wegen en Verkeer (AWV), FARYS en stad Gent, de formele gunningsbeslissing genomen om een aannemer aan te stellen voor de bouw van de nieuwe Meulestedebrug, inclusief de bijhorende omgevingsaanleg. Indien er geen beroepsprocedure meer volgt, kan het contract na Nieuwjaar gesloten worden en de aannemer contractueel aangesteld worden. Het project kan dan onmiddellijk starten waarbij de werken op het terrein zichtbaar zullen worden na de zomer van 2021.

Gunningsbeslissing nieuwe Meulestedebrug goedgekeurd

Nieuwe brug, toegangswegen en rioleringen
De huidige Meulestedebrug is een beweegbare brug over het Kanaal Gent-Terneuzen die de afgelopen 65 jaar door het toenemende verkeer langs de weg en via het water steeds intensiever werd gebruikt. De brug op de gewestweg N456 is één van de weinige verbindingen tussen de R4 west en R4 oost in de noordrand van Gent. Ze is ook een belangrijk knooppunt voor zowel het verkeer van en naar Gent als het North Sea Port-havengebied.

De bestaande Meulestedebrug met 2 rijstroken en een doorvaartbreedte van 35 m wordt vervangen door een nieuwe beweegbare brug met 5 rijstroken en een doorvaartbreedte van 20 m. Zo wordt een aanzienlijke capaciteitsverhoging van het kruispunt van de Wondelgemkaai en de Zeeschipstraat gerealiseerd. Dit komt de verkeersafwikkeling op deze cruciale verkeersas ten goede. Verder wordt de verkeersveiligheid voor de zachte weggebruiker verbeterd door een fietsonderdoorgang op de rechteroever (Meulestedekaai). Het verbreden van de brug vergt de herinrichting van de wegenis in de ruime omgeving van de brug, waarbij ook het bestaande rioleringsstelsel vernieuwd wordt. Ook de kaaimuren die aansluiten op de bestaande brug, moeten aangepast en deels herbouwd worden.

Gunningsbeslissing goedgekeurd
De gunningsbeslissing tot het aanstellen van een aannemer door De Vlaamse overheid werd recent goedgekeurd door alle partners. Indien er geen beroepsprocedure meer volgt, kan het contract gesloten worden en kan de aannemer aan de slag. In het voorjaar van 2021 zullen de voorbereidingen voor de werken van start. De werken op het terrein worden zichtbaar na de zomer.

Ingrijpende werken
De werken zullen ingrijpend zijn en bevatten, naast de bouw van de nieuwe brug, ook omgevingsaanleg. In totaal zullen de werken vijf jaar duren. Om de impact op het verkeer en de omgeving te beperken, wordt de noordelijke brughelft van de nieuwe Meulestedebrug naast de huidige brug gebouwd. Zo kan de bestaande brug in dienst blijven tot deze noordelijke brughelft operationeel is. Daarna kan het verkeer over de nieuwe brughelft rijden en start de bouw van de tweede, nieuwe brughelft. Door deze gefaseerde aanpak zal doorgaand bestemmingsverkeer gewaarborgd zijn op de as Zeeschipstraat – New-Orleansstraat (uitgezonderd in enkele specifieke omstandigheden). Er worden tijdens de werken ook tijdelijke wegenis en gepaste omleidingen voorzien. De bouw van de brug wordt ook afgestemd met de andere werven in de ruimere omgeving om de hinder zoveel mogelijk te beperken.

Kostenverdeling
De vernieuwing van de Meulestedebrug heeft een kostprijs van 30 miljoen euro exclusief BTW, waarvan het grootste aandeel ten laste van de Vlaamse overheid (Agentschap Wegen en Verkeer en De Vlaamse Waterweg nv), bijna 1 miljoen euro exclusief voor FARYS en 0,5 miljoen euro exclusief btw voor de stad Gent.

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken, Lydia Peeters, bevestigt: “De laatste rechte lijn naar de realisatie van een nieuwe Meulestedebrug is ingezet. Dit project is cruciaal voor de mobiliteit in North Sea Port en de noordrand van Gent. Tegelijk pakken we de omgeving aan met onder meer vernieuwde toegangswegen en veiligere fietsverbindingen. Het nodige budget van de Vlaamse overheid wordt dan ook nog dit eindejaar vastgelegd op de begroting van mijn administraties Agentschap Wegen en Verkeer en De Vlaamse Waterweg nv. Zodat we, nadat de aannemer officieel is aangesteld, bij de start van het nieuwe jaar 2021 kunnen beginnen bouwen.”

Schepen van Mobiliteit, Openbare Werken en Stedenbouw stad Gent, Filip Watteeuw: “We hebben lang moeten wachten op een nieuwe brug. Eindelijk is het zo ver. De Muide krijgt een kwalitatieve en veilige ontsluiting die de R4west verbindt met de R4Oost. Maar vooral, fietsers en voetgangers krijgen met de nieuwe fietsonderdoorgang een veilige route over het kruispunt Meulestedekaai – New-Orleansstraat.”

Meer informatie kan u ook vinden via www.vlaamsewaterweg.be/gent-nieuwe-meulestedebrug

Laatste nieuws

Top