Marktraadpleging terrein Wilsele

De Vlaamse Waterweg nv lanceert een marktraadpleging voor een watergebonden terrein te Wilsele.

De Vlaamse Waterweg nv stelt een terrein gelegen langs het kanaal Leuven-Dijle ter beschikking aan bedrijven. Het watergebonden bedrijventerrein ligt langs het kanaal Leuven-Dijle, tussen de zogenaamde “Hasseltse bocht” en de nieuwe Schuiteniersbrug en beschikt reeds over een kade van circa 97 meter lang (aangeduid als A op de situatieschets hieronder). Sinds 2018 is deze kade in gebruik voor de afvoer van afval van Vlaams-Brabant. De huidige kade is geschikt voor overslag van containers met reachstacker.

De Vlaamse Waterweg nv heeft de intentie om de bestaande kade door te trekken tot tegen de “Hasseltse bocht” (de spoorlijn) waardoor een bijkomende laad- en loskade gerealiseerd wordt met een lengte van circa 77 meter. Door de aanleg van de nieuwe laad-en losinfrastructuur wordt één laad-en losinstallatie gecreëerd met een totale lengte van circa 174 meter. Deze biedt gelijktijdig plaats aan 3 vrachtschepen van het type Kempenaar. De laad- en losinfrastructuur zal geschikt zijn voor containerbehandeling en overslag van bulkmaterialen. Streefdatum voor de realisatie van de kade is januari 2025.

De nog te bouwen laad- en losinstallatie wordt samen met het achterliggend terrein (aangeduid met B, C, D, E en F op de situatieschets hieronder) aangeboden.

Het aangeboden terrein heeft een strategische ligging vlakbij de stad Leuven en de E314. Dit maakt het een ideale locatie om overslag van en naar het waterwegennetwerk te doen.

  • Deze marktraadpleging gaat ervan uit dat een nieuwe kade zal gebouwd worden. Op het kaaiplateau en achterliggend terrein worden respectievelijk een domeinvergunning en concessie toegekend en er dient een gewaarborgde overslag gerealiseerd te worden. Alle ingediende dossiers zullen door De Vlaamse Waterweg verder geëvalueerd worden aan de hand van de vermelde uitsluitingsgronden, selectie-en beoordelingscriteria, op basis waarvan punten zullen toegekend worden. Het beoordelingscriterium ‘Businessplan’ laat u uiteraard toe om uw project verder toe te lichten en te motiveren op basis van uw eventuele overwegingen terzake. De vooropgestelde overslaghoeveelheden die worden aangegaan voor deze nieuwe kade dienen op locatie van deze concessie gerealiseerd te worden (er is geen overdracht mogelijk van tonnages die op andere locatie(s) boven het vereiste tonnage worden gerealiseerd). De hoeveelheid die meer wordt gerealiseerd dan het geboden tonnage is niet overdraagbaar naar het volgende jaar;
  • De vooropgestelde bouw van deze kade valt niet onder het PPS stelsel en de onder dat stelsel gebruikelijke coëfficiënten m.b.t. de vooropgestelde overslaghoeveelheden zijn niet van toepassing op deze marktraadpleging. De kandidaat voor deze marktraadpleging wordt beoordeeld op de in de marktraadpleging vermelde uitsluitingsgronden, beoordelings- en selectiecriteria;
  • Inzake de te verwezenlijken hoeveelheden dient de kandidaat per productgroep de totale hoeveelheden op te geven hetzij in ton hetzij in m³. De Vlaamse Waterweg gaat er daarbij van uit dat 1m³ gelijk is aan 1 Ton. 1TEU is voor de Vlaamse Waterweg gelijk aan 26 Ton of 26 m³. Dit om te kunnen waarderen en vergelijken;
  • Deze marktraadpleging betreft het projectgebied B/C/D/E/F . Het beoordelingscriterium ‘Businessplan’ laat toe om toe om uw project verder toe te lichten en te motiveren op basis van uw eventuele overwegingen terzake;
  • De concessieovereenkomst treedt in werking op de eerste dag van de maand volgend op de dag van voorlopige oplevering van de laad-en losinstallatie. Het concessierecht is verschuldigd vanaf de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin de Concessionaris een uitvoerbare omgevingsvergunning heeft verkregen voor de realisatie van de bestemming zoals bedoeld in artikel 1.2 van de concessieovereenkomst, en uiterlijk op de dag waarop het Goed door de Concessionaris in gebruik wordt genomen, om welke reden ook;
  • Vermeden vrachten (# km) over de weg zijn op zich geen selectiecriterium maar dit kan uiteraard toegelicht worden in het beoordelingscriterium ‘businessplan’.

De indiening van de kandidaatstelling geschiedt per aangetekend schrijven gericht aan:

De Vlaamse Waterweg nv
t.a.v. Ewald Ketele    
Oostdijk 110
2830 WILLEBROEK

In het  kandidaatstellingsformulier wordt gevraagd om stukken over te maken die de financiële bekwaamheid van de kandidaat aantonen. 
Hiermee bedoelen we de financiële jaarrekeningen van de laatste 5 jaar (of het aantal jaren dat beschikbaar zijn ingeval van een meer recent opgestarte onderneming) met telkenmale de berekening van de solvabiliteits-  liquiditeits- en rendabiliteitsratio.  Zo mogelijk eveneens een bankattest van financiële bekwaamheid bijvoegen.

Tevens wordt gevraagd ook een digitale versie van de kandidaatstelling (en haar bijlagen) te versturen naar het volgende e-mailadres: ewald.ketele@vlaamsewaterweg.be

De kandidaatstellingen moeten uiterlijk op woensdag 31 augustus 2022 zijn ingediend. 
 

Luchtbeeld Kanaal Leuven-Dijle te Wilsele

Laatste nieuws

Top