Brug Wijnegem

In Wijnegem wordt de brug over het Albertkanaal aan de Turnhoutsebaan vervangen door twee nieuwe bruggen: een wegbrug en een fiets- en voetgangersbrug. De vervanging van de bestaande brug kadert in de opwaardering van het Albertkanaal.

WIL JE OP DE HOOGTE BLIJVEN VAN DE WERKEN VOOR DE HOGERE BRUGGEN IN WIJNEGEM? SCHRIJF JE DAN ZEKER IN OP ONZE NIEUWSBRIEF.


The bigger picture’: modernisering van het Albertkanaal

Containervervoer over de Vlaamse waterwegen stijgt in populariteit. Transport over water is een aantrekkelijk alternatief voor goederentransport over de snelwegen. Het Albertkanaal is economisch de belangrijkste waterweg in Vlaanderen. Jaarlijks wordt zo’n 40 miljoen ton aan goederen vervoerd over dit kanaal. Dat is gelijk aan twee miljoen vrachtwagens per jaar of elke dag 8000 vrachtwagens minder op onze wegen. De huidige bruggen vormen echter een obstakel en verhinderen grotere vrachtschepen om ook gebruik te maken van het kanaal.

Om extra mogelijkheden te bieden voor containervervoer, verhoogt De Vlaamse Waterweg nv daarom alle bruggen over het Albertkanaal tot 9,10 meter. Tegelijk vergroten we ook de doorvaartbreedte onder de bruggen. Op die manier kunnen containerschepen een extra laag containers vervoeren en stijgt de capaciteit van het kanaal. Zo kunnen we nog meer vrachtwagens van de weg halen.

Twee nieuwe bruggen vervangen de bestaanden 'Bananenbrug' 

Op basis van een doorgedreven alternatievenonderzoek is beslist dat de bestaande brug over het Albertkanaal van de Turnhoutsbaan in Wijnegem, ook gekend als de ‘bananenbrug’, zal worden vervangen door maar liefst twee nieuwe bruggen. Eén brug, die uitsluitend voor het wegverkeer zal dienen, wordt enkele honderden meters ten westen van de huidige brug gebouwd. Daarnaast komt er ook een aparte fiets- en voetgangersbrug ter hoogte van het sluizencomplex, die na de afbraak van de bestaande brug quasi op die locatie  komt te liggen. Deze keuze bleek tijdens het alternatievenonderzoek, dat in nauw overleg met alle betrokken overheden werd gevoerd, op alle vlakken het best te scoren.

 

Render nieuwe brug

 

Nieuwe verkeersituatie

Door de verplaatsing van de autobrug wijzigt ook de verkeersituatie. Op de noordelijke rechteroever komt één kruispunt met verkeerslichten waar de ’s Gravenwezelsesteenweg verbonden wordt met de Turnhoutsebaan, de Albertkanaalbaan en de brug. De bestaande kruispunten op deze oever komen te vervallen. 

Op de zuidelijke linkeroever komt een kruispunt met verkeerslichten dat de Turnhoutsebaan, de Stokerijstraat en de brug met elkaar verbindt. 

Ook de kruispunten van de Turnhoutsebaan met de Oude-Turnhoutsebaan en van de Stokerijstraat met Lindenlei en Turnhoutsebaan krijgen een nieuwe aangepaste inrichting met veilige fietsoversteekplaatsen. 

Om de verkeersveiligheid nog te verbeteren zal in het kader van de werken het snelheidsregime voor het gemotoriseerd verkeer worden aangepast naar 30 km/uur.

Nieuwe fietspaden

Er wordt niet enkel geïnvesteerd in bruggen maar ook in nieuwe fietspaden.
Zo wordt op de noordelijke rechteroever vanaf de voet van de fietsbrug een vrijliggend dubbel richtingsfietspad van 3 m aangelegd langs het kasteeldomein dat de verbinding maakt tussen de Turnhoutsebaan en de ’s Gravenwelzelsteenweg.

Er wordt ook gezorgd voor een fietsverbinding tussen de ’s Gravenwezelsteenweg en de Albertkanaalbaan. Hiervoor wordt een fietspad aangelegd tussen Groenstraat en Albertkanaalbaan.  De Groenstraat krijgt een aangepaste verharding om deze fietsverbinding mogelijk te maken.

Op de zuidelijke linkeroever wordt vanaf de voet van de fietsbrug het fietspad langs de oever van het Albertkanaal doorgetrokken tot aan Kraaidijk. Hierbij  is het de bedoeling om Kraaidijk op korte termijn het statuut van fietsstraat te geven. Tenslotte worden binnen het projectgebied de fietspaden in de Turnhoutsebaan heraangelegd.

