Gansbroekstraat Puurs-Sint-Amands

De Vlaamse Waterweg nv lanceert een marktraadpleging met het oog op het verlenen van een concessie op een terrein aan de linkeroever van het Zeekanaal Brussel-Schelde in de Gansbroekstraat te Puurs-Sint-Amands.

Het voorwerp van de marktraadpleging betreft een terrein met een oppervlakte van 12.324 m² langs de linkeroever van het Zeekanaal Brussel-Schelde te Puurs, zoals aangeduid op bijgevoegd plan (plannummer 22-09 van 10 februari 2022). Het terrein is kadastraal gekend als Puurs 2de afdeling Ruisbroek sectie B delen van perceel 545K en 551B. 

Volgens het gewestplan gaat het op dit terrein grotendeels om een gebied voor milieubelastende industrie. Een beperkt deel tegen de A12 is aangeduid als groengebied en kan bijgevolg enkel als dusdanig worden aangewend om bijvoorbeeld een groenbuffer of wadi te voorzien.

Kandidaten

De indiening van de kandidaatstelling geschiedt per aangetekend schrijven gericht aan:

De Vlaamse Waterweg nv
t.a.v. Tim Van Hofstraeten 
Oostdijk 110 – 2830 Willebroek

Tevens wordt gevraagd ook een digitale versie van de kandidaatstelling (en haar bijlagen) te versturen naar het volgende e-mailadres: tim.vanhofstraeten@vlaamsewaterweg.be.

De kandidaatstellingen moeten uiterlijk op 23 januari 2023 om 10u00 zijn ingediend. 
 

Laatste nieuws

Top