Brug Herentals

Het verhogen van de brug over het Albertkanaal er hoogte van de N13 Lierseweg in Herentals en het plaatselijk verbreden van het Albertkanaal kadert binnen de opwaardering van het Albertkanaal. Dit groter project omvat het wegwerken van capaciteitsbeperkende knelpunten op het Albertkanaal

‘The bigger picture’: modernisering van het Albertkanaal

Met bijna 40 miljoen ton vervoerde goederen per jaar is het Albertkanaal de belangrijkste waterweg in Vlaanderen. Vooral het containervervoer kende het voorbije decennium een steile opgang. In het kader van de capaciteitsverhoging van het Albertkanaal investeert De Vlaamse Waterweg nv dan ook in de verdere uitbouw van het Albertkanaal.      

De huidige beperking in doorvaarthoogte en breedte onder de bruggen vormt een knelpunt voor de binnenscheepvaart op het Albertkanaal. De verhoging van de bruggen tot een vrije doorvaarthoogte van 9,10 m maakt het mogelijk om binnenschepen met vier lagen containers veilig en vlot te laten varen. Bovendien krijgt ook Short Sea Shipping op het Albertkanaal zo betere kansen.

plan locatie brug Herentals

Wat houden de werken in?

De nieuwe metalen boogbrug wordt stroomopwaarts gebouwd van de bestaande brug. In deze tijdelijke situatie wordt de nieuwe brug gebruikt als omleidingsweg. Daarna wordt de nieuwe brug op de tijdelijke situatie verplaatst naar de nieuwe locatie op nagenoeg dezelfde plaats als de huidige brug. Deze brug wordt gebouwd volgens het principe van de ‘generieke bruggen’ die op verschillende locaties langs het Albertkanaal gebruikt worden. Op termijn zullen meer dan 20 gelijkaardige bruggen volgens dit principe worden gebouwd.

De brug heeft een totale overspanning van 128 m en een nuttige breedte van 16,10 m op het smalste punt. De brug overspant naast het Albertkanaal (met een breedte van 86 m) ook de oeverstroken waardoor onder de brug ruimte wordt gelaten voor de jaagpaden.

Bij de heraanleg van de N13 (Lierseweg) wordt het huidige 2x1 rijstrokenprofiel overgenomen. Naast de rijweg komen er vrijliggende fietspaden. Aan de zuid-oostzijde van de weg is dit een dubbelrichtingsfietspad, aan de noord-westzijde een enkelrichtingsfietspad.

Het kruispunt van de N13 (Lierseweg) met Rietbroek wordt aangepast met de nodige voorsorteerstroken in functie van het verkeer dat naar Rietbroek afslaat. Ten westen van dit kruispunt wordt een beveiligde fietsoversteek voorzien.

Ook het kruispunt van de N13 (Lierseweg) met De Beukelaar-Pareinlaan wordt aangepast. Ten zuiden van het kruispunt komt er een beveiligde fietsoversteek met middengeleider.

Op linkeroever is het jaagpad vanaf de N13 (Lierseweg) bereikbaar via Rietbroek, op rechteroever loopt de verbinding tussen de N13 (Lierseweg) en het jaagpad via De Beukelaer-Pareinlaan.

  Klik hier voor een vergrote weergave van het grondplan. Het laden kan even duren.

  Hoe zit het met de planning of fasering van de werken?

  De voorbereidende werken starten al in september 2017. In deze fase worden vooral kabels en leiding verplaatst door de nutsmaatschappijen. Deze werken hebben een beperkte impact op de directe aangelanden omdat de jaagpaden tijdelijk (al dan niet gedeeltelijk) worden onderbroken.
  Begin 2018 starten de grootschalige werken aan de nieuwe brug, op de tijdelijke locatie. Bij deze werken blijft de bestaande brug (N13) in dienst voor alle verkeer. De omschakeling van het verkeer naar de nieuwe ‘tijdelijke bruglocatie' is voorzien in het voorjaar van 2019. Vanaf dan kan alle verkeer op de N13 gebruik maken van deze nieuwe brug. In de zomer van 2019 wordt de N13 gedurende circa 1,5 maand onderbroken en omgeleid om nieuwe brug op zijn definitieve locatie te kunnen leggen en af te werken.
  Van zodra de effectieve startdatum gekend is, volgt er een meer gerichte communicatie met betrekking tot de timing, fasering en omleidingen.

  Minder hinder aanpak

  Hinder bij werken kunnen we niet vermijden, maar wel beperken. De Vlaamse Waterweg nv is zich bewust van de impact die de werken op het verkeer hebben. Er wordt bij dit project dan ook belangrijke aandacht besteed aan minder hinder. Er is steeds overleg met de gemeenten waar de werken worden uitgevoerd en met andere stakeholders.

  • De duur van onderbrekingen wordt zo beperkt mogelijk gehouden.
  • De onderbrekingen gebeuren zoveel mogelijk in de vakantieperiode.
  • Zoveel mogelijk aanvoer en afvoer van materiaal (afbruikpuin, grond) via binnenschip.
  • Groot wegtransport buiten de spits.
  • Fietsomleidingen van kern naar kern.
  • Tijdelijke verhardingen in asfalt of cementgestabiliseerde steenslag indien nodig.
  Top