De nieuwe fietsbrug en fietspaden op de zuidelijke linkeroever zijn bovendien volledig afgestemd op het gemeentelijke fietsbeleid: zo is b.v. de nieuwe fietsbrug via de Lindenlei rechtstreeks verbonden met de nieuwe fietsroute die via de Kasteellei en het park naar het centrum leidt.

Bovendien worden de fietspaden zodanig ingericht dat oversteekbewegingen op veilige en overzichtelijke oversteekplaatsen kunnen gebeuren. 

Ontwerpplan nieuwe brug wijnegem

 

Beter openbaar vervoer

De nieuwe brug vormt een belangrijke schakel voor het openbaar vervoer (busverkeer) op de Turnhoutsebaan. Om de doorstroming van het openbaar vervoer te bevorderen worden de nieuwe verkeerslichtengeregelde kruispunten uitgerust met bus-beïnvloeding. Er wordt naar gestreefd om tijdens de piekmomenten de bussen hooguit één keer te laten stoppen voor de lichten.

Ook de bushalte in de Turnhoutsebaan (zijde centrum) wordt volledig vernieuwd. Deze zal worden uitgerust met verhoogde perrons om het in- en uitstappen te vergemakkelijken

Fiets- en voetgangersbrug

Een belangrijke doelstelling van het project is het verbeteren van het fietscomfort voor fietsers die het Albertkanaal oversteken. Om hier maximaal aan tegemoet te komen is gekozen voor de bouw van een afzonderlijke fietsers- en de voetgangersbrug. De fietsbrug wordt een stalen tuikabelbrug, waarbij het brugdek door middel van kabels of tuien wordt opgehangen aan een centrale pijler van ca. 44 m hoog. De brug komt ongeveer op de plaats van de bestaande brug en heeft een overspanning van 171 m. De pijler wordt voorzien op het midden-eiland van het sluizencomplex.

Op de fietsbrug komt een fietspad met een nuttige breedte van 4 m en een voetpad van 3 m. Om het fietscomfort te verzekeren is de helling naar de fietsbrug beperkt tot 4% en worden er rustplatformen voorzien.

Op de noordelijke rechteroever wordt deze helling aangelegd op het bestaande talud van de Turnhoutsebaan dat hiervoor wordt aangepast. Op de zuidelijke linkeroever wordt parallel aan de Stokerijstraat een lichte en transparante stalen helling gebouwd boven het jaagpad. Op beide oevers worden ook trappen voorzien zodat de voetganger niet noodzakelijk de volledige helling moet aflopen.

render nieuwe fietsbrug

 

Autobrug

De nieuw autobrug wordt een stalen boogbrug  met een aangepaste vormgeving die afgestemd is op de nabije omgeving. De stalen bovenbouw steunt op betonnen pijlers. In zijn geheel is de nieuwe brug ca. 118 m lang, de grootste overspanning tussen de beide pijlers bedraagt ca. 88 m.

Op de nieuwe autobrug worden twee rijstroken voorzien voor het gemotoriseerd verkeer en twee onderhoudspaden. Er zijn geen fietspaden of voetpaden, deze brug is immers uitsluitend bedoelt voor het openbaar vervoer, auto’s en vrachtwagens.  

Om geluidshinder te beperken worden in de buitenbochten van deze brug geluidsschermen voorzien. Deze schermen worden doorgetrokken tot aan de voet van de brug.

render nieuwe autobrug

 

Gefaseerde uitvoering

De werken worden gefaseerd uitgevoerd.
In een eerste fase wordt de nieuwe autobrug gebouwd. Op dat moment kan het verkeer de bestaande brug blijven gebruiken om het kanaal te kruisen. Enkel voor een aantal punctuele ingrepen zoals het aansluiten van de nieuwe wegen op de bestaande, zal het autoverkeer enkele keren kort onderbroken worden. Fietsers en voetgangers kunnen steeds gebruik maken van de bestaande brug of van de route over de sluizen.
Pas nadat de nieuwe autobrug in dienst is genomen zal de bestaande ‘Bananenbrug’ worden afgebroken. Daarna start de bouw van de nieuwe fiets- en voetgangersbrug. Fietsers en voetgangers kunnen dan enkel gebruik maken van de route over de sluizen. De Vlaamse Waterweg nv kijkt nog na hoe ze het comfort voor de fietsers en voetgangers op de route via de sluizen nog kan verbeteren.
Tijdens de uitvoering van de werken kan het Albertkanaal door de gefaseerde uitvoering dus steeds worden overgestoken met uitzondering van enkele korte onderbrekingen. 

Timing 

  • Start uitvoering werken: najaar 2022
  • Openstelling autobrug: eind 2023
  • Afbraak bestaande brug: eind 2023
  • Start werken fietsbrug: na afbraak bestaande brug
  • Openstelling fietsbrug: eind 2024

(Let op! Deze data zijn streefdata)

Laatste nieuws

Top