Brug Stokrooie

Het verhogen van de brug over het Albertkanaal in Stokrooie en het plaatselijk verbreden van het Albertkanaal kadert binnen de opwaardering van het Albertkanaal. Dit groter project omvat het wegwerken van capaciteitsbeperkende knelpunten op het Albertkanaal

‘The bigger picture’: modernisering van het Albertkanaal

Met bijna 40 miljoen ton vervoerde goederen per jaar is het Albertkanaal de belangrijkste waterweg in Vlaanderen. Vooral het containervervoer kende het voorbije decennium een steile opgang. In het kader van de capaciteitsverhoging van het Albertkanaal investeert De Vlaamse Waterweg nv dan ook in de verdere uitbouw van het Albertkanaal.      

De huidige beperking in doorvaarthoogte en breedte onder de bruggen vormt een knelpunt voor de binnenscheepvaart op het Albertkanaal. De verhoging van de bruggen tot een vrije doorvaarthoogte van 9,10 m maakt het mogelijk om binnenschepen met vier lagen containers veilig en vlot te laten varen. Bovendien krijgt ook Short Sea Shipping op het Albertkanaal zo betere kansen.

plan locatie brug stokrooie

Wat houden de werken in?

De nieuwe metalen boogbrug wordt langs (stroomopwaarts – ten Oosten) de huidige brug gebouwd. Deze brug wordt gebouwd volgens het principe van de ‘generieke bruggen’ die op verschillende locaties langs het Albertkanaal gebruikt worden. Op termijn zullen meer dan 20 gelijkaardige bruggen volgens dit principe worden gebouwd.

De brug heeft een totale overspanning van 123 m en een nuttige breedte van 15,60 m op het smalste punt. De brug overspant naast het Albertkanaal (met een breedte van 86 m) ook de oeverstroken waardoor onder de brug ruimte wordt gelaten voor jaagpaden (en de Kuilbergstraat / Goorstraat).

De N729 wordt vervolgens heraangelegd naar de nieuwe inplanting van de Brug. Hierbij wordt het huidige 2x1 rijstrokenprofiel behouden. Naast de rijweg komen er vrijliggende eenrichtingsfietspaden.

Op de linkeroever wordt de bestaande as van de Berkerwinningstraat opgeschoven in zuidelijke richting zodat de straat met een acceptabele helling kan worden aangesloten op de N729 (Stokrooieweg). Op de N729 (Stokrooieweg) wordt een linksafslagstrook naar de Berkerwinnigstraat voorzien. De Berkerwinningstraat krijgt verhoogde aanliggende enkelrichtingsfietspaden. Hierlangs wordt de fietsverbinding tussen de N729 (Stokrooieweg) en het jaagpad aan de oostzijde van de N729 (Stokrooieweg) gerealiseerd. Ten westen van de N729 (Stokrooieweg) wordt een dubbelrichting fietstoerit voorzien tussen het jaagpad en de N729 (Stokrooieweg). Ten zuiden van het kruispunt N729 (Stokrooieweg) met de Berkerwinningstraat komt er een beveiligde oversteekplaats voor fietsers (een middengeleider). Aan beide zijden van de brug worden trappen met een fietsgoot voorzien die de fietspaden langs de N729 (Stokrooieweg) verbinden met de jaagpaden.

Op de rechteroever worden de Goorstraat en de Kuilbergstraat over een beperkte lengte heraangelegd en aan beide zijden van de brug door middel van een T-aansluiting aangesloten op het jaagpad. Voor de aansluiting met het jaagpad wordt in beide straten een plateauconstructie aangebracht. Op het jaagpad wordt gemengd verkeer voorzien tussen de aansluiting van de Kuilbergstraat en de aansluiting van de Goorstraat. Aan elke zijde van de N729 (Stokrooieweg) komt er een dubbelrichting fietstoerit en een trap met fietsgoot tussen het jaagpad en de N729 (Stokrooieweg). Aan de bushalten op de aanloophelling van de N729 (Stokrooieweg) komen schuilhuisjes. Ten zuiden van de bushalten  wordt een voetgangersoversteek voorzien.

  grondplan brug stokrooie

  Klik hier voor een vergrote weergave van het grondplan. Het laden kan even duren.

  Hoe zit het met de planning of fasering van de werken?

  De voorbereidende werken starten al in september 2017. In deze fase worden vooral kabels en leiding verplaatst door de nutsmaatschappijen. Deze werken hebben een beperkte impact op de directe aangelanden doordat de jaagpaden slechts tijdelijk en gedeeltelijk zullen worden onderbroken.
  In het voorjaar van 2018 starten de grootschalige werken voor de nieuwe brug. Tijdens de werkzaamheden blijft de verbinding over de N729 (Stokrooieweg) beschikbaar over de bestaande brug, de nieuwe brug wordt er immers naast gebouwd. Beperkte hinder voor het verkeer door de werkzaamheden valt echter niet uit te sluiten. Tijdens het aansluiten van de nieuwe infrastructuur op de bestaande infrastructuur wordt de verbinding voor het verkeer over de N729 (Stokrooieweg) voor een beperkte periode onderbroken en omgeleid (voorzien in de zomer van 2019).

  Van zodra de effectieve startdatum gekend is, volgt er een meer gerichte communicatie met betrekking tot de timing, fasering en omleidingen.

  Minder hinder aanpak

  Hinder bij werken kunnen we niet vermijden, maar wel beperken. De Vlaamse Waterweg nv is zich bewust van de impact die de werken op het verkeer hebben. Er wordt bij dit project dan ook belangrijke aandacht besteed aan minder hinder. Er is steeds overleg met de gemeenten waar de werken worden uitgevoerd en met andere stakeholders.

  • Zoveel mogelijk aanvoer en afvoer van materiaal (afbruikpuin, grond) via binnenschip.
  • Groot wegtransport buiten de spits.
  • Goede organisatie omleidingen, voor alle modi.
  • Fietsomleidingen van kern naar kern.
  • Tijdelijke verhardingen in asfalt of cementgestabiliseerde steenslag indien nodig.
  • Doorgang langs montageterreinen, voornamelijk jaagpad, blijft gegarandeerd.
  Top